Advocatentoegang tot het UBO-register

Als advocaat moet u in het kader van de witwaspreventie informatie over de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen inwinnen via het UBO-register. Dit register is niet vrij toegankelijk: de FOD Financiën moet daartoe machtiging geven via de 'toezichtsautoriteit', voor advocaten is dit hun stafhouder. In praktijk is het de OVB die hiervoor instaat.

Dunno UBO?

Het UBO-register vindt zijn oorsprong in artikels 30 en 31 van de Europese Richtlijn 2015/849. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat rechtspersonen alsook fiducieën, trust of vergelijkbare constructies, toereikende, accurate en actuele informatie aangeven over wie hun uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owner’ of UBO) zijn.

De Europese antiwitwasrichtlijn werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Het KB van 30 juli 2018 legt de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vast.

UBO-toegang voor advocaten

In het kader van hun verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van hun cliënten, moeten advocaten volgens artikel 29 van de witwaspreventiewet het register raadplegen wanneer ze een nieuwe zakelijke relatie aangaan met een rechtspersoon. Het wordt ook in het algemeen aanbevolen dat u het UBO-register systematisch raadpleegt.

De toegang tot het register verloopt via een KBO-nummer. De OVB moet daarom periodiek een lijst bezorgen aan de Thesaurie waarin per advocaat één KBO-nummer wordt opgegeven. Omdat veel advocaten met verschillende KBO-nummers geregistreerd staan bij de OVB (eenmanszaak, managementvennootschap, kantoorvennootschap, bijkantoorvennootschap, etc.) heeft de OVB nu een hiërarchie uitgewerkt op basis waarvan het KBO-nummer gekozen wordt dat doorgegeven wordt aan de Thesaurie, en waarmee u dus het register kunt raadplegen. Praktisch maakt dit voor u evenwel niets uit, het bewuste KBO-nr. wordt immers automatisch gelinkt met uw identiteitskaart (die u nodig hebt om in te loggen).

UBO-meldingsplicht voor advocaten

Er wordt ook aan herinnerd dat als u discrepanties opmerkt tussen de informatie over de cliënt in het UBO-register en die waarover u zelf beschikt, u dit in bepaalde gevallen moet melden aan de stafhouder.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.