Waarom wordt de baliebijdrage verhoogd? We vroegen het aan onze penningmeester

De raad van de Orde besliste in de vergadering van 9 januari 2020, op basis van de goedgekeurde begroting 2020, dat de baliebijdrage 1 600 EUR bedraagt voor de stagiairs en 2 200 EUR voor de tableauadvocaten. Advocaten met een bijkantoor (hoofdkantoor buiten balie West-Vlaanderen) betalen 1 100 EUR. Ere-advocaten en een advocaten met hoofd- en bijkantoor binnen de balie West-Vlaanderen betalen respectievelijk geen en geen extra baliebijdrage.

De baliebijdrage werd dus verhoogd in vergelijking met vorig jaar.

Waarom was dat nodig, penningmeester?

Na een grondig debat en meerdere overwegingen is deze verhoging nodig omdat veel externe kosten het afgelopen jaar werden verhoogd.

Eind 2018 werd door de OVB een stijging van de bijdrage aangekondigd met 130 EUR per advocaat (iets meer dan 30% hoger ten opzichte van 2018) en dit vanaf 2019. Deze significante verhoging konden we in 2019 nog met de eigen middelen van de balie opvangen, maar de stijging houdt een meerkost in voor onze balie van iets meer dan 185 000 EUR per jaar. In deze bijdrage zit ook de vergoeding voor reprografie en Reprobel die door de OVB jaarlijks namens onze beroepsgroep wordt betaald.

Maar dat was niet alles. Eind 2019 kondigden onze verzekeraars een premiestijging aan met 5 procent. Maar ook Amlin Insurance, onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar trok haar premies met 5 procent op.

Hoe komt het dat de verzekeraars hun premies navenant doen stijgen?

Wel, wat Precura betreft, verhoogde de toename van psychologische problemen zoals burn-out en depressie waarvoor regelmatig tussenkomst van Precura noodzakelijk is, de druk op deze verzekeraar en dit leidde tot een premiestijging vanaf 2020 met 5 procent.

Wat Amlin Insurance betreft is er ook een verhoging nodig, want ook daar was er een duidelijke toename van schadegevallen bij de advocaten in de laatste drie jaar. De verschillende potpourri-wetten zijn daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Onmiddellijk daaraan gelinkt steeg ook de insolvabiliteitsverzekering met 5 procent.

Uit wat bestaat de baliebijdrage dan exact?

Er worden vooral vaste bijdragen per advocaat aan andere partijen betaald. Voor een advocaat is dat 1 742,93 EUR van het totaalbedrag. Dit valt uiteen in Precura (605,38 EUR), Voorzorgskas (100 EUR), beroepsaansprakelijkheidsverzekering (433,65 EUR), insolvabiliteitsverzekering (39,90 EUR) en OVB (564 EUR). Voor de stagiairs is dat lager, omdat bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een stuk lager is. Voor een stagiair zijn alle bijdragen aan derden samen toch ook al 1 456,16 EUR.

De raad van de Orde huldigt het principe dat de baliebijdragen niet deficitair mogen zijn, wat betekent dat met de bijdragen de vaste kosten (Precura, Voorzorgskas, BA-verzekering, Insolvabiliteits-verzekering, OVB-bijdrage) moeten kunnen worden betaald en dat het solidariteitsprincipe speelt voor wat de werkingskosten van de balie zelf betreft (organisatie BJB, CJB, loonkosten, bibliotheken, secretariaten, departementen, cafetaria,…).

We konden dus niet anders dan de vergoedingen verhogen.

Hoe verhoudt onze baliebijdrage zich ten aanzien van andere balies?

In Oudenaarde betaalt een tableauadvocaat 2 500 EUR, in Limburg 2 250 EUR en in Antwerpen 2 520 EUR.

Bedankt voor de toelichting!

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.