Corona laatste update: 06/03/2022

Stel u kandidaat voor de Commissie Juridische Bijstand Brugge, Ieper, Kortrijk of Veurne tegen uiterlijk 31 maart 2022

Op 10 december 2021 werd het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dat besluit legt de regels van de eerstelijnsbijstand vast in een nieuw inhoudelijk kader dat de werking van de Commissies Juridische Bijstand (CJB's) beoogt te harmoniseren en de samenwerking met de sociale partners te optimaliseren.

Er wordt ook voorzien in een vorming voor de advocaten die eerstelijnsadvies verlenen. Deze opleiding zal zowel een welzijnsgericht luik als een juridisch luik bevatten.

 

Nieuwe samenstelling 

De commissies zullen, overeenkomstig artikel 11 van het uitvoeringsbesluit, elk samengesteld zijn uit minstens tien personen, waarvan vijf advocaten, drie vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal en twee van de organisaties die met de meest kwetsbare doelgroepen werken. Allen actief in het werkgebied van de commissie.

Voor elke vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangewezen onder dezelfde voorwaarden als de vertegenwoordigers.

 

Sociaal engagement als motivatie

Bent u geïnteresseerd om (opnieuw) als effectief of plaatsvervangend lid deel uit te maken van de commissie eerstelijnsbijstand in Brugge, Ieper, Kortrijk of Veurne? Stuur dan ten laatste op 31 maart 2022 uw kandidatuur naar bjb@baliewestvlaanderen.be. Gelieve te vermelden voor welke commissie u kandideert evenals indien u verkiest uitsluitend als plaatsvervanger te fungeren.

Deze kandidaturen hebben geen betrekking op de advocaten die juridische eerstelijnsbijstand (wensen te) verlenen. Daarvoor zal in de tweede helft van 2022 nog berichtgeving komen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.