CJB Kortrijk | Studiecyclus voorjaar 2024

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur in de Kulak. Er wordt een hapje en drankje voorzien tijdens de pauze.

U volgt de studieavond liever online? Geen probleem! Beide opties worden aangeboden.


 

Detentiehuis

20 februari 2024  |  Mevrouw Petra Colpaert

Petra Colpaert zal het in haar uiteenzetting hebben over de wet op de externe rechtspositie voor korte straffen en het project van de detentiehuizen om korte straffen uit te voeren.

Het detentiehuis in Kortrijk is het eerste in het land en probeert meer in te zetten op rehabilitatie en normalisering. Deze visie zal eveneens worden toegelicht alsook de ervaringen uit het eerste jaar praktijk.

 

Verzekeringen in de bouw – capita selecta

5 maart 2024  |  Mr. Benoît Declerck en mr. Dominique Descheemacker

Bouwen gaat gepaard met risico’s en geregeld doen zich schadegevallen voor. Het is dan ook van belang zich tegen deze risico’s zoveel als mogelijk in te dekken. Dit geldt niet alleen voor de bouwheer, maar voor iedereen die betrokken is bij het bouwproces, waaronder o.m. architect, ingenieur, coördinator, (onder)aannemer, leverancier, fabrikant, … In de bouwsector zijn er zowel verplichte als nietverplichte verzekeringen.

Als u iemand juridisch bijstaat in een bouwzaak, is het van belang om ook met deze materie vertrouwd te zijn.

Tijdens deze studieavond zal u wegwijs gemaakt worden in de verschillende verzekeringen in de bouw, met vervolgens bijzondere aandacht voor een aantal specifieke verzekeringen waaronder de ABR verzekering.

Daarnaast zullen er een aantal juridische topics hierrond en valkuilen, zoals verjaringstermijnen, nader besproken worden aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.

 

Onderwijsrecht

26 maart 2024  |  Mr. Sofie Logie

Het onderwijsrecht vloeit voort uit het door artikel 24 GW gewaarborgde recht op onderwijs.

Er is een onderwijsaanbod zowel op basisniveau, secundair niveau als hoger niveau. Elk van deze niveaus wordt in verschillende wetgeving geregeld.

Ongeacht het niveau is het behalen van een attest en/of diploma het primaire doel van het onderwijs.

Deze opleiding biedt een overzicht van de juridische mogelijkheden indien dit doel niet bereikt wordt. Hoe ver reikt de beoordelingsvrijheid van de onderwijsinstelling? Welke stappen moeten formeel gezet worden? Welke juridische proceduremogelijkheden bestaan er in het geval dat de leerling/student zich niet kan vinden in de door de onderwijsinstelling genomen beslissing? Wat zijn de laatste tendensen in de rechtspraak?

 

Scheiding van goederen met verrekenbeding: civiele en fiscale aandachtspunten

16 april 2024  |  Mevrouw Hannelore Thijs

Een huwelijksovereenkomst waarbij koppels kiezen voor een zuivere scheiding van goederen kan nadelig zijn, omdat de echtgenoten bij ontbinding van het stelsel geen aanspraak kunnen maken op elkaars vermogen. Door de toevoeging van een verrekenbeding kunnen de echtgenoten nog steeds genieten van autonomie tijdens het stelsel, maar wordt bijkomend voorzien in een vermogensrechtelijke correctie bij ontbinding. De echtgenoot die zich het minst heeft verrijkt tijdens het stelsel, heeft namelijk een vordering op de andere echtgenoot. Sinds 2018 promoot de wetgever het verrekenbeding ook uitdrukkelijk door een uitgewerkt regime van verrekening van aanwinsten in de wet in te schrijven.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op zowel civiele als fiscale aandachtspunten bij het opstellen van een huwelijksovereenkomst van scheiding van goederen met een verrekenbeding. Er is hierbij aandacht voor het wettelijk vormgegeven regime van verrekening van aanwinsten, maar ook voor conventionele verrekenbedingen.

