Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Nick De Wint

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Vandaag kwamen we bij Nick De Wint terecht.

Dag Nick, kan u zich even voorstellen?

Ik ben Nick De Wint, geboren op 19 april 1978. Reeds tien jaar gelukkig gehuwd, en vader van drie kinderen (een zoon en twee dochters). Anders dan alle overige confraters aan onze balie, woon ik niet binnen de grenzen van het Belgisch rijk. Ik woon in het pittoresk Nederlands dorpje Nieuwvliet, aan de Zeeuws-Vlaamse kust.

Ik ben aangesloten bij zowel onze balie West-Vlaanderen als de balie Zeeland-West Brabant in Nederland. Actueel ben ik binnen onze balie werkzaam bij het kantoor Marlex Advocaten in Brugge, waar ik mij toeleg op het omgevingsrecht in de ruime zin, met een bijzondere interesse voor het luik van de handhaving. Daarnaast bekwaam ik mij in de typische geschillen die zich afspelen voor de vredegerechten.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld aan onze balie?

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mij “maatschappelijk” wens te engageren naar de confraters toe van onze balie. Ik wil niet behoren tot de “stuurlui die aan wal blijft staan”. Anderzijds ben ik er niet de kandidaat naar om specifieke beloftes te maken; het enige dat ik wel kan doen is, voor het geval ik verkozen zou zijn, aan de confraters laten weten dat ik met volle overgave deze uitdaging aan ga, en voor hen klaar zal staan. Ik zal vooral naar hen luisteren teneinde te weten wat er bij hen leeft.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

De fusie is volgens mij een succesformule gebleken. De balie West-Vlaanderen functioneert goed; het is een geoliede machine. Onze balie is een mooi vlaggenschip van de balievloot dat de OVB rijk is en zal hopelijk voor de Oost-Vlaamse buren een inspiratiebron zijn om dezelfde fusiebeweging te maken in de nabije toekomst. Op het vlak van communicatie ben ik de mening toegedaan dat de balie zeker heel goed werk levert; het baliemagazine HENRI is hiertoe meer dan ideaal gebleken.

Verbeterpunten zullen er altijd zijn, en moeten opgelost worden. Onze balie maakt nu zeer buitengewone tijden mee met de huidige coronacrisis, de “aftermath” van deze crisis zal ongetwijfeld actiepunten aan het licht brengen die een oplossing zullen moeten kennen in het functioneren van de balie. Immers, besturen is een proces van “trial and error”, en vooral uit de “error” leren.

Wat wil u zelf graag realiseren als u verkozen bent?

Zonder in beloftes te vervallen, zijn er een aantal zaken die mijn aandacht hebben. De coronacrisis heeft bij mij redelijk wat berichten laten toekomen van confraters die het moeilijk hebben, en niet noodzakelijk alleen éénpitters of solitair werkende confraters. Ook kantoren zijn niet gespaard gebleven voor de economische gevolgen van de coronacrisis. De gevolgen zijn niet enkel economisch, maar ook psychologisch – diepmenselijk.
Er zou eens kunnen over nagedacht worden hoe men de balie “crisis”-proof zou kunnen maken. Hoe men er nog “meer” kan zijn voor zijn confraters bij de volgende crisissituatie.

De rechtspositie van de zogenaamde “advocaat –medewerker” is ook sinds jaar en dag een aandachtspunt bij mij. Het zou mooi zijn, mocht er eindelijk eens werk gemaakt worden van een statuut voor de advocaat-medewerker. Het is een denkoefening waarin ik indertijd nog in de Algemene Vergadering van de OVB heb geparticipeerd, maar dat toen door te veel verdeeldheid aan standpunten en belangen van tafel is geschoven. Een lokaal initiatief dienaangaande, dat in het beste geval model kan staan voor anderen, zou een aanwinst zijn voor de advocatuur in het algemeen.

U refereerde al naar de coronacrisis en de impact ervan. Wat zal dat als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

De coronacrisis heeft op ons kantoor alvast een rechtstreeks impact gehad, in die zin dat er collega's ziek geworden zijn en gelukkig gezond en wel uit deze beproeving zijn gekomen. In mijn persoonlijke situatie is de manier van werken veranderd; het fysiek ontmoeten van de cliënten werd vervangen door de consultatie via teleconference en bepaalde zittingen zijn ook zo doorgegaan. Het is een aparte wijze van werken, maar de tijdswinst is dan weer een groot pluspunt. Zowel advocatuur als magistratuur dienen er even bij stil te staan of het werken per teleconference naar de toekomst toe al dan niet een blijver zal zijn.

Ook heb ik vastgesteld dat de diverse balies en de OVB, zonder ook maar enig draaiboek in de kast te liggen hebben getiteld “Hoe bedwingen we de coronacrisis”, op doortastende manier zijn opgetreden op diverse vlakken. Zij hebben allen, binnen hun respectievelijke mogelijkheden “hun best gedaan”; hiervoor neem ik mijn baret af.

De communicatie naar de confraters toe werd zo helder mogelijk gebracht en steeds meer op punt gesteld; er werd vlot overgegaan tot het organiseren van toelichtend webinars omtrent de volmachtbesluiten, er werden aan onze balie platforms opgericht om elkaar te helpen (tips uitwisselen, bereidwilligheid tot het vervangen,…), alle mogelijke ondersteunende maatregelen werden aan de confraters ter kennis gebracht en toegelicht.

De coronacrisis heeft bewezen hoe belangrijk de kernwaarden van ons beroep zijn, voor het voortbestaan en het functioneren ervan. Deze gezondheidscrisis heeft anderzijds op onze fundamentele vrijheden en rechten ook een zekere impact gehad; dit is een gevoelig punt waar de advocatuur en de magistratuur, samen, op heden en in de nabije toekomst de vinger aan de pols dienen te houden. Ik hoop op, en geloof in de solidariteit van de balies naar de confraters toe wiens kantoren niet ongeschonden uit de coronacrisis zullen komen, daar ligt nog een belangrijke taak voor de balies in de nabije toekomst.

Veel succes bij beide verkiezingen, Nick!

*Nick is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.