Actuele maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Laatste update: 6 september, 11u30
 

De laatste maanden waren er heel wat maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19, in te perken.

De balie volgt alles nauwgezet op. Met onze advocaten als belangrijke actor binnen justitie, die zich vaak moet verplaatsen richting verschillende rechtbanken, zijn we alert én bezorgd over de toestand.

Enkel wat op deze pagina staat, sluit aan bij de informatie die wij van de verschillende korpsoversten hebben ontvangen. Zodra er bijkomende of nieuwe maatregelen worden genomen, zal u daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

We willen tot slot vragen om waakzaam te zijn, de richtlijnen van de bevoegde overheden strikt op te volgen en zoveel als mogelijk onnodige onderlinge contacten te vermijden.

Algemene informatie van de overheid vindt u hier.

 

Maatregelen

Er wordt vanuit de rechtbanken gevraagd om zoveel als mogelijk conclusies en stukken digitaal over te maken. Dit blijft voorlopig zo.
Ze vragen wél om deze slechts 1 keer neer te leggen, ofwel via DPA-deposit ofwel e-deposit.
Bovendien worden ze soms nog gefaxt of per post verstuurd, dat is niét nodig.
Alle binnenkomende exemplaren moeten geïnventariseerd worden in het dossier wat voor onnodig meerwerk zorgt.

Overzicht over alle ressorten

De OVB probeert de laatste stand van zaken van de verschillende ressorten te verzamelen op hun websitepagina.
Het overzicht van de OBFG (avocat.be) vindt u hier.

Zittingen hoven en rechtbanken

Op 31 augustus werd door het College van hoven en rechtbanken nieuwe richtlijnen verspreid.

Het hof van beroep (laatste update 8 mei, 17u)

De eerste voorzitter van het Hof van Beroep Gent laat weten dat de dwingende richtlijnen die het College van hoven en rechtbanken op 16 april heeft genomen in principe blijven gelden tot 18 mei. De geactualiseerde richtlijnen van 17 april blijven eveneens gelden tot 18 mei.

Sinds 1 mei trad een circulatieplan in werking. Er is een gescheiden in- en uitgang en bij het binnenkomen gebeurt de circulatie in tegenwijzerzin. Het is de bedoeling dat de gekleurde pijlen gevolgd worden om naar de onderscheiden zittingszalen en griffies te gaan. De legende van het circulatieplan ligt ter beschikking aan het onthaal van het gerechtshof.

De eerste voorzitter meldt: "Aan de ingang van het gebouw (ter hoogte van het onthaal) en in de zittingszalen is ontsmettingsgel voorzien. De zitplaatsen, ook die van de zetel, zijn er opgesteld met respect voor de 1,5 meter afstandsregel en de ruimte tussen zetel en balie is in elke zittingszaal voldoende om de regels van de social distancing te kunnen respecteren. Stukken kunnen door advocaten en openbaar ministerie worden neergelegd in een daartoe voorziene postbak in de zittingszaal. De vroegere assisenzaal is ingericht als wachtzaal waarin ook, door de plaatsing van de stoelen, de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd. Indien er te veel publiek aanwezig is in de gangen, kan hiervan gebruik worden gemaakt. Ook in de gangen werden, net zoals in bepaalde zittingszalen waar er banken staan, de plaatsen, waar kan gezeten worden, aangeduid met een groene markering.

De zaalwachters/bodes ter terechtzitting hebben zich bereid verklaard om mee te werken aan de goede begeleiding van de bezoekers. Aan de medewerkers toezicht & beheer en aan de DAB (van de lokale politie, die belast is met het toezicht in het gerechtshof) werd gevraagd om controle te doen op de naleving van de regels van social distancing. Bezoekers die deze regels niet respecteren, zullen door de politie uit het gerechtsgebouw worden verwijderd. Het is toegelaten om een mondmasker te dragen, maar niet verplicht, behoudens wanneer in de zittingszaal de voorzitter oordeelt dat de naleving van de 1,5 meter afstandsregel niet voldoende kan gewaarborgd worden, bv. wanneer in een bepaalde zaak te veel partijen tegelijkertijd in de zittingszaal aanwezig moeten zijn. In dat geval zullen advocaten en bezoekers hun eigen mondmasker moeten gebruiken."

