CJB Kortrijk | Studiecyclus voorjaar 2023

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.


 

Het nieuwe verbintenissenrecht: capita selecta voor de advocatuur

7 februari 2023  |  Dr. Benjamin Verheye

Het verbintenissenrecht is één van de pijlers waarop ons privaatrecht en ons recht in het algemeen steunen. Wanneer zo’n pijler wordt gerenoveerd, zoals voor het verbintenissenrecht is gebeurd door de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, dient men klaarwakker te zijn om de zaken te bestuderen.

Deze opleiding focust op enkele belangrijke aandachtspunten uit het gewijzigde verbintenissenrecht. De focus ligt op de nieuwigheden die boek 5 inhoudt met een onmiddellijke impact op de praktijk.

 

Inleiding vreemdelingenrecht: internationale bescherming en gezinshereniging

28 februari 2023  |  Mevrouw Helena De Vylder

Het vreemdelingenrecht is een complexe materie die bovendien aan continue wijzigingen onderhevig is. Deze opleiding focust op twee van de meest voorkomende verblijfsstatuten, die bovendien vaak tot betwistingen aanleiding geven: internationale bescherming en gezinshereniging.

De vorming verduidelijkt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een statuut, evenals de procedure en vaak voorkomende knelpunten. De focus ligt op de rol die de advocaat speelt doorheen de volledige procedure. Er wordt ingezoomd op het verkrijgen van verblijfsstatus als vluchteling, subsidiair beschermde of gezinshereniger en op de beroepsprocedure in het geval van negatieve beslissingen.

 

Rol en werking van het justitiehuis in het kader van strafrechtelijke mandaten

14 maart 2023  |  De heer Tom Vallaeys

De laatste jaren werd het arsenaal aan straffen en strafuitvoeringsmodaliteiten sterk uitgebreid. De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen die tot doel hebben bij te dragen aan een veilige en zorgzame samenleving. Dit gebeurt vanuit de optiek recidiveverminderend, schadebeperkend en herstelgericht werken.

Op deze studieavond wordt stilgestaan bij de diversiteit van opdrachten en mandaten van het justitiehuis en de wijze waarop deze opgenomen en behandeld worden.Het nieuwe jeugddelinquentierecht in al zijn facetten - herstelrecht en alternatieve maatregelen to the point

28 maart 2023  |  Jeugdrechter Godelieve Scherrens, jeugdrechter Ellen Van Royen en COHEsie

Het “nieuwe” jeugddelinquentiedecreet is in werking sinds 1 september 2019. Het decreet beoogt een snelle, duidelijke, afgebakende en constructieve reactie, waarbij de verantwoordelijkheid en het initiatief zoveel mogelijk aan de jongere zelf wordt gelaten. Het is de bedoeling de jongere meer te beschouwen en benaderen als verantwoordelijke jonge mens, eerder dan als handelingsonbekwame, onverantwoordelijke en te beschermen kind. De jeugdrechters belichten het huidige wettelijk kader en de toepassing ervan in de praktijk.

HCA-dienst COHEsie bespreekt de kansen die herstelgerichte en constructieve afhandeling biedt voor de jongeren, het slachtoffer en hun respectievelijke context. De alternatieve maatregelen, aangeboden door het parket of de jeugdrechtbank, worden to the point uitgelegd, met focus op het positief project, waarbij COHEsie instaat voor de uitwerking en opvolging van het project.

 

Een nieuwe start voor de collectieve schuldenregeling met JustRestart

18 april 2023  |  Afdelingsvoorzitter Steven Bouckaert

In 2023 bestaat het systeem van de collectieve schuldenregeling 25 jaar. Tienduizenden mensen werden, als verzoeker, schuldeiser of schuldbemiddelaar, met het systeem geconfronteerd.

In deze uiteenzetting worden de krachtlijnen van de collectieve schuldenregeling toegelicht. Er is tevens aandacht voor enkele recente ontwikkelingen, waaronder het nieuwe platform JustRestart.

 

Deontologie: capita selecta

16 mei 2023  |  Mr. Nicolaas Vinckier

Tijdens de lezing komen volgende thema’s aan bod: de bronnen van deontologie, de vertrouwelijkheid van de briefwisseling met inbegrip van de mogelijk op til zijnde veranderingen, het Salduz-reglement, de bepalingen van confraterniteit, de perimeter: welke activiteiten en beroepen kan men naast het advocatenberoep uitoefenen met aandacht voor mogelijke wetswijzigingen en tot slot de multidisciplinaire samenwerking.

 

Actualia insolventierecht

23 mei 2023  |  Mr. Dominique De Marez

Nadat de
faillissementscijfers in 2020 en 2021
kunstmatig laag bleven ten gevolge van de vele steunmaatregelen die de diverse overheden namen, stegen deze cijfers tegen het einde van 2022 opnieuw tot het niveau van voor de coronapandemie. Alles wijst erop dat ook 2023 voor vele ondernemingen een uitdagend jaar zal zijn en het staat vast dat dit voor een aantal onder hen tot insolventie zal leiden. Als adviseur van de onderneming in moeilijkheden, van een schuldeiser of van een kandidaat-overnemer worden heel wat advocaten met deze problematiek geconfronteerd.

Tijdens deze studieavond gaat mr. Dominique De Marez in op een aantal actuele topics van het insolventierecht. Het opzet is om een gebald overzicht te geven van de belangrijkste rechtspraak die ondertussen, na vijf jaar toepassing van Boek XX van het WER, beschikbaar is. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de stand van zaken met betrekking tot de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.