Permanentielijst bijstand beschermde en te beschermen persoon: inschrijven tegen uiterlijk 21 maart 2019.

Art. 1244/1 Ger. W. van de nieuwe wet op de beschermingsstatus is in voege getreden op 1 maart 2019 en luidt als volgt:

Telkens wanneer de beschermde persoon of te beschermen persoon verschijnt zonder bijstand van een advocaat, vraagt de rechter de persoon of hij wenst dat een advocaat wordt aangesteld hetzij door er zelf een aan te wijzen hetzij op vraag van de griffier.  In dit laatste geval, vraagt de griffier de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand om van ambtswege een advocaat aan te wijzen.  Ingeval een advocaat aangesteld moet worden, wordt de zaak verdaagd naar een nabije datum.”

Indien de beschermde of de te beschermen persoon in aanmerking komt voor juridische bijstand, dient een BJB-dossier te worden aangemaakt. Zo niet, dient rekening te worden gehouden met art. 508/22 Ger.W. dat stelt:

Wanneer de rechtzoekende krachtens de wet moet worden bijgestaan door een advocaat en niet voldoet aan de voorwaarden betreffende de juridische tweedelijnsbijstand, gebeurt de ambtshalve aanstelling van de advocaat door de stafhouder / BJB.

De stafhouder wijst een advocaat aan naar keuze van de rechtzoekende. In spoedeisende gevallen wordt een advocaat aangewezen die deelneemt aan de wachtdiensten georganiseerd in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand vermeld in art. 508/7 Ger.W.

De advocaat spreekt de rechtzoekende aan voor betaling van zijn honoraria en kosten. Artikel 446 ter Ger.W. is van toepassing op de honoraria van de advocaat.

Indien de advocaat van de rechtzoekende geen betaling bekomt – of slechts een gedeeltelijke betaling bekomt – door in gebreke blijven van die laatste, heeft de advocaat recht op een vergoeding voor prestaties die kaderen in de ambtshalve aanstelling.

De vergoeding wordt berekend en toegekend met toepassing van hoofdstukken V en VI Ger.W. Eventueel ontvangen bedragen vanwege de rechtzoekende worden in mindering gebracht. 

Hiertoe worden permanentielijsten opgesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand waarvoor u zich via dit formulier kunt inschrijven, en dit tegen uiterlijk 21 maart 2019.

Aangezien dit een ambtshalve aanstelling betreft dient rekening te worden gehouden met het systeem Decadt (kanton volgens adres hoofdkantoor en 3 kantons die hieraan grenzen).

In afwachting van de realisatie van een permanentielijst zullen de griffies zelf een advocaat contacteren.