Vanaf 4 mei werd in een overgangsfase voorzien met onderstaande hoofdrichtlijnen

Het gerechtsgebouw:

 • de zittingszalen werden 'coronasafe'  ingericht.
 • een circulatieplan in het gebouw wordt voorzien.
 • de social distancing moet worden gerespecteerd en hier zal streng op toegezien worden.
 • de deuren van het gerechtsgebouw zullen pas vanaf 11 mei opnieuw normaal worden opengesteld (zonder dat men zich eerst telefonisch moet aanmelden).

Strafzaken zullen zoveel als mogelijk doorgaan, met dien verstande:

 • dat advocaten worden verzocht hun cliënten zoveel mogelijk te  vertegenwoordigen
 • dat de aangehoudenen niet automatisch worden uitgehaald maar enkel wanneer de aanwezigheid van de cliënt noodzakelijk wordt geacht en geen videovergadering mogelijk is.
 • het komt de kamervoorzitter zelf toe zijn/haar zitting te organiseren.

Burgerlijke zaken:

 • in burgerlijke zaken zal vanaf 11 mei aan advocaten de mogelijkheid worden geboden om in persoon te verschijnen, maar ook hier met het verzoek om zoveel mogelijk de cliënten te vertegenwoordigen.
 • ook hier is het de kamervoorzitter die beslist of en hoe de persoonlijke verschijning van partijen wordt georganiseerd.
 • de inleiding in burgerlijke zaken kan enkel met schriftelijke verschijning.

In elke zaak zal de zittingsgriffier voor de zitting aan de advocaten meedelen hoe de zitting georganiseerd wordt en/of inlichtingen vragen om de zitting zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. De advocaten worden verzocht te reageren via e-deposit / DPA-deposit.

Het arbeidshof (laatste update 3 augustus, 14u)

De eerste voorzitter van het arbeidshof Gent heeft op 20 april een beschikking dringende maatregelen genomen die u hier terugvindt.

Met betrekking tot de toegang tot de rechtspleging:

 • De minimale dienstverlening voor dringende zaken blijft behouden tot en met 3 mei.
 • De griffie van het gerechtsgebouw arbeidshof Gent, afdeling Gent, Savaanstraat 11, en de griffie van de afdeling Brugge, Kazernevest 3, zijn enkel toegankelijk voor personen die hoger beroep komen aantekenen. De verzoekschriften hoger beroep mogen uitzonderlijk ook per e-Deposit / DPA-Deposit worden bezorgd, of in de brievenbus van het gerechtsgebouw gestopt. Bij de inleidingsakten die niet zijn vrijgesteld van de bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, dient het bewijs van betaling van de bijdrage gevoegd.
 • De griffiediensten in de afdelingen Gent en Brugge blijven verder bereikbaar per post, telefoon en e-Deposit/DPA-Deposit. Inleidende processtukken, conclusies, stukkenbundels, gewone briefwisseling en andere processtukken m.b.t. hangende zaken dienen verplicht neergelegd per e-Deposit / DPA-Deposit Enkel wanneer het gebruik van e-Deposit / DPA-Deposit niet mogelijk is mag gebruik gemaakt worden van toezending via de postdiensten of de brievenbus aan het gerechtsgebouw.

Met betrekking tot de openbare terechtzittingen en zittingen in raadkamer:

 • Alle zittingen van het arbeidshof Gent (zowel openbare als in raadkamer) worden hernomen vanaf 4 mei.
 • De zaken die tussen 18 maart en 3 mei werden verdaagd naar een (buitengewone) zitting in mei en/of juni worden op die vastgestelde zitting behandeld.
 • De zaken worden behandeld overeenkomstig artikel 2 van het KB nr. 2 van 9 april 2020, zijnde:
  • ofwel schriftelijk (de regel)
  • ofwel op vast uur, met respect voor de regels van social distancing en verbod van samenscholing
  • ofwel via video-conferentie (via Cisco Webex)
 • De dossiers van alle partijen worden vooraf ter griffie neergelegd, waarbij met aandrang wordt gevraagd dit te doen via e-Deposit / DPA-Deposit (de stukken in een geïndexeerd pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen worden teruggevonden, alsook de syntheseconclusies in OCR/Word).
 • Indien mogelijk zal in mededeelbare zaken het advies van het openbaar ministerie vóór de zitting ter griffie worden neergelegd, dit de partijen worden meegedeeld en waarbij de partijen wordt gevraagd hun (gebeurlijke) repliek eveneens vooraf ter griffie neer te leggen.

Nieuw: lees hier de veiligheidsvoorschriften van het arbeidshof Gent die gelden vanaf 11 juli.

