Corona

Op de rooster | Carmen Matthijs.

We leggen de afgelopen weken al onze leden van de raad even op de rooster. Dat past nu het jaar bijna om is. Ondertussen zijn we bij onze penningmeester, Carmen Matthijs beland, die ook kandidaat vice-stafhouder is voor het komende jaar.

Carmen heeft al een lange staat van dienst in de raad van de Orde en is ook al even, samen met Isabelle Jaques, het financiële hart van onze balie. Samen staan ze ook in voor het personeelsbeleid.

Carmen, lid van de raad, waarom doe jij dat?

Wel, misschien als ik heel eerlijk ben, toen toenmalig stafhouder Kathleen Segers en latere stafhouders  Frank Cambien en Frederik Busschaert me in 2008 vroegen om me kandidaat te stellen, deed ik het uit ‘vrouwelijke’ nieuwsgierigheid. Deze nieuwsgierigheid wordt nog steeds geprikkeld, maar nu absoluut uit overtuigd engagement en bakken goesting. Bij de fusieonderhandelingen en door twee jaar lid te zijn van de raad van de fusiebalie, leerde ik uit de vier windstreken van onze provincie gedreven confraters kennen en andere visies en insteken appreciëren en steunen. Dit geeft mij  extra energie om het samen nog beter te doen en belangrijk, ik heb daarbij nog steeds het gevoel dat ik een positieve bijdrage kan leveren. Graag wil ik dat wij als beroepsgroep een gewaardeerde stem zijn binnen het West-Vlaams (juridisch) landschap en de stakeholders. Ik werk dus enthousiast mee aan gedegen standpunten, heerlijk heldere afspraken, duidelijke structuren, verantwoord budgetbeheer en een modern en adequaat personeelsbeleid; dit zowel in het belang van de advocatuur in het algemeen als in dat van de individuele advocaat in het bijzonder.
Kortom, in villa kakelbont voel ik me kiplekker.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

Jawel hoor. Je merkt dat we twee jaar na de fusie steeds meer één balie worden. De toch wel vier verschillende culturen zijn bijna volledig versmolten tot een nieuw geheel dat zwaarder weegt dan de vroegere individuele delen. Balie West-Vlaanderen heeft dankzij de goed voorbereide tussenkomsten in de Algemene Vergadering en de diverse commissies aanzien bij de OVB. Zelfs de ‘grote’ balies Antwerpen en Brussel volgen ons met argusogen en benijden onze initiatieven.
Ook in de gesprekken met de magistratuur voel je dat het soortelijk gewicht van onze nieuwe structuur veel zwaarder weegt. Dat creëert meerwaarde, ook al is die niet altijd even tastbaar voor iedere confrater.
Vooral qua communicatie en besluitvorming hebben we stappen vooruit gezet. Een pluim in dit verband aan hen die ons in de turbulente COVID-19 tijden accuraat en in real time informeerden. Persoonlijk ben ik dan weer tevreden dat we een collectieve cyberverzekering hebben afgesloten, de tuchtcel onverdroten en efficiënt werkt, we een eigen codex deontologie goedkeurden en de controle op de rapportering van en op de derdengelden zelf grondig wordt aangepakt en opgevolgd.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

Positief vind ik dat onze balie mee is met de tijd of toch minstens wil zijn en daar zoveel mogelijk binnen de beperkte financiële mogelijkheden in wil investeren. Dit medium (HENRI), de chatbot, live streaming van onze Algemene Vergadering, onze aanwezigheid als beroepsgroep op de openbedrijvendagen en de collectieve cyberverzekering zijn hiervan voorbeelden. De recente crisis heeft ons doen kennis maken met een nieuwe manier van overleg, informatie uitwisseling en ja morgen wellicht ook een blijvende evolutie richting meer digitale zittingen en beraadslagingen.

Van de recente crisis heb ik geleerd, dat we geconfronteerd worden met een reeks grootse kansen, die op schitterende wijze vermomd zijn als schier onoplosbare problemen. Wat mij daarin aangenaam verraste is hoe flexibel we met zijn allen zijn en hoe snel iets wordt opgepikt en geïntegreerd wordt. Bij het hoofd bieden aan ‘oppoppende’ problemen wil ik niet aan de zijlijn staan, maar constructief mee de oplossing of richting bepalen. Dit allemaal vanuit een West-Vlaamse nuchterheid en dito realisme. Ik geloof er immers sterk in dat je best zelf je eigen toekomst creëert, voor een ander dat  voor jou doet! Ook al is de weg lang, dan nog begint het met één enkele stap in de goede richting en daarvoor wil ik gaan.

