Dienstnota wijzigingen rol- en expeditierechten.

Met de wet van 14 oktober 2018 en het koninklijk besluit van 28 januari 2019 zijn er een aantal wijzigingen opgetreden om de griffierechten te hervormen.

De wet trad in werking op 1 februari 2019 uitgezonderd het gewijzigde art. 1057, eerste lid, 8° Ger. W. dat in werking trad op 1 januari 2019.

De wijziging aan art. 702 Ger. W. strekt er toe vanaf 1 februari 2019 de vermelding van het rijksregister- of ondernemingsnummer van de eiser in de gedinginleidende akte op te leggen, teneinde de latere invordering van de rolrechten te vergemakkelijken. De vermelding van het rijksregister- of ondernemingsnummer is voorgeschreven op straffe van nietigheid.

Hieronder vindt u de dienstnota terzake van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.