Nieuwe vergoedingsregeling bewindvoerders sinds 1 juli 2024

Sinds 1 juli 2024 is een nieuwe regeling voor vergoeding voor bewindvoerders van kracht. Deze regeling zit vervat in artikel 9 van de wet van 8 november 2023, artikel 35 van de wet van 15 mei 2024 en het KB van 18 mei 2024.

De nieuwe criteria voor de vergoeding hebben als doelstelling om enerzijds een eenvoudig, transparant, uniform en rechtszeker systeem vast te stellen, en anderzijds om een eerlijke vergoeding van de professionele bewindvoerder te garanderen.

Voorzitter Leo Vulsteke bezorgde een overzichtsnota opgemaakt door referendaris James Vanhoutte over de nieuwe bepalingen. Daarin werden ook enkele overwegingen uit het verslag aan de Koning bij het KB van 18 mei 2024 opgenomen. Deze tekst vormt een handige leidraad om de nieuwe regelgeving toe te passen en verwijst ook naar de visie van het kabinet van de minister van Justitie over de inwerkingtreding en de toepassing in de tijd, alsook over de modaliteiten van de (eerste) indexering van de bedragen in het nieuwe artikel 497/5 oud BW.

Het CRBP is evenwel nog niet aangepast aan de nieuwe regeling. In afwachting van de aanpassing van het CRBP heeft een interarrondissementele werkgroep magistraten, griffiers en referendarissen in snel tempo een berekeningstool (volledig op maat van het KB van 18 mei 2024) voor de bewindvoerders uitgewerkt. Deze berekeningstool in Excel-vorm kunnen de bewindvoerders gebruiken en opladen in het CRBP (opgelet: momenteel enkel mogelijk in .xlsx-formaat) wanneer ze een verzoek tot begroting van hun vergoeding willen neerleggen.

Voor de invulling van de buitengewone ambtsverrichtingen bestaat nog enige marge. Het voornemen is om hierover in samenwerking met de balie beperkte richtlijnen uit te werken (louter richtinggevend en dus zonder afbreuk te doen aan de beoordelingsvrijheid van de individuele vrederechter). Hierop wordt later nog teruggekomen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.