Waar volgens mij zeker nog werk aan de winkel is, is de betere doorstroming van informatie over tussenkomsten en beslissingen van de OVB naar de balie toe. De raadsleden die deel uitmaken van de  commissies binnen de OVB en er voorbereidend werk doen, krijgen niet altijd snelle feedback van wat uiteindelijk beslist wordt na bespreking in de Algemene Vergadering OVB en de commissie Stafhouders. Ook over haar eigen werking en werkingsmiddelen zou de OVB transparanter moeten communiceren naar de individuele advocaat toe.

Wat was jouw eigen rol van betekenis in de RVO dit jaar? En ben je daar tevreden mee?

Als penningmeester word je betrokken bij zowat het hele scala aan beslissingen en activiteiten binnen de balie. Tegelijk de hand op de knip houden en mee de mars richting bepalen door de vele bijwijlen briljante ideeën te filteren naar hun (financiële) impact en haalbaarheid is best wel een hele uitdaging. Het was geen evidentie om een ontwerpbudget op te maken voor het eerste volledig jaar (2019) na de fusie met daarin toch wel wat ‘onbekende’ factoren en posten.

Het budget 2020 konden we dan wel weer spiegelen aan het voorbije jaar.  De late beslissing van de OVB om de bijdrage 2019 op te trekken met iets meer dan 30% hadden we niet kunnen incalculeren en liet zich in 2020 voelen. Zo had in 2020 ook de premiestijging met 5% van onze collectieve verzekeringen (Precura arbeidsongeschiktheidsverzekering, Amlin Insurance beroepsaansprakelijkheids- en insolvabiliteits-verzekering) impact op de baliebijdragen, die we noodgedwongen dienden te verhogen, maar hierin zit ook al de premie voor de collectieve cyberverzekering verrekend.

Ik ben eerlijk waar tevreden met het resultaat. De financiën zijn onder controle en de ideeën vinden hun weg naar realisatie. Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen! Dit werkjaar kreeg het departement financiën ook het luik human resources toebedeeld. Met baliemedewerkers op drie sites, een serieuze instroom aan werk op de baliesecretariaten en de BJB’s dat moet gestroomlijnd worden en de COVID-19 crisis met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en telethuiswerk voor onze baliemedewerkers als klap op de vuurpijl, is dit een hele kluif geworden. Ik hoop dat onze baliemedewerkers aan mij een luisterend oor en een houvast hadden in moeilijke omstandigheden.

Tot slot en eigenlijk vind ik dit de leukste: ik mocht van mr. Bram Vandromme de naam kiezen voor onze chatbot. Spontaan dacht ik hierbij aan Marie Popelin. Als ons ‘gazetje’ (HENRI) de naam mag hebben van de eerste Brugse stafhouder (1835), dan mag onze chatmadam minstens de naam krijgen van deze eerste vrouwelijke doctor in de rechten.

Hoe ziet u de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

De advocatuur is een huis met vele kamers. De expertise van de confraters is een spiegel van de maatschappij en wordt steeds meer divers. Een gemeenschappelijke noemer vinden binnen dit breed werkterrein waar iedereen binnen de beroepsgroep zich aangesproken voelt voor de taken en de beslissingen door de balie is een blijvende uitdaging. De afstand van de balie tot de confrater moet bijgevolg tastbaar blijven. Ik denk dat het provinciale niveau de ideale combinatie is tussen voldoende groot en voldoende dicht bij de individuele advocaat. Wat de evolutie van de advocatuur betreft zijn termen als specialisatie, innovatie en digitalisering de veruitwendiging van wat ook in een brede maatschappelijke context de ontwikkelingen zijn. ‘Virtuele kantoren’ die qua expertise flexibel(er) samenwerken in functie van het concrete dossier van de cliënt lijken mij niet eens zo ver weg.
Wij zullen er als balie klaar voor staan.

En wat samenwerking betreft: ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit om samen met onze kandidaat stafhouder mr. Rik Crivits een goed geoliede tandem te vormen. Hij mag sturen, ik zal wel hard genoeg stampen om hem snel genoeg vooruit te doen gaan 😊

Veel succes bij de verkiezingen Carmen!

*Carmen is kandidaat vice-stafhouder en kandidaat voor de raad van de Orde.