Corona

Op de rooster | Marie Dedeurwaerdere.

We leggen de afgelopen weken al onze leden van de raad even op de rooster. Dat past nu het jaar bijna om is. Ondertussen zijn we Marie Dedeurwaerdere, hoofd van ons departement stage beland.

Marie, lid van de raad, waarom doe jij dat?

Waarom? Daarom! Engagement is een rode draad in mijn leven: als scholier in het schoolparlement en als student in de Leuvense studentenbeweging LOKO, onder meer als hoofdredacteur van de studentenkrant VETO.

Het is voor mij dan ook logisch om mij in te zetten voor onze balie. Noem het gerust de aard van het beestje.

Ben je tevreden met wat de raad voor de balie dit jaar kon betekenen?

Dit jaar is op zijn minst apart.

We zouden het bijna vergeten, maar dit is nog maar het tweede jaar van De Fusie. Met andere woorden: ook dit jaar was er naast de dagdagelijkse beslommeringen nog veel werk om De Fusie verder vorm te geven. Een organisatie op vier verschillende sites stroomlijnen, nieuwe vormen van overleg met onder andere de magistratuur op poten zetten, doorgedreven communicatie voeren, individuele dossiers behartigen enz. en dit zonder de eigenheid van de lokale afdelingen uit het oog te verliezen.

Binnen 10 jaar zal echter niemand aan gerechtelijk jaar 2019-2020 denken als het tweede jaar van De Fusie, maar wel als het jaar van De Coronacrisis.

De Coronacrisis is een grote lakmoesproef gebleken voor De Fusie. Feit is we vruchten konden plukken van het vele werk van de voorbije jaren. Balie West-Vlaanderen communiceerde sneller en accurater dan andere balies en en passant werd tijdelijk een gratis Jura account aangeboden en een cyberverzekering afgesloten.

Persoonlijk ben ik heel tevreden dat ik mede door de Conferenties de vinger aan de pols kan houden bij de stagiairs (dank u Charlotte, Bram, Brecht en Olivier). Voor een aantal stagiairs  is het een bijzonder onzekere tijd. Een persoonlijk aanspreekpunt is een must. Ik vind het belangrijk dat ik dit hen kan bieden.

Wat ervaar je als positief aan onze balie? En wat zou je graag in de toekomst willen verbeteren?

De balie is er in goede en kwade dagen. De afgelopen jaren werd hard ingezet op communicatie naar alle leden van de balie. Maar toch stel ik vast dat nog steeds velen niet weten wat concreet de vele diensten/verzekeringen/ondersteuning/bijstand zijn die de balie aanbiedt om confraters te helpen bij problemen groot en klein.

En nog minder is het geweten dat de balie hierbij de concurrentie met andere dienstverleners aankan.

Al te vaak hoor ik de vraag van confraters ‘wat doen jullie nu eigenlijk?’.

Er is nog een heuse taak weggelegd voor de raad van de Orde (en bij uitbreiding voor de OVB) om alle informatie te laten doorstromen naar elke advocaat aan onze balie.

Wat was uw eigen rol van betekenis in de raad dit jaar? En stemt jou dat tevreden?

Als voorzitter departement stage en beroepsopleiding vind ik het belangrijk om de stagiairs snel onder te dompelen in het baliebad. Advocaat zijn is niet zomaar een beroep maar ook een way of life. Samen met de conferenties besteed ik dan ook veel aandacht aan de verwelkoming (ofte socialisatie dixit wijlen stafhouder Aspeele) van de nieuwe stagiairs bij het begin van het gerechtelijk jaar.

Eenmaal de stagiairs gestart zijn, speelt het merendeel van mijn taak zich achter de schermen af. De vragen van stagiairs en stagemeesters zijn zeer divers. Soms bestaat onduidelijkheid over de draagwijdte van de stageverplichtingen of modaliteiten van de stageovereenkomst. Soms wil een stagemeester of stagiair de overeenkomst beëindigen. Ga zomaar door. Wat het probleem ook is, ik probeer altijd tot een gezamenlijke oplossing op maat te komen.

Ik maak tevens deel uit van de commissie stage en de commissie beroepsopleiding binnen de OVB. De commissie stage werkte een nieuw stagereglement uit en de commissie beroepsopleiding hertekende de beroepsopleiding waarbij ex cathedra lessen online worden gegeven (coronaproof n’est-ce pas) en vaardigheden worden aangeleerd in kleinere groepen in werkcolleges.

De voorbije twee jaar kreeg ik ook nog het extra petje van werfleider. Het witte huis in Brugge was toe aan een grondige make-over. De technieken in het gebouw waren compleet verouderd en het secretariaat en BJB kampten met plaatsgebrek. De aanpassingen dragen bij tot een betere werkomgeving wat de ganse balie ten goede komt.

Tenslotte ben ik lid van de commissie derdengelden. Voor mij staat deze commissie mee garant voor kwaliteit. Als we willen dat de advocaat een kwaliteitslabel is en we werk willen maken van een positief imago voor de advocatuur, is de controle van de derdengelden een uitgelezen manier.

Hoe zie jij de toekomst van de baliestructuren, en de advocatuur in het algemeen?

Het is bon ton om te stellen dat er teveel advocaten zijn terwijl de concurrentie veeleer van buiten af komt. Schuldbemiddelaars zijn vaak OCMW’s, boekhoudkantoren verstrekken juridisch advies, bedrijven hebben in huis juristen (vaak gewezen advocaten), één enkele magistraat noemt bewindvoerders geboefte in toga, notarissen kloppen zich op de borst voor hun aktes EOT, zorgvolmachten enz,

De advocatuur moet heel dringend haar unieke positie in de maatschappij en in het juridisch veld opeisen. Dit zal doorgedreven netwerking en lobbywerk vergen.

De voorbije maanden hebben ons ook geleerd dat een verdere uitrol van de digitalisering bij de advocatuur en justitie in het algemeen een must is.

Advocaten zijn van nature eerder behoudsgezind. Maar nood breekt wet en zo werd er de voorbije maanden gezoomd/geskypt/gewebinard als nooit tevoren. Prompt kregen we emailadressen van de griffies en werden correctionele vonnissen naar de betrokken advocaten doorgemaild. Het zou zonde zijn om deze verworvenheden verloren te laten gaan en niet verder te gaan op dit elan.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat de vroegere gang van zaken volledig op de schop moet. Ook ik verlang terug naar de gewone zittingen, de contacten met cliënten, confraters en magistraten. En ook wel naar het koffie'tje achteraf in de cafetaria.

Veel succes bij de verkiezingen Marie!

*Marie is kandidaat voor de raad van de Orde.