Digitaal platform inzake bewindvoering CRBP vanaf 1 juni van start | UPDATE

Vanaf 1 juni 2021 wordt het Centraal Register voor Bescherming van de Personen (CRBP) gelanceerd op de website rechterlijkebescherming.be van de FOD Justitie.

De wetswijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek werden reeds voorzien in de PotPourriVII-Wet van 21 december 2018 doch zijn pas ingevolge KB van 12 februari 2021 thans van kracht.

Via dit digitale platform kunnen alle actoren bij bewindvoering (zoals de beschermde persoon, advocaten, bewindvoerders, magistraten en griffie) voortaan elektronisch communiceren.

Alle kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen zullen vanaf dan via het register moeten verlopen (bv. indienen verzoek tot aanstelling bewindvoerder, verslaggeving, verzoek om rechterlijke machtiging, inkomensoverzicht beschermde persoon, enz.). 

Advocaten kunnen ook inloggen via DPA, en dit met hun advocatenkaart, e-ID of Itsme.

Verdere toelichting vindt u in de (geüpdatete) mededeling van de FOD.

Er werden ook toevoegingen aan artikel 1249/4 Ger. W. gedaan in verband met de aanvang van de termijn van kennisgeving, de vervangende papieren zending bij niet-opening van het bericht, en de regeling in geval van disfunctioneren van het register.

Lees er meer over op het privaat luik.

Het register is in huidige staat mogelijk nog niet optimaal. Er wordt periodiek met de verschillende actoren en de ontwikkelaars van het platform overlegd om technische vragen of problemen te verhelpen. Opmerkingen en suggesties mogen bezorgd worden aan de commissie bewind van de OVB via ulrike.cerulus@ordevanvlaamsebalies.be.

De FOD Justitie voerde inmiddels een update door omtrent de vraag "Is de e-service verplicht":

Is de e-service verplicht?

 • Vanaf 1 juni 2021 zullen alle nieuwe verzoeken (ook alle verzoeken binnen een bestaand beschermingsdossier) in principe digitaal moeten worden ingediend.
 • Professionals:
  • het gebruik van e-service is verplicht voor iedere professional, meer bepaald:
   • het vredegerecht, met inbegrip van de griffie;
   • het openbaar ministerie;
   • de andere openbare diensten;
   • de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders;
   • de private stichtingen die zich uitsluitend inzetten voor de te beschermen persoon en de stichtingen van openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikken, gevestigd in België en die in het register zijn ingeschreven.
 • Particulieren:
  • Particulieren kunnen ook de e-service gebruiken. Daarvoor kunnen zij in het register ingeschreven worden. Na inschrijving wordt het gebruik van e-service in de betrokken procedure echter verplicht.
  • Wie minder digitaal onderlegd is, kan nog terecht bij de griffies van de vredegerechten en het beheer van bestaande of nieuwe dossiers op papier voortzetten maar de e-service biedt u tal van voordelen om dat efficiënter te doen.
 • In geval van overmacht (door een technische panne) bv., blijft het mogelijk om dringende handelingen op papier te verrichten. De overheid doet er uiteraard alles aan om de continuïteit van het systeem te verzekeren.

Commentaar

Rita Vandeputte

Beste,
Als bewindvoerder van mijn zoon, Sibrecht Pieters had ik graag het verslag van de laatste periode op papier ingevuld.
Is het mogelijk deze formulieren op te sturen of door te mailen?
Met vriendelijke groeten,
Rita Vandeputte

Geplaatst op wo, 05/01/2022 - 14:54
HENRI

Om niet-digitaal in te dienen moet u contact opnemen met de griffie van het vredegerecht.

Geplaatst op wo, 05/01/2022 - 15:01

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.