Rapportering door stagemeesters tegen uiterlijk 31 december 2023

Overeenkomstig artikel 30ter van de Codex Deontologie voor Advocaten is elke erkende stagemeester, ook indien deze geen stagiair onder zijn of haar begeleiding heeft, ertoe gehouden om uiterlijk op 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag te bezorgen aan de raad van de Orde over de naleving van de in artikel 30bis Codex Deontologie voor Advocaten bepaalde verplichtingen en voorwaarden.

De stagemeester die in gebreke blijft om het vereiste verslag aan de raad van de Orde te bezorgen, wordt opgeroepen om gehoord te worden door de raad zetelend zoals in tucht (art. 30ter, lid 3 CDA). Stagemeesters worden jaarlijks minstens in de maand maart door de raad van de Orde geëvalueerd (art. 30ter, lid 4 CDA).

Stagemeesters vervullen de rapporteringsverplichting via de applicatie rapportering stagemeesters’.

Wenst u weggelaten te worden van de lijst van stagemeesters? Dan kan u dat via voormeld formulier aangeven.

Indien u meer dan één advocaat-stagiair heeft, dan moet u over elke stagiair afzonderlijk verslag uitbrengen maar u kunt dat ook in één keer doen door in het verslag het aantal advocaat-stagiairs te vermelden. Naargelang de informatie die u invoert zal u desgevallend bijkomende in te vullen velden zien verschijnen. 

Mocht u aan meerdere balies ingeschreven zijn en ook advocaat-stagiairs hebben aan meerdere balies, dan biedt het verslagformulier ook de mogelijkheid om in één keer verslag uit te brengen over alle stagiairs.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.