Corona laatste update: 31/03/2021

Infopagina voor kandidaat - stagiairs

Laatste update: 16 oktober, 18u
 

Start u binnenkort uw stage aan de balie West-Vlaanderen? We heten u van harte welkom!
Op deze informatiepagina bundelen we de actuele richtlijnen. Regelmatig een kijkje nemen is dus de boodschap.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug? Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be.
 

Infomoment (laatste update: 18 augustus, 17u)

Even zag het er naar uit dat het infomoment, waarop de verplichtingen als beginnend advocaat - stagiair in detail worden toegelicht, fysiek zou kunnen plaatsvinden; zij het uiteraard met respect voor de geldende coronamaatregelen.

De stijgende besmettingscijfers nopen ons er echter toe dit infomoment alsnog digitaal te organiseren.

Afspraak op vrijdag 21 augustus om 14u stipt. De deelnamelink ontvangt u na aanmelding bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be.

Op 25 september om 14u30 is er een tweede infosessie voorzien in zaal A in het gerechtsgebouw te Brugge.
 

Voorstelling aan de stafhouder (laatste update: 26 augustus, 16u30)

Traditiegetrouw is er ook dit jaar een individueel gesprek met de stafhouder voorzien, zij het digitaal.

Dit gaat door op vrijdag 28 augustus. Het uur waarop u zich dient aan te melden ontving u, samen met de deelnamelink, per mail.
 

Eedaflegging (laatste update: 18 september, 17u)

Als gevolg van de bijzondere COVID-19 toestand, wordt de eedaflegging van de kandidaat-stagiairs begin september in een ander kleedje gestoken.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal geen globale plechtige eedaflegging plaatsvinden waarbij alle kandidaat-stagiairs van het ressort gezamenlijk de eed afleggen aangezien de social distancing niet kan gegarandeerd worden. Daarnaast is de aanwezigheid van familie en/of vrienden niet toegestaan.

Er werd in samenspraak met de eerste voorzitter van het hof van beroep Gent beslist om de eedafleggingen per balie te spreiden over twee dagen, onderverdeeld in tijdsblokken. De eedaflegging vindt plaats in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep te Gent.

Het peterschap wordt op 1 september waargenomen door stafhouder Rik Crivits.
Het is gepast de stafhouder te verzoeken of hij het peterschap op zich wil nemen. Dit kan door een bericht te sturen naar info@baliewestvlaanderen.be, met vermelding van uw naam en die van uw stagemeester.

Uw origineel diploma dient ten laatste vijf werkdagen voor de datum van de eedaflegging neergelegd te zijn op het parket van het hof van beroep te Gent (Savaanstraat 11/101, 9000 Gent).

Kandidaat-stagiairs van de balie West-Vlaanderen leggen de eed af op 1 september vanaf 14u in alfabetische volgorde per schijf van tien personen in tijdsblokken om 14u, 14u45, 15u30 en 16u15. De verdeling in tijdsblokken kan u hier raadplegen. U zal er rekening mee willen houden dat u, ingevolge de coronamaatregelen, maximum een kwartier vóór het tijdsblok waarin u werd opgenomen aanwezig mag zijn.

Tijdens de eedaflegging is het dragen van een toga verplicht. U doet er dus goed aan om tijdig een toga aan te schaffen of er één te lenen van een toekomstige confrater. Voorafgaand aan de eedaflegging kan uw identiteit gecontroleerd worden aan de hand van uw eID.

Overige data eedafleggingen 2020-2021 (telkens om 9u):

 • 3-10-17-24 september 2020
 • 1 oktober 2020
 • 5 november 2020
 • 3 december 2020
 • 7 januari 2021
 • 4 februari 2021
 • 4 maart 2021
 • 1 april 2021
 • 6 mei 2021
 • 3 juni 2021

Let op: na de eedaflegging bent u nog geen advocaat en mag u dan ook de titel niet voeren. Het is evenmin toegelaten de toga te dragen en taken als advocaat te vervullen. U bent pas volwaardig advocaat na opname op de lijst van advocaat-stagiairs door de raad van de Orde. De opname wordt u, na de raadszitting, bevestigd middels een schrijven van de secretaris van de raad.
 

Uw stagemeester (laatste update: 7 augustus, 18u)

Om uw stage te kunnen aanvatten dient uw stagemeester opgenomen te zijn op de lijst van erkende stagemeesters.

Indien uw toekomstige stagemeester nog niet op de lijst van de stagemeesters is opgenomen, moet deze een verzoek richten aan de raad van de Orde en zelf eerst daarop opgenomen zijn, middels een beslissing van de raad van de Orde, voor u zelf op de lijst van de advocaat-stagiairs kan worden opgenomen.

De voorwaarden voor het stagemeesterschap zijn vervat in art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Nog op zoek naar een stagemeester?

