Corona laatste update: 06/03/2022

Sanctiereglement witwaspreventiewet treedt in werking op 27 juli

Op 12 juni 2019 namen de Vlaamse stafhouders twee reglementen aan in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (WPW).

Sanctiereglement

Het reglement met betrekking tot de procedureregels voor het opleggen van maatregelen met toepassing van artikel 118 en voor het opleggen van een administratieve geldboete met toepassing van artikel 132 van de WPW ten aanzien van advocaten en de verhaalmiddelen tegen dergelijke maatregelen en sanctie aan te nemen door de stafhouders, het sanctiereglement, werd aangenomen op grond van artikelen 118, §3 en 133, §4 WPW. 

Het reglement moest worden goedgekeurd bij KB, en dat liet lang op zich wachten. Op 17 juli 2020 verscheen uiteindelijk het KB van 30 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad. Het sanctiereglement treedt in werking op 27 juli 2020 en regelt de mogelijkheid voor de stafhouder om een administratieve geldboete en/of andere maatregelen op te leggen wanneer na onderzoek blijkt dat een advocaat de WPW of haar uitvoeringsbesluiten heeft geschonden, en meer bepaald: 

  • De bepalingen uit Boek II WPW (verplichtingen zoals organisatie van en interne controle in kantoren, risicobeoordeling, waakzaamheidsverplichting en analyse van atypische verrichtingen)
  • Artikel 66, §§ 2 en 3 WPW (regels over de beperking van het gebruik in contanten)
  • Artikel 90, vijfde lid WPW (bescherming van personen die meldingen doen)

Binnen vijftien dagen na de uitspraak ervan informeert de stafhouder iedere beslissing per aangetekende brief aan de betrokken advocaat.

Het reglement legt ook de beroepsmogelijkheden vast:

  • Tegen de beslissingen van de stafhouder kan de advocaat hoger beroep instellen bij de tuchtraad in beroep overeenkomstig de artikelen 463 e.v. Ger.W.
  • Tegen de beslissing van de tuchtraad in beroep kan de advocaat of de Orde van advocaten waartoe hij behoort een cassatieberoep instellen overeenkomstig de artikelen 1121/1 e.v. Ger.W.
Toezichtsreglement

Het reglement betreffende het toezicht op de toepassing van de WPW, het toezichtsreglement, werd aangenomen op grond van artikel 117, §4 WPW. Het toezichtsreglement behoefde geen goedkeuring bij KB en is reeds op 26 juli 2019 in werking getreden.

Statuut beide reglementen

De stafhouders ontlenen aan artikelen 117, §1, 118, §3 en 133, §4 WPW een autonome reglementaire bevoegdheid, die losstaat van die waarover de raden van de Ordes en de communautaire Ordes beschikken op grond van respectievelijk artikel 455 en artikelen 491 en 496 Ger.W.

Artikel 455 Ger.W. doelt op reglementen die uitgaan van de raden van de Ordes ter regeling van leemtes, dan wel ter aanvulling op reglementen die door hun communautaire Orde werden vastgesteld op grond van artikel 496 Ger.W.
Artikel 491 Ger.W. betreft dan weer enkel het reglement van orde van de communautaire ordes, dat bij KB bekrachtigd moet worden.

Webinar

In mei organiseerde de OVB een tweedelige webinar over de witwaspreventieverplichtingen van de advocaat.

Tot 15 augustus kan u die gratis (her)bekijken.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.