Nieuw stagereglement in werking getreden

De ontwerptekst tot wijziging van hoofdstuk II.1 ‘De stage’ van de Codex Deontologie voor Advocaten die op 3 juli 2020 werd goedgekeurd door de algemene vergadering is op 30 november 2020 in werking getreden.

We lijsten de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe stagereglement even op voor u:

 • Indien een gelijkgestelde stage wordt volbracht aan een andere balie, lid van de Orde van Vlaamse Balies, van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone of van de CCBE, en niet langer duurt dan drie maanden, is geen voorafgaande toestemming vereist. Het volstaat dat de advocaat-stagiair vooraf de stafhouder schriftelijk welbepaalde inlichtingen en documenten overmaakt. In dat geval is de stage niet geschorst, noch onderbroken. In alle andere gevallen neemt de gelijkgestelde stage de vorm aan van een onderbreking.
   
 • Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van de stagemeesters gaat de raad van de Orde na of de kandidaat-stagemeester aan bepaalde vereisten voldoet.
   
 • De stagemeester bezorgt uiterlijk 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde over zijn naleven van de in artikel 30bis bepaalde verplichtingen en voorwaarden.
  In afwachting van de realisatie van een uniform digitaal formulier, dienen de stagemeesters nog niet te rapporteren. Het online formulier evenals een nieuwe deadline worden van zodra mogelijk bekend gemaakt via Henri.
   
 • De raad van de Orde evalueert jaarlijks in de maand maart minstens de stagemeesters waarover de stagecommissie meerdere opmerkingen over ontving en de stagemeesters die geen schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde hebben bezorgd. En dat voor het voorbije of lopende gerechtelijk jaar.
   
 • In de stageovereenkomst moeten onder meer volgende afspraken worden opgenomen:

  - Het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding, waarbij de advocaat-stagiair per gerechtelijk jaar recht heeft op minimaal vier weken betaalde afwezigheid, waarvan twee weken opeenvolgend als hij daarom verzoekt.

  - Het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding voor de voorbereiding van de examens tot het behalen van het bekwaamheidsattest, met een minimum van vijf werkdagen.

  - In voorkomend geval: de afspraken over de deelname van de advocaat-stagiair aan de Salduz-permanentie.

  Het model van stageovereenkomst dat geldt vanaf 30 november 2020 kan u hier raadplegen.
   
 • Indien de advocaat-stagiair de stageovereenkomst opzegt, kan de stagemeester een tegenopzeg geven.
   
 • De stagemeester en advocaat-stagiair bepalen in onderling overleg de jaarlijkse vergoeding. Die vergoeding is maandelijks vooruitbetaalbaar en bedraagt, bij voltijdse inzet, ten minste 21.600 euro voor het eerste stagejaar en ten minste 26.400 euro vanaf het tweede stagejaar.
  Vanaf 1 september 2021 bedraagt de vergoeding, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering, vanaf het tweede stagejaar ten minste 30.000 euro.

   
 • De advocaat-stagiair en de stagemeester verbinden zich ertoe tijdens de stageperiode op regelmatige tijdstippen samen te zitten om een evaluatie te maken van het stageverloop. Op het einde van de stage stellen ze een eindverslag op. De stagecommissie gaat na of er periodieke vergaderingen werden gehouden tussen de advocaat-stagiair en de stagemeester.
   
 • Een stagemeester, aangewezen door de stafhouder, maakt nu ook deel uit van de stagecommissie. Hieronder vindt u de samenstelling van de stagecommissie 2020-2021 van de balie West-Vlaanderen:

  - Mr. Marie Dedeurwaerdere, voorzitter departement stage
  - Mr. Brecht Maus, voorzitter departement stage
  - Stafhouder Bart Staelens, zetelend in hoedanigheid van stagemeester
  - Mr. Filip Mourisse, voorzitter Bureau voor Juridische Bijstand
  - Mr. Shari Van den Bremt, zetelend als lid aangewezen door de stagiairs

Het reglement voorziet ook in een aantal overgangsmaatregelen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.