Corona laatste update: 06/03/2022

Digitaal rapporteringsverslag stagemeester indienen uiterlijk 31 januari 2022

Elke advocaat die ten minste gedurende zeven jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, de EU-lijst of het tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie, kan stagemeester worden.

Naast het beoordelen van het naleven van die voorschriften gaat de raad van de Orde naar aanleiding van het verzoek tot opname op de lijst van stagemeesters en de jaarlijkse evaluatie na of minstens aan volgende vereisten is voldaan:

  • voldoende beschikbaarheid voor en begeleiding van de advocaat-stagiair
  • op adequate wijze invulling geven aan zijn verplichtingen als stagemeester (o.a. inzake kantoorinfrastructuur)
  • afwezigheid van tuchtinbreuken of van bewarende maatregelen genomen door de stafhouder of de raad van de Orde
  • het betalen van de baliebijdrage
  • het voldoen aan de verplichting tot permanente vorming
  • het voldoen aan het reglement betreffende de derdengelden
  • de afwezigheid van aan de stagemeester verwijtbare incidenten met een stagiair
  • alle overige verplichtingen die voortvloeien uit afdeling II
     
Verslag

De Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat de stagemeester uiterlijk 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag bezorgt aan de raad van de Orde over het naleven van de voormelde verplichtingen en voorwaarden.

De rapporteringsverplichting geldt voor alle advocaten die op de lijst van stagemeesters staan en wordt voldaan door het digitaal verslagformulier op het privaat luik in te vullen.

Wenst u weggelaten te worden van de lijst van stagemeesters? Dan kan u dat via het formulier aangeven.

Indien u meer dan één advocaat-stagiair heeft, dan moet u voor elk afzonderlijk verslag uitbrengen maar u kunt dat ook in één keer doen door in het verslag het aantal advocaten-stagiairs te vermelden. Naargelang de informatie die u invoert zal u desgevallend bijkomende in te vullen velden zien verschijnen. 

Mocht u aan meerdere balies ingeschreven zijn en ook advocaten-stagiairs hebben aan meerdere balies, dan biedt het verslagformulier ook de mogelijkheid om in één keer verslag uit te brengen voor alle advocaten-stagiairs.
 

Verlenging termijn

Omdat de online tool pas beschikbaar is, wordt de rapporteringstermijn uitzonderlijk met één maand verlengd tot 31 januari 2022. De termijn is strikt.

Indien de stagemeester in gebreke blijft het vereiste schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde te bezorgen, wordt hij opgeroepen om gehoord te worden door de raad van de Orde zetelend zoals in tucht.

De raad van de Orde evalueert jaarlijks in de maand maart minstens de stagemeester waarover in het voorbije en lopende gerechtelijk jaar een of meerdere opmerkingen werden geformuleerd bij de stagecommissie of in gebreke bleef het vereiste schriftelijk en gedocumenteerd verslag te bezorgen aan de raad van de Orde.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.