RegSol | Opvolging neerlegging proces-verbaal van verificatie.

De afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent, arrondissement West-Vlaanderen meldt dat de griffiediensten vaststellen dat RegSol in een aantal faillissementen de door artikel XX.161 WER voorgeschreven datums voor neerlegging van de processen-verbaal van verificatie, op een verkeerde wijze bepaalt. Dit heeft tot gevolg dat de curator mogelijk op een te laat moment wordt ingelicht, via een to do, van de noodzaak tot het neerleggen van een proces-verbaal. Het is daarom goed dat de curator niet exclusief rekent op de automatische berichtgeving van RegSol, doch ook zelf in diens agenda opvolgt dat de termijnen voor de neerlegging van het proces-verbaal van verificatie in acht wordt genomen.

Steekproefsgewijze controle heeft aangetoond dat in een aantal faillissementen processen-verbaal van verificatie, die inmiddels in overeenstemming met artikel XX.161 WER dienden te zijn neergelegd, nog niet zijn neergelegd. Het is aan te raden dat iedere curator voor de hem/haar toegewezen faillissementen vanaf 1 mei 2018, nagaat of inmiddels alle vereiste processen-verbaal zijn neergelegd. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden best zo vlug mogelijk de ontbrekende processen-verbaal neergelegd.