Oca ligeca - De ombudsdienst voor geschillen met de advocaat

Oca Ligeca is nog niet even bekend bij alle confraters. Valt u daaronder? Lees dan verder!

Onder impuls van Europese richtlijnen, is in boek XVI van ons WER "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" voorzien dat elke consument voor geschillen met een onderneming een beroep kan doen op bemiddeling.

Sectoren kunnen een eigen bemiddelingsdienst oprichten om hieraan uitvoering te geven. Sinds 2015 is binnen de OVB de "Ombudsdienst Consumenten Advocaten" (OCA) opgericht, die als gekwalificeerd entiteit bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen consumenten en hun advocaat (artikel 218 Codex Deontologie Advocaten).

Samen met de Waalse bemiddelingsdienst maakt hij deel uit van het ruimer platform "LItigation - GEschillen - Consumenten/Consommateurs - Advocatuur/Avocats" (LIGECA).

Een dossier kan door de consument of advocaat online ingediend worden via ligeca.be.

De ombudsdienst controleert of de klacht volledig en ontvankelijk is, en verwijst ze dan door naar een lokale ombudsman die ze inhoudelijk zal behandelen. Bij elke balie zijn minstens drie lokale ombudsmannen. Ze moeten het statuut hebben van erkend bemiddelaar. De raad van de Orde draagt de ombudsmannen voor. Let wel, de klager kan ook vragen om een ombudsman van een ander gerechtelijk arrondissement dan dit van de advocaat aan te stellen.

De lokale ombudsman onderzoekt de klacht en zoekt mogelijke oplossingen. Hij kan daarvoor zowel de advocaat als de cliënt (apart of tezamen) ondervragen. De lokale ombudsman stelt een oplossing voor en doet aanbevelingen. Advocaat en cliënt kunnen die oplossing en aanbevelingen volgen, maar zijn daartoe niet verplicht. Ze kunnen ook zelf voorstellen doen.

Van zodra een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling ontvankelijk bevonden is en tot de procedure eindigt, worden de verjaringstermijnen van gemeen recht geschorst. Het deelnemen aan een procedure belet het instellen van een rechtsvordering niet, maar zolang de procedure bij de ombudsdienst loopt wordt ze wel geschorst (artikel XVI.27 WER en artikel 221 Codex Deontologie Advocaten).

De advocaat die betrokken is in een consumentengeschil is gehouden zijn stafhouder, en gebeurlijk ook zijn verzekeraar, onverwijld in te lichten (artikel 223 Codex Deontologie Advocaten).

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.