Schrijf u NU in voor 1ste lijns, 2de lijns en ambtshalve aanstellingen

Samengevat: U kan u inschrijven via het privaat luik (e loket) vanaf 9 oktober tot en met 23 oktober om 12 uur.

Het Bureau voor Juridische Bijstand is verplicht lijsten aan te leggen met het oog op het aanstellen van advocaten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand, juridische tweedelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen.

Vanaf dinsdag 9 oktober 2018 vervallen om 15 uur de bestaande lijsten en is het niet meer mogelijk om dossiers tweedelijnsbijstand aan te maken.

Schrijf u dus zo snel mogelijk in VANAF dinsdag 9 oktober 2018 16.00 UUR EN NIET VOOR DEZE DATUM voor de tweedelijnsbijstand, zodat deze kan goedgekeurd worden (onder voorbehoud van latere goedkeuring ervan door de raad van de Orde) en u opnieuw dossiers kunt aanmaken. Advocaten welke zich na 1 september 2018 reeds hebben ingeschreven, zullen deze inschrijving dienen te herhalen vanaf de hierboven vermelde datum.

1. Overeenkomstig art. 4.5 van het reglement op het Bureau voor Juridische Bijstand dient de advocaat te beantwoorden aan de volgende voorwaarden teneinde op de lijsten BJB te worden ingeschreven:
• Ingeschreven te zijn op het tableau van de balie West – Vlaanderen,
• Te hebben voldaan aan zijn verplichting inzake permanente vorming,
• Te hebben voldaan aan de rapportering derdengelden conform de geldende OVB reglementering,
• In orde te zijn met de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan de balie West – Vlaanderen.
Vooraleer verder te gaan verduidelijk ik toch nog graag eens het onderscheid tussen een inschrijving in hoofdorde en een inschrijving in bijkomende orde.
• Wanneer u zich in hoofdorde inschrijft, kan het Bureau voor Juridische Bijstand u ambtshalve aanstellen voor een rechtzoekende wanneer deze een verzoek tot bijstand van een advocaat tot het Bureau heeft gericht. U kan met een inschrijving in hoofdorde evenzeer zelf dossiers aanmaken/aanvragen wanneer de rechtzoekende zich tot u wendt.
• Wanneer u zich enkel in bijkomende orde inschrijft, zult u enkel zélf dossiers kunnen aanmaken/aanvragen wanneer de rechtzoekende zich tot u wendt en zal het Bureau u nooit aanstellen (bvb aanstelling raadkamers, tuchtzaken gedetineerden, etc…).
Wees de verschillen dus indachtig wanneer u zich inschrijft. En let op : als u voor hoofdorde koos en navolgend ook nog eens op bijkomende orde klikt, dan zal u enkel voor bijkomende orde ingeschreven zijn.

2. Hoe inschrijven?

U wordt verzocht het inschrijvingsformulier voor (a) eerstelijnsbijstand, (b)tweedelijnsbijstand en (c) de ambtshalve aanstellingen online in te vullen via privaat luik -> e-loket, cjb, inschrijvingen.

3. Let wel: het online inschrijvingsformulier kunt u pas vanaf dinsdag 9 oktober 2018 vanaf 16.00 uur invullen. Tot zolang u niet online inschrijft, zult u NIET langer zelf een dossier tweedelijnsbijstand kunnen aanmaken.
U gelieve in te schrijven UITERLIJK OP 23 oktober 2018 voor 12.00 uur.

4. U heeft er alle belang bij om U tijdig in te schrijven, tegen 23 oktober2018, gezien de inschrijving slechts definitief is na goedkeuring door de raad van de Orde.

5. Zo u geïnteresseerd bent, dienen zowel de tableau advocaten als de advocaten-stagiairs het online inschrijvingsformulier in te vullen.

6. Als het de eerste keer is dat u inschrijft voor de juridische tweedelijnsbijstand, zorg dan dat u ook zeker uw rekeningnummer, ondernemingsnummer en privé-adres weet te vermelden, anders kan het BJB géén uitbetalingen verrichten. Mocht u reeds ingeschreven zijn, maar deze info staat niet ingevuld, vul ze dan aan.

7. De advocaten-stagiairs dienen, gelet op hun stageverplichting, alle voorkeurmateries aan te duiden. Bij gebreke daaraan zal het Bureau dit in hun plaats
doen.

8. De permanentie voor de toepassing van de SALDUZ-wet wordt niet via dit systeem georganiseerd.

9. Ik wil u erop wijzen dat tussentijdse inschrijvingen en/of uitschrijvingen tijdens het gerechtelijk jaar enkel mogelijk zijn voor wat betreft tweedelijnsbijstand en niet voor eerstelijnsbijstand en/of ambtshalve aanstellingen en dit in functie van het wettelijk kader en mede in functie van de vaststelling dat welbepaalde lijsten dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde Vrederechters, het OM, het Justitiehuis, Sociaal Huis of centrum voor illegalen. Onder géén beding worden inschrijvingen van na 23.10.2018 na 12.00 uur in aanmerking genomen (in dit geval zal u in het gerechtelijk jaar 2018-2019 dus géén permanentie eerstelijnsbijstand kunnen houden of opgenomen worden op de lijsten ambtshalve aanstellingen.) De inschrijvingen zijn in elk geval onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van de Orde, conform de voorschriften van het gerechtelijk wetboek.

10. stagiairs die binnenkort hun 3de jaar starten en derdejaars stagiairs die binnenkort opgenomen worden op de tableau kunnen jammer genoeg niet online inschrijven. Gelieve in te schrijven per mail via bjb@baliewestvlaanderen.be en uw voorkeurlocaties door te geven voor wat betreft de eerstelijnsbijstand zodat wij u manueel op de desbetreffende lijsten kunnen plaatsen.