Corona laatste update: 06/03/2022
Webinar / 35 of 140 euro

Marathonles is more!

Een traditie kunnen we het nog niet noemen. Maar in ieder geval willen we vanuit de balie ook de advocaten blijven ondersteunen bij het behalen van het voorziene aantal punten. Uit de controles van de punten permanente vorming blijkt dat de West-Vlaamse advocaat ook dit jaar grosso modo op het juiste pad blijft.

Dat moet beloond worden natuurlijk. Ook dit jaar hebben we sprekers uit diverse rechtstakken weten te strikken om hun kennis en kunde aan de advocaat te brengen.
 

Praktisch

Een marathonles op 17 juni met 4 webinars.

Voor de prijs van 140 euro heeft u 6 topsprekers over 4 topthema’s. Het is daarbij ook mogelijk om voor een webinar apart in te schrijven voor 35 euro.

Voor deze webinardag werd een totaal van 8 punten aangevraagd, 2 punten per webinar.

Inschrijven kan via het privaat luik / applicaties / permanente vorming / overzicht cursussen / cursussen georganiseerd door de balies: klik op West-Vlaanderen / klik op het winkelkarretje naast de opleiding.
 

Programma
Van 9u00 tot 11u00 Oud en nieuw verbintenissenrecht: een latrelatie?

Prof. Dr. Ignace Claeys

De boeken van het nieuw Burgerlijk Wetboek over de algemene bepalingen en de verbintenissen zijn in aantocht. In juni worden de twee wetsvoorstellen terzake in de bevoegde commissie van de Kamer besproken. De spreker gaat na wat de nagestreefde doelstellingen zijn en of ze ook worden bewaarheid. Verder gaat hij uiteraard voornamelijk in op de nieuwigheden die de wetsvoorstellen met zich meebrengen en waarvan elke praktijkjurist op de hoogte moet zijn. Ook het overgangsrecht komt aan bod vermits het oud en nieuw BW nog lang naast elkaar zullen bestaan.

Spreker

Ignace Claeys is hoofddocent aan de Gentse rechtsfaculteit en doceert er Verbintenissenrecht, European Contract Law en Grondige studie contractenrecht. Daarnaast is hij sinds 2001 ook actief als advocaat en is hij sinds 2007 partner bij het advocatenkantoor Eubelius te Brussel. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam in het domein van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en geeft hierover regelmatig voordrachten. Hij promoveerde in 2002 over samenhangende overeenkomsten en voordien studeerde hij in Duitsland en behaalde hij een Master of Laws aan de University of Chicago.
 

Van 11u00 tot 13u00Is er een bouwstop in Vlaanderen? & Bouwen in de tuin: tiny houses, poolhouses en zorgwonen … een stand van zaken

Mr. Steve Ronse - Is er een bouwstop in Vlaanderen?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over een beton- of bouwstop in Vlaanderen.

Hiermee wordt bedoeld dat het verkrijgen van vergunningen in openruimtegebied sterkt bemoeilijkt wordt. De spreker zal het wetgevend kader dienaangaande bevattelijk uitleggen, alsook een aantal praktijkvoorbeelden aanhalen met verwijzing naar recente rechtspraak.

Spreker

Steve Ronse is vennoot bij Publius te Kortrijk. Hij heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een vertrouwenspersoon van talrijke ondernemingen, particulieren en overheden. Hij is bijzonder actief in milieu-, stedenbouw- en overheidspersoneeldossiers.

Steve doceert het vak bestuursrecht in de opleiding notariaat aan de KU Leuven en is sinds 2012 gastdocent. Hij spreekt en publiceert regelmatig over overheidsrecht en is redactielid van het tijdschrift voor stedenbouw en ruimtelijke ordening (TROS).

Mr. Guillaume Vyncke - Bouwen in de tuin: tiny houses, poolhouses en zorgwonen … een stand van zaken

De COVID-19 crisis heeft de Vlaming opnieuw doen en leren genieten van eigen woning en tuin. De ervaring leert dat diezelfde Vlaming meestal geen idee heeft van wat hij/zij kan en mag doen. De vraag over deze problematiek zit onmiskenbaar in de lift. Mr. Guillaume Vyncke geeft uitleg bij het huidige regelgevende kader en bespreekt daarbij de verschillende mogelijkheden (vrijstelling, vergunnings- en meldingsplicht). Hij zoomt tevens in op toekomstige regelgeving, die voornamelijk voor zorgwonen bijkomende mogelijkheden zal bieden.

Spreker

Guillaume Vyncke is advocaat bij Publius te Kortrijk. Hij legt zich in zijn dagelijkse prakijk toe op diverse materies van het publiek recht, in het bijzonder ambtenarenrecht, grondwettelijk recht en omgevingsrecht. Guillaume is thans ook praktijkassistent binnen het vakgebied staats- en administratief recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk.
 

Van 14u00 tot 16u00Notulering in de NV en BV: aandachtspunten voor de praktijk

Het notuleren van bijeenkomsten van de raad van bestuur en algemene vergadering van een vennootschap is een belangrijk facet van de vennootschapshuishouding. Maar anders dan de term laat uitschijnen, is het opmaken van notulen niet altijd standaardwerk. Zeker in gevallen waar er spanningen en conflicten zijn tussen bestuurders of aandeelhouders van een vennootschap is het opmaken van notulen minutieus maatwerk. Tijdens deze uiteenzetting gaan de sprekers in op de diverse aspecten van het notuleren, zoals de al dan niet verplichting tot notulering, de vorm en inhoud van de notulen, de bewijskracht van notulen, de publicatie en bewaring van notulen en de alternatieve methodes van besluitvorming.

Sprekers

Maude Mertens is vennoot bij DLPA advocaten te Kortrijk. Zij legt zich toe op het vennootschapsrecht en heeft een ruime ervaring opgebouwd in complexe overnames. Zij staat cliënten bij op het vlak van adviesverlening, procesvoering en bij het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast begeleidt Maude herstructureringen en ondernemingen in moeilijkheden en wordt zij aangesteld als vereffenaar van vennootschappen.

Carlo De Groote is advocaat bij DLPA advocaten te Kortrijk. Hij specialiseert zich in het vennootschapsrecht. Binnen deze materie legt hij zich in het bijzonder toe op het verlenen van advies, het opstellen van overeenkomsten en procesvoering.
 

Van 16u00 tot 18u00  /  Update inzake de invordering van verbeurde dwangsommen en voorlopige tenuitvoerlegging

Professor Broeckx gaat dieper in op een aantal problemen inzake uitvoerbare titels, voorlopige tenuitvoerlegging ervan en verbeurte van dwangsommen aan de hand van enkele voorbeelden uit recente rechtspraak.

Spreker

Prof. dr. Karen Broeckx is, naast hoofddocent beslag- en executierecht aan de universiteit Gent, tevens actief als raadsheer in het hof van Beroep te Gent (beslagkamer).

Zij is auteur van verschillende publicaties inzake procesrecht, in het bijzonder beslag- en executierecht, o.m. samen met prof. E. Dirix het trefwoord beslag in de reeks A.P.R.

 

Inschrijven