De politierechtbanken en vredegerechten (laatste update 15 juni, 9u)

De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen bezorgt ons op 6 mei een nota aangaande de terechtzittingen, waarbij op 11 mei wordt overgegaan tot een volledige heropstart.

Op www.tribunaux-rechtbanken.be vindt u een overzicht van de nieuwe zittingsdata.van de strafzittingen van de politierechtbanken. De partijen worden nog schriftelijk op de hoogte gesteld van de nieuwe zittingsdatum.

Nieuw: de vredegerechten in onze provincie streven ernaar om de uitgestelde zaken en niet behandelde verzoeningsverzoeken zoveel mogelijk nog voor het gerechtelijk verlof te behandelen via o.a. het organiseren van buitengewone zittingen en bijkomende verzoeningszittingen. Ook op de gewone zittingen zullen soms extra zaken worden behandeld.

De vrederechters:

 • geven voorrang aan de huurzaken;
 • organiseren zo nodig nog bijkomende buitengewone zittingen;
 • werken vaak met uurregeling en verzoeken de advocaten om dit stipt na te komen;
 • organiseren de buitengewone zittingen vaak in de namiddag om het voor de advocaten organisatorisch te faciliteren;
 • groeperen indien mogelijk de zaken van dezelfde advocaten.

Raadpleeg hier het overzicht van de geplande buitengewone zittingen van de vredegerechten in West-Vlaanderen.

De ondernemingsrechtbank (laatste update 24 augustus, 19u30)

De maatregelen die vanaf 1 september gelden in de ondernemingsrechtbank Gent kan u hier raadplegen.

De arbeidsrechtbank (laatste update 11 mei, 9u)

De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent meldt ons dat alle zittingen in principe hernemen vanaf 18 mei 2020 met dien verstande dat:

 • Zolang de bepalingen van het K.B. nr. 2 van 9 april 2020 van toepassing zijn, worden zaken die voor behandeling zijn vastgesteld, waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd én de stukkenbundels volledig neerliggen voor de zitting, bij voorkeur in beraad worden genomen zonder pleidooien. Er wordt met aandrang gevraagd om de stukken voor de zitting in een geïndexeerd en bewerkbaar pdf-bestand bij voorkeur via e-deposit/DPA-deposit neer te leggen. Omvangrijke dossiers kunnen aan de ingang van iedere griffie in een noodpostbus worden gedeponeerd.
 • Zoveel als mogelijk toepassing dient te worden gemaakt van de schriftelijke rechtspleging bedoeld in artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek. Het akkoord van alle partijen dient vooraf schriftelijk te worden meegedeeld aan de griffie. In het geval er conclusies zijn neergelegd na de conclusietermijnen, moeten alle partijen bevestigen dat zij ermee instemmen dat deze conclusies in het debat kunnen blijven (zo niet worden de conclusies ambtshalve uit het debat geweerd). Indien gekozen wordt voor de schriftelijke behandeling dienen vooraf alle conclusies te zijn neergelegd (via e-deposit of DPA) en alle stukken (in een geïndexeerd bewerkbaar pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen geconsulteerd worden.
 • Pleidooien nog steeds via videoconferentie kunnen worden georganiseerd op voorwaarde dat alle partijen hiermee akkoord gaan.

De zaken die niet schriftelijk of via videoconferentie kunnen worden afgehandeld, worden behandeld in openbare terechtzitting.

Er kan vanaf 18 mei opnieuw verstek worden gevorderd.

Nieuwe zaken kunnen worden behandeld op de inleidende zitting. Er wordt gevraagd om via korte conclusies (neer te leggen via e-deposit/DPA-deposit) zoveel mogelijk procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol enz. ) te regelen voor de zitting.

Tot 30 juni zijn terugvorderingen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen geen prioriteit, deze zaken kunnen wel ingeleid worden maar worden onmiddellijk verdaagd naar een latere zitting vanaf september. De verwerende partij wordt door de griffie verwittigd van het uitstel.

De zaken die op zitting worden behandeld, kunnen worden opgeroepen in tijdsblokken om concentratie te vermijden.

De veiligheidsvoorschriften uitgevaardigd door de lokale gebouwenbeheerder dienen stipt te worden nageleefd. In ieder geval moet de fysieke afstand van minstens anderhalve meter in alle omstandigheden door alle aanwezigen worden gerespecteerd. De voorzitter van de kamer ziet er op toe dat dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en kan het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is in de zittingzaal beperken.

