Kennisgeving van vonnissen in strafzaken vanaf 1 maart 2021

Op 1 maart treedt de wijziging van art. 792 Ger. W. in werking:

“Binnen vijf dagen te rekenen van de uitspraak van de beslissing geeft de griffier, zowel in burgerlijke als in strafzaken, kennis van een niet ondertekend afschrift van de beslissing aan elke partij of, in voorkomend geval, aan hun advocaten. Die kennisgeving doet de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet lopen. Zij gebeurt op elektronische wijze aan het professioneel elektronisch adres van de advocaat of, indien het een partij betreft die zonder advocaat is verschenen, aan het gerechtelijk elektronisch adres van die partij, of, bij gebreke daaraan, aan het laatst elektronisch adres dat die partij heeft verstrekt in het kader van de rechtspleging. Indien bij de griffier geen elektronisch adres gekend is, of indien de kennisgeving aan het elektronisch adres kennelijk niet is geslaagd, gebeurt de kennisgeving bij gewone brief.”

De wet voorziet dus in een cascadesysteem voor de wijze van kennisgeving:

  • Indien er een advocaat is, aan de advocaat. Anders rechtstreeks aan de rechtsonderhorige
  • Indien het elektronisch kan, elektronisch. Indien dat niet kan, per post.

Omdat de geautomatiseerde elektronische verzending nog in ontwikkelingsfase is, zal wat de politierechtbanken betreft de kennisgeving voorlopig gebeuren per post. Hiervoor wordt een automatisering in het computersysteem doorgevoerd, die in voege zal zijn vanaf 20 maart 2021.

Voor de tussentijd (1 tot 20 maart) zal een afschrift gratis afgeleverd worden aan de advocaat die daarom verzoekt via het emailadres van de betrokken politierechtbank.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.