Opvolging van een jeugdadvocaat: mogelijk of niet?

Een minderjarige rechtszoekende kiest principieel zelf welke advocaat hij aanstelt. Bij gebreke zal de stafhouder of bij delegatie het BJB overeenkomstig artikel 54bis Jeugbeschermingswet ambtshalve voorzien in de aanstelling van een advocaat (dit zal dan een erkend 'jeugdadvocaat' zijn, nl. die beschikt over het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht). Het komt dus alvast niet aan de rechter toe een advocaat toe te wijzen in jeugdzaken. En wat met opvolging?
 

  • Opvolging door een betalend advocaat?

De rechtzoekende heeft steeds het recht een eigen advocaat te kiezen buiten de juridische tweedelijnsbijstand (betalend advocaat) en de reeds aangestelde jeugdadvocaat kan zich hiertegen niet verzetten.

Het probleem stelt zich dat dit doorgaans een advocaat is van de ouders of één van de ouders zodat zal dienen te worden nagegaan of deze advocaat onafhankelijk de verdediging van de minderjarige kan waarnemen, zo niet stelt zich een deontologisch probleem. Zowel de stafhouder als het BJB kan bij tegenstrijdige belangen een ambtshalve (jeugd)advocaat toevoegen aan de minderjarige.
 

  • Wat in geval van vertrouwensbreuk of andere ernstige reden?

In geval van toepassing van artikel 122,2e lid CDA is opvolging mogelijk bij akkoord, en bij verzet zal het de voorzitter van het BJB behoren te beslissen of opvolging mogelijk is, na onderzoek van het dossier.
 

  •  Wat als een andere advocaat tussenkomt voor een SALDUZ-verhoor van de minderjarige?

Indien voordien reeds een jeugdadvocaat was aangesteld, zal de advocaat die bijstand heeft verleend bij het SALDUZ-verhoor de eerst aangestelde advocaat in kennis stellen van de bijstand, waarna de eerst aangestelde advocaat het dossier terug overneemt. De eerste aanstelling dient evenwel nog actueel te zijn; een voordien toevallige bijstand is onvoldoende.

Als nog geen advocaat was aangesteld, blijft de jeugdadvocaat die de SALDUZ-bijstand heeft verricht het dossier verder opvolgen.
 

  • Wat als het SALDUZ-verhoor wordt verricht door een niet-jeugdadvocaat (geen eigen keuze door de minderjarige)?

Bij verhoor van een minderjarige dient bij voorrang een jeugdadvocaat te worden aangesteld die eveneens houder is van het certificaat bijzondere opleiding verhoorbijstand. Subsidiair kan een niet-jeugdadvocaat aangesteld worden. 

In dit laatste geval zal echter na het SADLUZ-verhoor het territoriaal bevoegd BJB alsnog overgaan tot de aanstelling van een jeugdadvocaat.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.