Webinar / 35 - 105 euro

Marathonles is more!

Voor het zesde jaar op rij trachten we ook vanuit de balie - samen met het aanbod van de Conferenties - het brede advocatenpubliek aan te moedigen en te ondersteunen bij het behalen van het voorziene aantal punten permanente vorming.

Ons credo blijft daarbij ongewijzigd: inzetten op voortdurende bijscholing door middel van kwaliteitsvolle opleidingen tegen uiterst democratische prijzen.

Ook dit jaar hebben we enkele topsprekers uit diverse rechtstakken weten te strikken om hun kennis en kunde met ons te delen aan de hand van enkele zeer recente topics.

 

Praktisch

Een lesmarathon op donderdag 20 juni 2024 met 3 afzonderlijke webinars.

Voor de prijs van 105 euro heeft u 3 topsprekers over 3 topthema’s. Het is daarbij ook mogelijk om voor een webinar afzonderlijk in te schrijven voor 35 euro.

Uw inschrijving is pas definitief na inschrijving én betaling op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 van de balie West-Vlaanderen met vermelding van 'uw naam + lesmarathon 2024'.

Voor deze webinardag werd een totaal van 6 punten permanente vorming aangevraagd, hetzij 2 punten per webinar.

 

Programma

Sessie 9u - 11u | RIP art. 1382 – Overzicht en krachtlijnen van boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ BW

Sinds enkele jaren waait een wind van hervorming door ons privaatrecht. Deze hervorming is op gang geblazen door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Gaandeweg krijgt dit Burgerlijk Wetboek, dat stapsgewijs wordt ingevoerd, steeds meer vaste vorm. Op 1 februari 2024 is nu ook boek 6 ‘buitencontractuele aansprakelijkheid’ aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hoewel de hervorming bedoeld is als een evolutie, eerder dan een brutale revolutie, is zij niet tot een loutere codificatie beperkt. Deze uiteenzetting verschaft een overzicht van de hervorming. De bespreking heeft aandacht voor haar doelstellingen en krachtlijnen en benadrukt, bij de schets van de nieuwe wetteksten, de vernieuwingen ten aanzien van het oude recht.

Spreker

,

Sébastien De Rey is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij bijzondere overeenkomsten, contractenrecht en European contract law doceert. Hij is tevens gastprofessor aan de UCLouvain als titularis van opleidingsonderdelen in de rechtenopleiding en doceert verbintenissenrecht aan de Koninklijke Militaire School. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend contracten- en aansprakelijkheidsrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies en privaatrechtelijke afdwinging. Daarnaast is hij bij ministerieel besluit benoemd tot lid en secretaris van de Commissie tot hervorming van het bijzondere contractenrecht (Boek 7 BW).
 

Sessie 11u - 13u | Antiwitwas-wetgeving voor advocaten in vogelvlucht

De witwasproblematiek is alles overheersend geworden. Dit is niet alleen zo in het strafrecht, maar ook en vooral in het economisch verkeer. Elke week staat er in de krant wel een bericht over een financiële instelling die het niet al te nauw heeft genomen met haar antiwitwasverplichtingen en daarom zeer zware boeten krijgt opgelegd. Het blijft echter geen aangelegenheid van banken alleen. Naast cijferberoepen zijn ook juridische beroepen, waaronder advocaten, onderworpen aan deze administratieve antiwitwasverplichtingen.

Deze uiteenzetting gaat over de preventieve antiwitwaswetgeving van 18 september 2017, met speciale aandacht voor het toepassingsgebied in hoofde van de advocatuur, e.e.a. gelet op de problematiek van de derdenrekening.

Sprekers

,

 

 

 

 

 

 

 

 


Johan Speecke en liesbeth Saelen zijn beiden advocaat bij Deloitte Legal, gespecialiseerd in belastingprocedure, toegespitst op belastingsfaude en strafrechtelijke procedure wegens fiscale fraude.

Ze maken deel uit van de commissie witwas van de balie West-Vlaanderen en OVB, en geven geregeld opleidingen aan advocaten inzake witwaspreventie.

 

Sessie 14u - 16u | Het Sociaal Strafwetboek is dood! Leve het Sociaal Strafwetboek

Op 8 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen goed.

Bij de invoering van het Sociaal Strafwetboek werd een evaluatie na enkele jaren in het vooruitzicht gesteld. Het wetsontwerp is het resultaat van een volledige evaluatie na verschillende jaren toepassing in de praktijk, waarbij men tevens rekening heeft gehouden met de nieuwe inzichten die naar voor zijn gekomen bij de herziening van het Strafwetboek.

De wijzigingen situeren zich op het vlak van sanctionering van sociaalrechtelijke misdrijven, de administratieve procedure, alsook worden enkele nieuwe inbreuken ingevoerd.

Tijdens de uiteenzetting zullen de belangrijkste wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek op een praktijkgerichte manier worden besproken.

Spreker

,

 

 

 

 

 

 

 

Kenny Decruyenaere is advocaat-vennoot in het advocatenkantoor Claeys & Engels.

Naast het klassieke arbeidsrecht, is Kenny Decruyenaere voornamelijk actief binnen het sociaal strafrecht. Kenny staat dagelijks cliënten bij zich geconfronteerd zien met onderzoeken en controles door diverse sociale inspectiediensten in problematieken van schijnzelfstandigheid, verboden terbeschikkingstelling, werken met buitenlandse onderaannemers en inbreuken op de het vlak van veiligheid en welzijn op het werk.

Kenny Decruyenaere spreekt regelmatig over de bovenvermelde materies tijdens seminaries en webinars. Hij publiceert ook op geregelde basis in juridische tijdschriften zoals Oriëntatie en RABG.

Inschrijven