We laten de moed niet zakken

Beste confraters,

KB nr. 2 heeft met algemene verlenging van termijnen en schriftelijke procedure de contouren van de crisisrechtspleging vastgelegd. Het is goed dat er duidelijkheid en eenvormigheid wordt gebracht. Wel is niet echt duidelijk wie na 4 weken lockdown nog op de verlenging van conclusietermijnen zat te wachten. Soit. Het KB bepaalt ook dat partijen in elke stand van het geding beroep kunnen doen op de schriftelijke rechtspleging van art. 755 Ger.W. dat daarmee allicht aan een revival toe is.

Met heldere webinars heeft de OVB meteen voor duiding gezorgd. De OVB reageert alert en profileert zich de laatste tijd als baken in woelige zee. Ook met het crisismeldpunt info@ordevanvlaamsebalies.be springt de OVB de confraters die worstelen met twijfels, opmerkingen, vragen of bezorgdheden gepast te hulp.

Confraters, de terugval van het werkvolume bedraagt volgens de recentste bevraging van Togbåt 9%. De instroom van nieuwe zaken is duidelijk afgenomen. We proberen dit flexibel op te vangen met tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht, thuiswerk, vervroegd verlof, inhalen achterstand, optimaliseren kantoororganisatie,... Het is bij momenten niet eens onaangenaam om even van onder de gebruikelijke hectiek uit te zijn. Er is ook geen reden tot paniek: de vraag naar onze diensten zal binnenkort wel weer aanzwengelen.

Minder flexibiliteit en zekerheid is er wat de financiële terugval betreft. In de bevraging van Togbat geeft 1 confrater op 4 aan dat deze toestand niet langer dan 3 maanden mag duren, zo niet dreigen er financiële problemen. Ook in Nederland (enquête Advocatenblad) geeft 24% van de confraters aan dat de continuïteit van hun kantoor op relatief korte termijn gevaar loopt. De financiële impact van deze crisis op onze kantoren is aanzienlijk en de buffers zijn beperkt. We kunnen ook maar beperkt aanspraak maken op steunmaatregelen; vandaag nog besliste de Vlaamse Regering dat de compensatiepremie niet voor de advocatuur bestemd is.

Het is dus van cruciaal belang dat deze uitzonderingstoestand binnenkort ophoudt. De vrees dat het einde van de lockdown zal samenvallen met het begin van het gerechtelijk verlof en bijgevolg de inhaalbeweging én de ‘reguliere werkhervatting’ pas vanaf september zal gebeuren, is een doemscenario dat veel confraters de koorts op het lijf jaagt. Dit zou de facto neerkomen op een lockdown van 5 maanden… Dit zou ook een enorme impact hebben op de serviceverlening naar de cliënten toe, aan wie een dergelijke ‘verlenging van de vertraging’ niet uit te leggen valt.

In die zin wordt vanuit de balie bij de magistratuur aangedrongen op een onmiddellijke hervatting van de zittingen zodra de uitzonderingstoestand ophoudt, met prioritaire fixatie van de uitgestelde zaken, desgevallend op bijzondere zittingen en dit onafgezien de verlofperiode. Ook (en onder meer) wordt aangedrongen op een veralgemeend gebruik van e-mail in de contacten met de griffies. Ik hoop u binnenkort meer nieuws te kunnen geven.

Confraters, we beleven een ‘drôle de guerre’. We houden ons aan physical distancing maar dreigen te verglijden in social distancing. Het zou goed zijn om even contact te nemen met confraters die deze onwerkelijke periode in eenzaamheid doorbrengen. De solidariteit kenmerkt en siert ons.

Het ga jullie goed.

Antoine Van Eeckhout
Stafhouder

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.