Verslag overlegvergadering hof van beroep Gent en stafhouders ressort.

Op 27 mei 2019 vergaderde stafhouder Antoine Van Eeckhout met de eerste voorzitter, procureur-generaal en kamervoorzitters van het hof van beroep te Gent.

Hieronder vindt u een beknopt verslag.

1. Conclusietermijnen in strafzaken

In het licht van de door artikel 152, § 1 Sv. ingevoerde mogelijkheid om conclusietermijnen te vragen in strafzaken heeft het hof van beroep na evaluatie vastgesteld dat er een duidelijke regeling moet komen voor het aanvragen van conclusietermijnen zodat zo weinig mogelijk zaken dienen te worden uitgesteld zonder dat in vervanging ervan een andere zaak op diezelfde zitting kon worden vastgesteld.

Als er twee tot drie maanden vóór de zitting kan worden gedagvaard, is er voldoende tijd (tot één maand voor de zitting) om te laten weten of er conclusietermijnen zullen gevraagd worden. De advocaten nemen hiertoe het initiatief.

Vooralsnog voorziet de wet niet dat partijen schriftelijk kunnen verschijnen voor het vragen van conclusietermijnen. De aanwezigheid van de advocaten blijft dus in principe vereist.

Bij kennisgeving van de zittingsdatum aan de in de zaak tussenkomende advocaten zal door het hof een document gevoegd worden waarmee  de advocaten kunnen opgeven of er conclusietermijnen zullen gevraagd worden. Per strafkamer wordt een e-mailadres voorzien voor de communicatie hierover.

2. Uitstel in burgerlijke en strafzaken

Wanneer er uitstel zal gevraagd worden op de zitting, sturen de advocaten vooraf een schrijven aan de kamervoorzitter en lichten eveneens hun tegenstrever hiervan in.

In strafzaken kan in principe enkel op de zitting een uitstel worden toegestaan, zo niet wordt een rechterlijke beslissing genomen buiten de rechtszaal.

Ambtshalve uitstel door de strafkamer dient wel tijdig door het hof ter kennis te worden gebracht aan de advocaten.

3. Beveiligde documenten en neerlegging conclusies en (digitale) stukkenbundels

Het hof meldt dat beveiligde documenten soms niet uitgeprint of geopend kunnen worden en verzoekt om deze niet langer te beveiligen, maar ze als pdf-file of als word-document (ingesteld als 'enkel lezen') over te maken.

Van grote stukken, plannen, foto’s, handgeschreven documenten, etc. wordt gevraagd om ze in origineel op de zitting neer te leggen.

4. De afhandeling van burgerlijke belangen in strafzaken

Doordat de 18de kamer niet langer actief is, behandelt elke strafkamer zelf de burgerlijke belangen van de aan die kamer toebedeelde zaken. In de zaken waarin er in eerste aanleg een vrijspraak van een beklaagde was, neemt het hof het initiatief om de zaak vast te stellen.

De twee modelformulieren voor het afhandelen van de burgerlijke belangen in strafzaken zijn terug te vinden op de website van de hoven en rechtbanken.

5. Verplichte vermelding rijksregisternummer en correct adres van partijen

De wet van 14 oktober 2018 legt de verplichting op om het rijksregisternummer te vermelden in dagvaardingen, vonnissen en verzoekschriften op straffe van nietigheid.

Aangezien in het vonnis of arrest het adres van partijen wordt vermeld dat in de laatste conclusie is opgegeven, wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan het vermelden van het juiste adres van partijen.