REA West-Vlaanderen | Nieuwe werkwijze aanmaak dossiers familierecht vanaf 1 juli 2019.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen meldt:

"In het kader van het nieuw bijzonder reglement betreffende de werking van de familierechtbank, dat in werking treedt op 1 september 2019 en in het kader van de omzendbrief nr. 2 van het collega van hoven en rechtbanken inzake de definitie van de telregels en de ingave van familiezaken in de computerapplicatie, wordt er vanaf 1 juli 2019 een nieuwe werkwijze toegepast m.b.t. de aanmaak van rechtsplegingsdossiers in bepaalde familiemateries:

  • echtscheidingen wegens onherstelbare ontwrichting en nevenvorderingen: EOO
  • spoedeisende maatregelen: MR
  • procedures vereffening-verdeling: VV
  • blijvende saisine: BS

Volgens de richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken wordt in deze familiemateries vanaf 1 juli 2019 nog slechts één dossier aangemaakt met één rolnummer, dit op  voorwaarde dat de procedures echtscheiding én spoedeisende maatregelen werden ingeleid via één vordering.

In deze dossiers worden drie subkaften gecreëerd, meer bepaald:

  1. voor de procedure echtscheiding én de eventuele procedure persoonlijk onderhoudsgeld nà echtscheiding met de naam EOO-OGNES;
  2. voor de procedure spoedeisende maatregelen met de naam MR;
  3. voor een procedure vereffening-verdeling met de naam VV; deze subkaft wordt slechts aangemaakt indien een dergelijke procedure wordt opgestart.

Daar deze procedures thans behandeld worden onder één rolnummer dient de administratief medewerker met de betrokken griffier en magistraat, te bepalen in welke subkaft een procedurestuk dient gevoegd te worden."

Teneinde misverstanden te voorkomen en een correcte samenstelling van de subkaften te garanderen, worden de advocaten verzocht om in de voornoemde procedures op de procedurestukken, naast het rolnummer, te vermelden om welke procedure het precies gaat: echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (EOO), spoedeisende maatregelen (MR), vereffening-verdeling (VV), blijvende saisine (BS) of vordering persoonlijk onderhoudsgeld nà echtscheiding (OGNES).