Corona

Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder, leden raad van de Orde en afgevaardigden AV OVB | Hoe stelt u zich kandidaat?

In juni komen er opnieuw verkiezingen aan voor de leden van de raad van de Orde, de functie van vicestafhouder en stafhouder. Dit jaar worden daarnaast ook de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse balies verkozen.

Verkiezingen van de leden van de raad van de Orde, vicestafhouder en stafhouder bij de balie West-Vlaanderen:

Voor het gerechtelijk jaar 2020-2021 bestaat de raad van de Orde, overeenkomstig art. 3 van het verkiezingsreglement, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.

Verkiezingen van de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse balies:

Overeenkomstig art. 3.2 van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies wordt de balie West-Vlaanderen vertegenwoordigd door 8 afgevaardigden en de stafhouder. Gezien de vicestafhouder ambtshalve lid is, dient de balie bijgevolg 7 leden te verkiezen met oog op de West-Vlaamse vertegenwoordiging vanaf 1 september 2020, en dit voor een termijn van 2 jaar. Alle advocaten zijn stemgerechtigd en verkiesbaar, onverminderd artikel 460 Ger. W.

U wordt hierbij uitgenodigd om uw kandidatuur in te dienen.

De kandidatuurstellingen voor de functie van stafhouder, vicestafhouder, lid van de raad van de Orde en/of afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVB kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2020 tot uiterlijk 15 mei 2020 om 12u stipt.

De kandidatuurstellingen kan u per e-mail indienen bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling per e-mail geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.

Gelet op de coronamaatregelen worden kandidaturen bij voorkeur per e-mail ingediend. Indien u uw kandidatuur toch schriftelijk tegen ontvangstbewijs wenst in te dienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge), dient u vooraf een afspraak te maken via info@baliewestvlaanderen.be of 050 331 680 (enkel in de voormiddag).

De elektronische stemming zal starten op 15 juni 2020 om 12u en eindigen op 22 juni 2020 om 12u.

De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde zal plaatsvinden op 26 juni 2020. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.

Nadere info inzake de stemming en algemene vergadering volgt nog.