 

Verkeersrecht - capita selecta

30 april 2024  |  Prof. dr. Jan Tytgat, mr. Julie Vandenbogaerde en de heer Dries Janssens (Vias Institute)

Sinds de wetswijziging van 2018 is het verkeersrecht voortdurend in beweging. Een opvallende evolutie is de toepassing van het gevreesde artikel 42 Wegverkeerswet, de rijongeschiktheid. Tijdens deze avond willen we inzoomen op deze problematiek. De avond start met een beknopte juridische kadering rond het thema. Vervolgens neemt professor Tytgat van de KULeuven het woord om de detectie van alcohol en drugs in het kader van de onderzoeken naar de rijgeschiktheid uitgebreid toe te lichten. Afsluitend gaan we enkele mogelijke bestraffingen van geïntoxiceerde verkeersovertreders bekijken, met name het alcoholslot en de psychologische en medische herstelonderzoeken, waar sinds kort ook de rijongeschiktheid aan bod komt.

Rij(on)geschiktheid op basis van toxicologische analyses: zo klaar als een klontje suiker?
Alcohol, drugs en psychotrope medicatie kunnen een grote invloed hebben op iemands gedrag en bewustzijn, en zeker wanneer deze stoffen aanwezig zijn in de context van het besturen van een voertuig. Hoe staat de maatschappij daartegenover en wat kan de wetenschap hier bijdragen? Toxicologische analyses kunnen aantonen op welke manier iemands rijvaardigheid dermate negatief wordt beïnvloed zodat de oorzaak van verkeersongevallen met vaak tragische uitkomst kan achterhaald worden, alsook ter voorkoming van recidive. Er zal worden ingezoomd op welke biologische stalen zulke analyses best moeten uitgevoerd worden: bloed, urine, speeksel of haren? Of een combinatie hiervan? En hoe moeten de resultaten worden geïnterpreteerd naar rij(on)geschiktheid?

Voor deze studieavond werd, gelet op de langere duurtijd, een vierde permanente vormingspunt aangevraagd bij de OVB.

 

Actualia gerechtelijk recht

14 mei 2024  |  Mr. Sven Sobrie

Het gerechtelijk recht staat niet stil. De afgelopen jaren zijn er een aantal evoluties geweest die enigszins onder de radar zijn gebleven maar waarvan het belang niet kan worden overschat. Te denken valt bv. aan de invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de aanwending in rechte van bewijsstukken, of aan de moeilijke verhouding tussen de taak van de rechter en het beschikkingsbeginsel. Andere nieuwigheden zitten er nog aan te komen, zoals de uitbreiding van het gezag van gewijsde ten gunste van derden.

In deze vorming worden deze evoluties nader geduid, met bijzondere aandacht voor de impact ervan op de dagdagelijkse procespraktijk.

 

De Belgische Handelshuurwet (inclusief popupverhuur met wettelijke nuances binnen de drie Gewesten): inleiding en enkele capita selecta

4 juni 2024  |  Mr. Jim Bauwens en mr. Anneleen Vanderbauwhede

De Belgische Handelshuurwet, met zijn dwingendrechtelijke bepalingen, is automatisch en dwingend van toepassing van zodra de bestemming waargenomen in het gehuurde goed door de huurder onder het toepassingsgebied van deze wet valt. Het correct contracteren in dergelijke context start dan ook bij een goed begrip van het toepassingsgebied van deze Handelshuurwet. Eens van toepassing, wordt ook een gedegen kennis over (onder meer) de wettelijke minimum duurtijd, de opzeggingsmogelijkheden (voor huurder en verhuurder), het recht op huurhernieuwing en huurprijsherziening en de gevolgen van een verkoop, zeer belangrijk. Wij verschaffen jullie deze basiskennis graag tijdens deze studieavond, mede aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en relevante rechtspraak.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.