Corona laatste update: 06/03/2022

Vacature | Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen brengt onder uw aandacht dat er in het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020 drie vacante plaatsen werden gepubliceerd voor het ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Hoe kandideren

Kandidaatstellingen dienen binnen een termijn van twintig dagen na publicatie te worden gericht aan de dienst HR van de magistratuur via vacatures.roj1@just.fgov.be.

De kandidaten dienen duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden. De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien er voor verschillende vacante plaatsen wordt gepostuleerd, dient dit middels afzonderlijke e-mailberichten te geschieden.

Wetswijziging statuut en toegang tot het ambt van plaatsvervangend magistraat

Op 1 januari 2020 is de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie in werking getreden.

Die wet legt onder meer de nadruk op het niet-permanente karakter van de functie van plaatsvervangend raadsheer of rechter, en voert een aantal belangrijke wijzigingen in omtrent hun opleiding. Om tot plaatsvervangend rechter te worden benoemd, moet de kandidaat slagen voor het examen dat toegang verleent tot het ambt of voor het examen inzake beroepsbekwaamheid. Daarnaast moet hij ook een opleiding deontologie volgen. Als de plaatsvervangende rechter of raadsheer zijn ambt al vijf jaar heeft uitgeoefend en gedurende ten minste vijftien jaar advocaat was, wordt hij vrijgesteld van het examen beroepsbekwaamheid.

U vindt de volledige wet onder de documenten.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.