Stukken die nog op de zitting zouden moeten worden neergelegd, worden in een hiervoor bestemde doos gedeponeerd. Op deze stukken moet duidelijk het rolnummer zijn vermeld en door wie ze worden neergelegd.

Raadkamers worden georganiseerd in lokalen waar de fysieke afstand kan gewaarborgd worden.

De griffies zijn vanaf 18 mei toegankelijk volgens het normale uurrooster maar ook hier moet de afstandsregel gerespecteerd worden, indien nodig wordt het aantal personen dat tegelijkertijd wordt toegelaten , gelimiteerd. Dossiers kunnen enkel ingezien worden na afspraak. Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van E-deposit/DPA-deposit voor het neerleggen van conclusies, stukken en brieven die dossier gebonden zijn.  In het algemeen wordt aanbevolen om op afstand te communiceren met de griffie, via telefoon of de functionele mailadressen.

De griffie aanvaardt geen contant geld.

Deze regeling geldt (minstens) tot 30 juni en kan worden verlengd of aangepast naargelang de noodwendigheden.

Nieuw: toelichting van de schuldbemiddelaarsrechters van de arbeidsrechtbank Gent, afdelingen Kortrijk en Roeselare en de afdeling Veurne omtrent het verloop van de zittingen vanaf 4 mei.

De rechtbank van eerste aanleg (laatste update 29 juni, 9u)

De maatregelen die vanaf 1 juli gelden vindt u hier.

Het parket (laatste update 10 juni, 18u)

De afdelingen Brugge en Ieper van het parket West-Vlaanderen werken volgens een afsprakensysteem voor de inzage van de dossiers.

Wanneer is dit mogelijk?

Brugge:
- op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (geseponeerde dossiers)
- op woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u, op
vrijdag enkel mogelijk in de voormiddag (dossiers dienst jeugd en gezin)

Ieper:
- Iedere voormiddag van 8u30 tot 12u en op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u

Waar kan ik de dossiers inzien?

In Ieper kan dit in het lokaal van het politieparket (gelijkvloers). In Brugge zullen de dossier klaarliggen op tafel 1 of 2 bij het betreden van de dienst Zonder Gevolg.

De te hanteren richtlijnen:

1. Er wordt minstens één dag voor de gewenste inzage een e-mail verstuurd naar politieparket.ieper@just.fgov.be, park.zg.brugge@just.fgov.be (geseponeerde dossiers Brugge) of park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be (dossiers minderjarigen Brugge) met vermelding van:

 • Het voorstel van de datum en het uur van de inzage
 • De vermoedelijke duur van de inzage
 • Het dossiernummer / de dossiernummers
 • De toelatingsbrief wordt tevens gevoegd in bijlage.

Een medewerker zal de afspraak bevestigen óf, indien de agenda het gekozen tijdstip niet toelaat, een ander tijdstip toekennen.

2. In acht te nemen (veiligheids)voorschriften:

 • Het gebruik van eigen mondmasker alsook het ontsmetten van de handen is verplicht. De ontsmettende handgel zal ter beschikking staan bij het betreden van de dienst.
 • Indien men een afspraak niet kan nakomen, dan wordt dit telefonisch gemeld op het nummer 050/47.36.34. Op deze manier kunnen er door laattijdigheid of onaangekondigde afwezigheid onnodige wachttijden vermeden worden. De social distancing komt hierdoor ook niet in het gedrang.
 • Indien geen afspraak werd gemaakt kan er geen inzage plaatsvinden: de toegang tot de dienst wordt zonder enige uitzondering geweigerd. Dit in het belang van ieders veiligheid.
Salduz (laatste update 5 juni, 17u)

Voor alle verhoren van categorie I (niet verdachten, getuigen & slachtoffers), categorie II (verdachten inzake misdrijven waarop geen vrijheidsstraf staat) en categorie III (verdachten inzake misdrijven waarop vrijheidsstraffen staan, die op het moment van het verhoor niet van hun vrijheid beroofd zijn) wordt aanbevolen deze, in overleg met de verhoorder(s) en/of magistraat, tot na 17 juni uit te stellen.

