Minimumnorm boekhoudfiche faillissementen.

De afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrecht Gent, arrondissement West-Vlaanderen meldt dat de werkgroep faillissementen van de rechtbank een minimumnorm heeft vastgelegd voor de boekhoudfiche.

De curatoren worden geacht dit beperkt boekhoudkundig overzicht van de rubriekrekening en de rekening bij de Deposito- en Consignatiekas voor ieder faillissement bij te houden. Hoe en onder welke vorm dit gebeurt staat ter vrije beoordeling van de curator zelf, voor zover het gehanteerd systeem beantwoordt aan deze minimumnorm. Deze werkwijze wordt onmiddellijk ingevoerd doch zal verplichtend zijn vanaf 1 september 2019.

De insolventiemagistraten West-Vlaanderen hebben twee Excel-bestanden opgemaakt die, wat hen betreft, voldoen aan deze minimumnorm en vrij ter beschikking staan van de curatoren. Hieronder vindt u beide bestanden.

  • Het bestand Boekhoudfiche_Tabel_V_2019_05_20  verwerkt de verrichtingen op de rekeningen in één tabel.
     
  • Het bestand Boekhoudfiche_Reken_V_2019_05_20  bevat twee tabbladen (rubriekrekening en Deposito- en Consignatiekas) die ingevuld worden volgens de klassieke werkwijze van een fiche op papier.

De magistraten bevelen het gebruik van deze modellen van boekhoudfiches ten zeerste aan zodat zoveel mogelijk uniform wordt gewerkt; het in acht nemen van de minimumnorm volstaat echter.