Mag ik als advocaat gebruik maken van de steunmaatregelen die de overheden voorzien?

Ja, maar.

Veel advocaten vragen zich af in welke mate en hoe zij gebruik mogen maken van de steunmaatregelen die de overheden voorzien.

Dat kan, dat staat buiten kijf. U kan er beroep op doen als dat nodig blijkt. Maar het is ook belangrijk om de steunmaatregelen niet van hun doel af te wenden.

Vandaag ontving u een bericht van onze stafhouder hierrond. Dit bericht luidde:

'De wet van 23 maart 2020 strekt ertoe om het overbruggingsrecht te wijzigen in het voordeel van zelfstandigen, door de voorwaarden ervan te verruimen en te versoepelen. Het geheel van de maatregelen trad in werking op 1 maart 2020 en geldt tot 30 april 2020 (tenzij de Koning de termijnen zou verlengen).
 
Een advocaat kan daarvoor in aanmerking komen indien hij/zij diens activiteiten volledig moet onderbreken omwille van COVID-19 gedurende een minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen. De registratie van een verlofperiode in de BJB-module is niet gelijk te stellen met een effectieve onderbreking van de activiteiten.
 
Om te genieten van het Corona-overbruggingsrecht mag de advocaat geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen. Het overbruggingsrecht is niet compatibel met een periode van arbeidsongeschiktheid ingevolge besmetting met het COVID-19 virus.

Het voldoen aan de voorwaarden tot volledige onderbreking wordt geval per geval beoordeeld door het sociale verzekeringsfonds. De onderbreking moet volledig zijn. Hierbij valt niet uit te sluiten dat latere controles worden uitgevoerd.
 
Onnodig te benadrukken dat de advocaten die dergelijk overbruggingsrecht aanvragen zich ook strikt aan de regels dienen te houden.

Aangezien het hier een volledige onderbreking van de activiteiten betreft, kan dit gevolgen hebben voor de goede werking van het kantoor van de advocaat.
 
Niettegenstaande de onderbreking zou de advocaat bijvoorbeeld nog kunnen worden aangesteld in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand of een vonnis of beslissing kunnen ontvangen waartegen dringend een rechtsmiddel moet worden aangewend. Voorzichtigheid is dan ook geboden nu elke activiteit die wordt voortgezet tijdens de onderbreking (het uitsturen van mails naar confraters, meedelen van conclusies, een verklaring van verschijning, etc.) haar gevolgen kan hebben bij een controle achteraf.
 
Mogelijk kan de onderbreking dus gevolgen hebben voor de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. Het behoort de advocaat in de mate van het mogelijke zelf in zijn/haar vervanging te voorzien.
 
De advocaten behoren tot de essentiële beroepen die actief blijven in corona-tijden. Het overbruggingsrecht dient dan ook weloverwogen te worden aangevraagd.

Gelet op het voorgaande verwacht ik dat alle confraters, zowel diegene die zelf van de maatregel gebruik maken als zij die dit doen voor hun medewerkers of stagiairs, dit steeds en onverwijld aan mij meedelen. Deze melding biedt geen vrijgeleide noch garantie bij een controle achteraf.'


Dit bericht behoeft eigenlijk weinig uitleg. Het is belangrijk te beseffen dat steunmaatregelen er niet kunnen toe dienen om er misbruik van te maken. Vandaar dat de stafhouder wenst dat een melding volgt van het gebruik van een maatregel.

Infopunt voor vragen bij de OVB.

Veel advocaten weten nog niet goed waar terecht met hun vragen. We willen er als balie ook nog eens op wijzen dat de OVB een infopunt is gestart waar u met om het even welke vraag terecht kan, en ook antwoord zal ontvangen.

U kan uw vragen stellen via info@ordevanvlaamsebalies.be

Meer informatie

U kan terecht op de infopagina van de OVB over de steunmaatregelen of op de website van Vlaio.

Hieronder kan u ook de presentatie van de webinar van de OVB hierover nalezen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.