Betreffende verhoren inzake categorie IV (verdachten die op het moment van het verhoor van hun vrijheid beroofd zijn) worden volgende aanbevelingen gedaan:

Het voorafgaand vertrouwelijk overleg:

 • U hebt de wettelijke mogelijkheid van het telefonisch afstandsconsult. Ook een voorafgaand vertrouwelijk overleg op afstand via andere technische hulpmiddelen moet worden nagegaan, op voorwaarde dat de absolute vertrouwelijkheid van het overleg wordt gegarandeerd.
 • Neem geen plaats in publieke wachtzalen van politiecommissariaten en rechtbanken. Neem best vooraf contact op voor praktische afspraken.
 • Indien mogelijk houdt u ter plaatse het voorafgaand vertrouwelijk overleg met de verdachte achter glas of via andere technische hulpmiddelen als die de absolute vertrouwelijkheid van het overleg kunnen garanderen.
 • Eerbiedig de richtlijnen van de overheid. Geef geen handen, bewaar een veilige afstand, was uw handen grondig, weiger een opdracht als u ziek bent, raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan en neem handgel of andere desinfecterende gel mee. Vermijd elke vorm van fysiek contact.

 ​Tijdens het verhoor:

 • Neem geen plaats in publieke wachtzalen van politiecommissariaten en rechtbanken. Neem best vooraf contact op voor praktische afspraken.
 • Ga na of u het verhoor kan laten plaatsvinden via videoconferentie of gesloten televisiecircuit en of u het verhoor kan laten opnemen.
 • Bewaar steeds een veilige afstand tot de verdachte en de verhoorder(s).
 • Eerbiedig de richtlijnen van de overheid. Geef geen handen, bewaar een veilige afstand, was uw handen grondig, weiger een opdracht als u ziek bent, raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan en neem handgel of andere desinfecterende gel mee. Vermijd elke vorm van fysiek contact.


Voor onze balie en onze advocaten

Wie ziek is, of zich ziek voelt, komt best niet naar kantoor of naar de rechtbank. Wordt u ziek, dan raadt de balie aan alle confraters te verwittigen waarmee u de afgelopen weken contact had.

Mondmaskers verplicht in het gerechtsgebouw (update 10 juli, 18u)

Vanaf 11 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen. Lees er hier meer over.

Hoe doe ik aangifte van arbeidsongeschiktheid ingevolge COVID-19?

Een overzicht van de te ondernemen stappen vindt u hier.

Advocatentegencorona.be

Met onze balie zijn we ervan overtuigd dat we in deze tijden ook onderling solidariteit moeten kunnen tonen. Met het departement communicatie en IT van onze balie hebben we deze ochtend heel snel het initiatief genomen om een digitaal platform www.advocatentegencorona.be op te starten. We kregen daarbij hulp van een jong Gents bedrijf.

Op dit eenvoudige platform kunnen advocaten hulp aanbieden, of om hulp vragen. In deze moeilijke tijden is solidariteit onder onze beroepsgroep meer dan nodig.

Heel veel advocaten behoren tot de risicogroepen volgens leeftijd (bij ons in West-Vlaanderen alleen al 250), velen onder ons werken ook nog altijd in een eenmanskantoor (en kunnen ziek vallen) én het ziet ernaar uit dat de weinig uniforme maatregelen van justitie, die bij ons nota bene dan ook nog niet consequent worden opgevolgd, advocaten toch de komende tijd nog vaak op de been zullen brengen.

Het platform is voor alle advocaten, niet alleen de West-Vlaamse advocaten.
Laten we het met z’n allen gebruiken.

Uw beroepsgeheim (update 7 juli, 20u)

Wat als u als advocaat ziek bent geworden en de overheid informeert naar de identiteitsgegevens van de personen waarmee u recent contact heeft gehad? Moet u in dat geval uw beroepsgeheim inroepen? Of primeert het hoger belang? Lees er hier meer over.

De diensten van de balie

We willen aan alle confraters vragen om de secretariaten van de balie telefonisch of per e-mail te contacteren. We willen zo onnodige contacten vermijden.
De baliemedewerkers zullen de deuren gesloten houden van de secretariaten en er wordt geen bezoek van externen toegestaan.

In de rechtbanken van Brugge en Kortrijk worden de toga's voorlopig niet langer uitgeleend.

De brievenbussen van de advocaten in de gerechtsgebouwen (laatste update 20 juni, 10u30)

De caseruimte in Brugge en Kortrijk is vanaf 2 juni opnieuw toegankelijk. Het is aanbevolen om een mondmasker te dragen indien de afstandsregels in het gedrang komen.

