Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2023 tegen uiterlijk 28 februari 2022

De actuele lijst van curatoren werd goedgekeurd op 18 juni 2021 en deze lijst zal in toepassing van art. XX.122, § 1 WER gelden tot 31 december 2022 (de lijst 2022).

Dit jaar moet de lijst 2023 vastgesteld worden. Dit zal verlopen volgens de regels van het KB van 5 december 1997 tot vaststelling vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997. [Hoewel de F.W. sinds 1 mei 2018 is opgeheven, blijven de uitvoeringsbesluiten die niet expliciet of impliciet zijn opgeheven gelden. Minstens zijn de regels van deze uitvoeringsbesluiten, in zoverre ze niet strijdig zijn met de bepalingen van boek XX WER, te beschouwen als regels van goede praktijk in afwachting dat de Koning het besluit bedoeld in artikel XX.122, § 3 WER heeft genomen].

Aldus zal als volgt te werk gegaan worden :


I. Nieuwe kandidaat-curatoren 

Iedere advocaat die niet op de lijst 2022 is opgenomen moet vóór 1 maart 2022 een schriftelijke aanvraag richten tot de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent om te worden ingeschreven op de kandidatenlijst, en dit op het e-mailadres orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be en aan de hand van het modelformulier nieuwe curatorDe kandidaat voegt bij zijn aanvraag de stukken van het dossier zoals bedoeld in artikel 1, § 1 KB van 5 december 1997 (zie hierna).

Met kandidaturen die niet tijdig, niet op elektronische wijze, of niet aan de hand van het opgegeven modelformulier worden ingediend, wordt geen rekening gehouden.

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag alle nuttige stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals voorgeschreven door artikel XX.20 en XX.122 WER en/of de uitvoeringsbesluiten. Deze voorwaarden worden als volgt begrepen en ingevuld:

 1. Advocaat zijn en ingeschreven zijn op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats van hun inschrijving
  De kandidaat moet geen bijzonder stuk dienaangaande voegen. Deze voorwaarde zal worden getoetst aan de hand van het advies van de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven.
   
 2. Een bijzondere opleiding hebben genoten
  De kandidaat-curator moet aantonen dat hij zich grondig voorbereid heeft op het mandaat van curator. De bedoelde bijzondere opleiding kan bijvoorbeeld (niet-limitatief) bestaan uit een bijzondere licentie of MANAMA bedrijfsrecht-ondernemingsrecht, een opleiding curator–vereffenaar, hetzij andere opleidingen die meer inhouden dan het louter volgen van een seminarie/vormingsavond. De bijzondere opleiding wordt aangetoond aan de hand van officiële attesten, uitgereikt door de organisator ervan. De betrokken officiële attesten worden als geïnventariseerde stukken bij de aanvraag gevoegd. De bijzondere opleiding moet voldoen aan deze criteria.
   
 3. Waarborgen bieden van bekwaamheid, in het bijzonder op het gebied van vereffeningsprocedures
  De kandidaat moet aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft en voldoende garanties biedt om een faillissement op deskundige wijze te beheren. Van de kandidaat wordt dan ook verwacht dat hij zich op permanente basis bijschoolt. Met permanente vorming wordt bedoeld: de vorming (door middel van o.m. seminaries in materies van het faillissementsrecht of ondernemingen in moeilijkheden) die noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.  Permanente vorming betreft niet de bijzondere opleiding zoals hierboven omschreven.

  De permanente vorming dient te worden aangetoond met attesten van gevolgde opleidingen die minimum 8 opleidingspunten vertegenwoordigen, waarvan minimum 4 opleidingspunten inzake het insolventierecht sensu strictu en recht van ondernemingen in moeilijkheden (faillissementsrecht, gerechtelijke reorganisatie, vereffening vennootschappen, zekerheidsrechten).  De insolventiegerelateerde punten kunnen worden aangevuld met punten in materies die nuttig zijn voor een curator zoals o.m. het arbeidsrecht, het sociaal recht (gerelateerd aan het faillissement en overdracht van ondernemingen), het milieurecht, de boekhouding.

  De opleidingen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de 8 opleidingspunten moeten behaald zijn tussen 1 maart 2021 en 28 februari 2022, en kunnen derhalve NIET worden overgedragen uit vorige jaren.

  De relevante opleidingen worden aangetoond door middel van de “elektronische puntenkaart(en)”, desgevallend aangevuld met attesten en/of andere documenten in verband met gevolgde opleidingen.
   
 4. Ervaring
  In dit verband dienen geen bijzondere stukken te worden neergelegd: wie op voldoende wijze aantoont bekwaam te zijn (zie hoger), wordt verondersteld te beschikken over de waarborgen inzake ervaring, behoudens tegenindicatie.
   
 5. Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  In dit verband dienen geen bijzondere stukken te worden neergelegd: wie de hoedanigheid van advocaat heeft wordt, op weerlegbare wijze, verondersteld aan deze voorwaarde te voldoen.
   
 6. Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid (art. XX.20 WER)
  Advocaten verbonden aan de balies van Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen dienen bij hun aanvraag te vermelden dat zij verbonden zijn aan één van voormelde balies en dienen geen stukken in dit verband neer te leggen. Zij zijn immers met ingang op 1 januari 2020 aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten, toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz).
   
 7. Advies
  Het dossier van de kandidaat zal op initiatief van de Ondernemingsrechtbank worden vervolledigd met een advies over de aanvraag van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de voorzitter in ondernemingszaken en de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven en de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven (toepassing van artikel 1, § 2 KB 5 december 1997).


II. Bestaande curatoren 

Advocaten die al op de lijst 2022 zijn opgenomen moeten hun dossier actualiseren, door vóór 1 maart 2022 aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent op het e-mailadres orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be, volgende gegevens over te maken, dit als individueel relevant benoemde en geïnventariseerde elektronische bestanden in pdf-formaat:

 1. Opgave van de (geactualiseerde) identiteits- en kantoorgegevens, via het modelformulier bestaande curator
 1. Opgave van de tussen 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022 gevolgde relevante opleidingen (minimum 8 opleidingspunten – zie hoger) door middel van de “elektronische puntenkaart(en)”, desgevallend aangevuld met attesten en/of andere documenten in verband met gevolgde opleidingen.
 1. Bewijs van verzekering van de beroepsaansprakelijkheid (artikel XX.20 WER). Advocaten verbonden aan de balies van Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen dienen bij hun aanvraag te vermelden dat zij verbonden zijn aan één van voormelde balies en dienen geen stukken in dit verband neer te leggen. Zij zijn immers met ingang op 1 januari 2020 aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz).
 1. Een verzamellijst van de faillissementen waarin de curator de voorbije 5 jaar werd aangesteld enerzijds en de daarvan afgesloten faillissementen anderzijds

Indien de curator hier dossier niet (tijdig) actualiseert zal dit ter kennis worden gebracht aan de insolventierechters teneinde hen toe te laten er rekening mee te houden bij het aanstellingsbeleid.


Eén en ander is ook na te lezen op rechtbanken-tribunaux

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.