Corona

Wijziging reglement derdengelden

De algemene vergadering keurde op 3 juli 2020 een wijziging van het reglement over de derdengelden goed. Dat reglement werd op 22 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 22 oktober 2020 in werking.

De nood aan uniforme regels inzake derdengelden voor zowel de Nederlandstalige als de Frans- en Duitstalige advocaten heeft geleid tot de wijziging van de bepalingen van de OVB en de OBFG.

We lijsten even de voornaamste wijzigingen voor u op:

 • Volgens de oude bepalingen kon u alleen een derdenrekening openen bij een financiële instelling erkend door de OVB. Volgens de nieuwe regels kan dat ook bij een financiële instelling waarmee de OBFG een overeenkomst sloot (artikel 129).
   
 • Aan artikel 131, eerste streepje, dat bepaalt dat de derdenrekening een zichtrekening is, werd toegevoegd: “behalve indien de gelden bestemd zijn om gedurende een welbepaalde termijn te worden bewaard. In dat geval mogen ze op een termijnrekening worden geplaatst”.
   
 • Cheques en cashafhalingen blijven verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de stafhouder. Nieuw is dat de toestemming slechts zal worden gegeven in het uitzonderlijke geval dat een overschrijving naar een rekening niet mogelijk is (artikel 131, zesde streepje).
   
 • Bestendige opdrachten uitsluitend ten gunste van cliënten of derden kunnen voortaan mits voorafgaande toelating van de stafhouder (artikel 131, zevende streepje).
   
 • Artikel 136 legt een eenvormige uiterste rapporteringsdatum op voor alle Belgische advocaten. Voortaan dient u jaarlijks uiterlijk op 28 februari te rapporteren in plaats van tegen 31 januari.
   
 • U dient nu ook de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques te rapporteren, met vermelding van datum, bedrag en dossier, alsook de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per cliënt, gaat om een bedrag van méér dan 2.500,00 euro (artikel 136, vijfde en zesde streepje).
   
 • In plaats van een jaarlijkse controle van minstens 2,5% van de leden van zijn balie, zal de stafhouder voortaan jaarlijks een aantal van de leden van zijn balie controleren dat representatief is in verhouding tot de omvang van de balie en minstens 2,5% van de derdenrekeningen (artikel 137).
   
 • Naast een controlecel in de schoot van de OVB en de OBFG kan ook een gezamenlijke controle-entiteit worden opgericht die belast wordt met een automatische geïnformatiseerde controle van alle verrichtingen op de derdenrekeningen (artikel 138).
   
 • De nieuwe artikelen 140bis en ter laten toe dat in België gevestigde buitenlandse advocaten over een buitenlandse derdenrekening beschikken voor zover die gecontroleerd wordt door hun thuisbalie, en omgekeerd voor Belgische advocaten die gevestigd zijn in het buitenland.

Daarnaast wil het nieuwe reglement geautomatiseerde controles van de derdenrekeningen mogelijk maken. Daartoe zijn nog informaticatechnische aanpassingen vereist, die in gezamenlijk overleg met de financiële sector zullen worden gerealiseerd.