Dit digitaal baliemagazine heeft veel informatie te bieden.
Zo kan u er onder meer de openstaande vacatures aan onze balie terugvinden. Veel succes!
 

Uw inschrijving aan de balie (laatste update: 18 september, 17u)

Onze Conferenties hebben een handige checklist opgesteld die alle voorbereidingen op een rijtje zet.
U vindt er ook de QR-codes terug waarmee u zich kan aansluiten bij de Facebook en WhatsApp groep van de eerstejaarsstagiairs.

Om uw administratief dossier te vervolledigen dient u tal van documenten te bezorgen aan het secretariaat van de balie en u ook online in te schrijven. De infomap kan u hier downloaden.

Een model van stageovereenkomst kan u hier raadplegen. Hanteert u liever een model van het kantoor? Dat kan. Houd er wel rekening mee dat minstens de bepalingen uit het model van de OVB hierin worden opgenomen.
 

Voorstelling aan de raad van de Orde (laatste update: 7 oktober, 17u)

Dit moment vindt plaats op donderdag 8 oktober 2020 om 16u30 in zaal A van de rechtbank te Brugge en betreft een verplicht onderdeel van de stageformaliteiten, waarbij u zich voorstelt aan de leden van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen.

Tijdens deze voorstelling is de stagemeester of een vertegenwoordiger van het kantoor verplicht (in toga) aanwezig.

Teneinde eenieders veiligheid te waarborgen werd ervoor geopteerd de groep op te delen in twee tijdsblokken. Groep 1 (namenlijst) dient stipt om 16u30 aanwezig te zijn en groep 2 (namenlijst) om 16u50 stipt. Vriendelijk verzoek om u niet vroeger dan het tijdsblok waarin u werd opgenomen aan te bieden.
 

Minimumvergoeding stagiairs (laatste update: 17 augustus, 18u)

In haar vergadering van 18 december 2019 heeft de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) de minimumvergoeding voor een eerstejaarsstagiair opgetrokken van 1.500 euro naar 1.800 euro.

De nieuwe bedragen vanaf 1 september 2020 zijn:

 • 1.800 euro voor het eerste stagejaar
 • 2.200 euro vanaf het tweede stagejaar

Deze bedragen gelden ook voor de reeds eerder afgesloten stagecontracten.
 

Collectieve voorzieningen & baliebijdrage (laatste update: 24 augustus, 14u30)

De balie heeft tal van collectieve verzekeringen afgesloten waarvan de premie vervat zit uw baliebijdrage. Lees er hier meer over.

De bijdrage voor het kalenderjaar 2020 bedraagt, overeenkomstig art. 2 van het reglement betreffende de baliebijdragen, 400 euro voor stagiairs die per 1 oktober worden opgenomen op de lijst van advocaat-stagiairs.
U ontvangt een betalingsuitnodiging na uw opname.
 

Elektronische advocatenkaart (laatste update: 17 augustus, 18u)

Iedere advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart. Deze kaart geeft onder meer toegang tot het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA). Meer info vindt u hier.

U kan pas een advocatenkaart aanvragen nadat u bent opgenomen op de lijst van advocaat - stagiairs.


Beroepsopleiding (laatste update: 16 oktober, 18u)

Als advocaat-stagiair moet u de beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest behalen binnen de eerste achttien maanden van uw stage. Deze opleiding bestaat uit twee luiken:

Het eerste luik omvat de vakken:

 • deontologie
 • burgerlijk procesrecht
 • strafprocesrecht
 • juridische bijstand

Het tweede luik omvat de vakken:

 • communicatie
 • alternatieve geschillenregeling
 • kantoororganisatie
 • fiscale en sociale aspecten
 • ondernemerschap
 • GDPR
 • boekhouding
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bijzondere vraagstukken deontologie

De theoretische onderdelen worden aangeboden in de vorm van een les on demand. Dat is een vooraf opgenomen les die u om het even wanneer en om het even waar kan volgen. Voor de praktische lesonderdelen worden werkcolleges georganiseerd; de stagiairs worden hiervoor onderverdeeld in kleine groepen.

U wordt geëvalueerd over de vakken in de vorm van schriftelijke of mondelinge examens of een permanente evaluatie. Als u slaagt voor de examens ontvangt u een bekwaamheidsattest.

Per gerechtelijk jaar zijn er twee examenzittijden.

Een stagiair die na deliberatie voor een of meer vakken niet geslaagd is, kan deelnemen aan een tweede zittijd.
In uitzonderlijke omstandigheden en mits schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe aan de stageschool, kan een stagiair worden toelaten tot een derde zittijd.

Concrete informatie omtrent de aanvangsdatum en locatie van de lessen, op welke wijze u kan inschrijven en de kostprijs belandt binnenkort in uw inbox.

Naast de beroepsopleiding zal u voor het einde van uw stage moeten slagen in een door de stageschool georganiseerde pleitoefening.