Indexering vergoeding schuldbemiddelaars

De tarieven voor de vergoeding voor schuldbemiddelaars werden geïndexeerd met ingang van 1 januari 2023.

Ze zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

  • Het geheel van de handelingen voor max. 5 schuldenaars (art. 2, 1°): 651,01€ (in plaats van 589,95€)
  • Handeling verbonden aan een betaling ten gunste van of namens de verzoeker (art. 2,2°): 10,83€ (in plaats van 9,82€)
  • Opvolging en controle van de in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen voor max. 5 schuldenaars (art. 2,3°): 260,39€ (in plaats van 235,96€)
  • Aanpassing, hervorming en herroeping van de aanzuiveringsregeling (art. 2,4°): 216,99€ (in plaats van 196,64€) per schriftelijke verklaring die tot een vonnis aanleiding geeft
  • Het inwinnen van nuttige inlichtingen bedoeld in artikel 1675/8, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek per schriftelijke verklaring (art. 2,5°): 130,20€ (in plaats van 117,99€)
  • Aanwezigheid op een zitting (art. 3): 108,47€ (in plaats van 98,30€)
  • Kosten voor een gewone brief (art. 4, 1°): 15,19 € (in plaats van 13,77€)
  • Kosten voor een gewone omzendbrief gericht aan drie of meer schuldenaars of schuldeisers (art. 4, 2°): 8,70€ (in plaats van 7,88€)
  • Kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en fotokopieën (art. 4, 3°): 130,20€ (in plaats van 117,99€) per dossier
  • Reiskosten (art. 4, 4°): 0,28 €/km (in plaats van 0,25€)

Dit bericht werd op 25 januari 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

U vindt de bedragen terug in de verbeterde excel.
 

Voor jaarverslagen neergelegd na 1 januari 2023 gebruikt de schuldbemiddelaar de (per 1 januari 2023) geïndexeerde bedragen, tenzij het een laattijdig neergelegd jaarverslag betreft dat integraal betrekking heeft op geleverde prestaties (opvolging aanzuiveringsregeling, briefwisselingen, betalingen,…) van vóór 1 januari 2023. In dat laatste geval dient de schuldbemiddelaar de tarieven aan te rekenen zoals die golden voor de meest recente indexatie.

Schuldbemiddelaars die tussen 1 januari 2023 en 26 januari 2023 een jaarverslag hebben neergelegd (zonder bij hun kostenstaat de net geïndexeerde tarieven te hanteren) en toch van de geïndexeerde tarieven wensen te genieten, leggen een aanvullende kostenstaat neer, waarin het surplus van de indexatie wordt begroot. De arbeidsrechtbank past de tarieven niet ambtshalve aan.

De arbeidsrechtbank Gent bezorgt in februari een geactualiseerde versie van het vademecum met onder meer de geïndexeerde bedragen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.