Opmaak lijst ondernemingsbewindvoerders - kandideren is mogelijk tot en met 15 maart 2022

Sinds 1 september 2021 is de werking van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) bij de ondernemingsrechtbank Gent gereorganiseerd. De KOIM zetelt immers niet meer in elke afdeling, maar enkel nog in Brugge, Dendermonde, Gent en Kortrijk.

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank meldt dat de KOIM beoogt alle wettelijke bevoegdheden die haar zijn toebedeeld op actieve wijze uit te oefenen. Daarbij is een samenwerking met de voorzitter van de rechtbank een belangrijk onderdeel, in het bijzonder voor wat de toepassing van artikel XX.32 WER betreft.

Om deze werkwijze aan te houden en verder te ontwikkelen moet de rechtbank een beroep kunnen doen op de diensten van een pool bekwame en integere professionals die bereid en beschikbaar zijn om regelmatig als voorlopig bewindvoerders te kunnen worden aangesteld.

Krachtens artikel XX.32, § 2 WER moet een voorlopig bewindvoerder vertrouwd zijn met het bestuur van een onderneming en met boekhouden. Hij moet zich tevens houden aan een gedragscode en zijn professionele aansprakelijkheid moet verzekerd zijn. Zijn concrete opdracht wordt binnen de grenzen van artikel XX.32 WER nader omschreven in de aanstellingsbeschikking.

De rechtbank stelt dat, in eerste instantie, advocaten die zijn opgenomen op de lijst van de curatoren voldoen aan de vereisten van artikel XX.32, § 2 WER. Curatoren zijn opgeleid en hebben doorgaans in insolventie de nodige ervaring opgedaan om een onderneming op zowel bedrijfseconomisch als op boekhoudkundig vlak op een efficiënte en snelle wijze te screenen.

Anderzijds sluit men niet uit dat onder de niet-curatoren van de balie waardevolle profielen beschikbaar zijn om als voorlopig bewindvoerder ex art. XX.32 WER aangesteld te worden.

De rechtbank wil voor iedere afdeling een lijst van advocaten – curatoren dan wel niet-curatoren opstellen die voldoen aan de vereisten ex art. XX.32 WER en die beschikbaar zijn om op regelmatige basis aangesteld te worden als voorlopig bewindvoerder.

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 maart 2022 aanmelden bij het secretariaat van de ondernemingsrechtbank via orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be. U zal daarbij melding willen maken van de afdeling(en) waarbinnen u wenst aangesteld te worden.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.