Specifiek wat de advocaten van de afdeling Kortrijk betreft, is de 'loper' voor de cases tijdelijk niet meer beschikbaar aangezien het secretariaat vooralsnog met gesloten deuren werkt. De cases werden om die reden niet slotvast gemaakt. Beschikt u zelf over een sleutel en wenst u dat uw case wordt gesloten door het secretariaat? Mail dan naar info@baliewestvlaanderen.be met opgave van uw casenummer.

Vanaf 22 juni zal de griffie in Ieper opnieuw opengesteld worden voor publiek. Dat heeft als gevolg dat de cases ook opnieuw in gebruik kunnen genomen worden.

In het gerechtsgebouw in Veurne kunnen de cases nog niet gebruikt worden aangezien deze zich in de griffie bevinden; daar blijven de lokale maatregelen betreffende de beperkte toegang van kracht.

De baliebibliotheken en de baliecafetaria in Kortrijk (gerechtsgebouw II). (laatste update 24 augustus, 19u30)

Vanaf 1 september is de baliebibliotheek in Brugge en Kortrijk opnieuw dagelijks open. De voorwaarden leest u hier.

De baliecafetaria in het gerechtsgebouw II van Kortrijk is opnieuw open vanaf 9 juni op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.
Ook de cafetaria's in de gerechtsgebouwen van de andere afdelingen zijn opnieuw toegankelijk.

Zittingen eerste- en tweedelijnsbijstand (laatste update 12 juni, 17u30)

Eerstelijnsbijstand:

Rechtzoekenden kunnen telefonisch of via onze 'coronachat' een gratis advies in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand bekomen. Enkele fysieke zitdagen werden intussen opnieuw opgestart. Meer informatie daarover vindt u hier.

Tweedelijnsbijstand:

Vanaf 2 juni worden de BJB-zittingen heropgestart in Brugge, Kortrijk en Veurne, zij het onder strikte voorwaarden.

Aanvraagformulier BJB:

In de huidige omstandigheden is het niet altijd evident om een ondertekend aanvraagformulier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand te bekomen van de rechtzoekende. Lees er hier meer over.

Witwas (laatste update 10 april, 11u15)

De Cel voor Financiële Informatieverwerking heeft een nota uitgebracht over de gevolgen van de COVID-19 crisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarin wijst de CFI op nieuwe vormen van criminaliteit die zij heeft waargenomen.

Advocatenkantoren moeten op hun hoede zijn. Vreemde verzoeken, zeker van nieuwe cliënten, vooral wanneer men u vraagt geldtransferten te laten lopen via uw derdenrekening, verdienen uw bijzondere waakzaamheid.

ING - kantoren in de justitiepaleizen (laatste update 4 augustus, 10u30)

ING Privalis meldt ons het volgende:

"Hieronder stel ik u in kennis van de eerste versoepelingsmaatregelen die voor de Privalis-kantoren genomen worden om terug te keren naar een genormaliseerde dienstverlening.

 1. Er zullen opnieuw medewerkers aanwezig zijn in de Privalis-kantoren te Kortrijk en Brugge vanaf donderdag 25/06, elke voormiddag tussen 8u30 en 12u30. Zij zullen werken achter gesloten deuren, maar kunnen de advocaten ontvangen mits het vastleggen van een afspraak;
 2. In de namiddagen is het uitgangspunt dat zij van thuis uit zullen werken;
 3. De kas in Brugge blijft voorlopig nog onbeschikbaar. Gezien de complexiteit van het werken in bubbels waar geen “kruisbestuiving” mag plaatsvinden, kan deze service nog niet opnieuw georganiseerd worden. Verwachting is dat dit opnieuw mogelijk zal worden vanaf 01/09/2020;
 4. De zomersluiting van de betreffende kantoren blijft onverkort van toepassing. Ter herhaling: Privalis Brugge zal gesloten zijn van 20/07 t.e.m. 14/08 en Privalis Kortrijk van 27/07 t.e.m. 14/08.

Uiteraard blijven alle overige kanalen steeds beschikbaar, in het bijzonder de Privalis-helpdesk op het telefoonnummer 02/464.63.01. Advocaten die een afspraak wensen te maken, kunnen contact opnemen via email met de kantoren zelf (justitiepaleis.kortrijk@ing.be of justitiepaleis.brugge@ing.be), telefonisch met de helpdesk of via de telefoonnummers van de kantoren (056/26.12.00 en 050/47.13.60, waarna de helpdesk desgevallend de privalis-medewerkers kan doorschakelen)."