What happens in the AV does not stay in the AV | Verslag AV 8 februari 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB

 

1. De algemene vergadering heeft vooreerst gestemd tot goedkeuring van het reglement ‘Vinckier’ tot wijziging van de artikelen 197, 202, 203 en 204 in deel VII ‘procedures zoals in tucht’ van de Codex Deontologie voor Advocaten goedgekeurd. Hiermee wordt het ‘ongedaan verzet’ in procedures zoals in tucht gelijkgeschakeld met de strafprocedures.

 

2. Ook over het BJB een aantal elementen:

Na bespreking met de Minister is de waarde van het punt voor 2023 -uitbetalig dossiers 2022- alvast bekendgemaakt: € 90,36.

De OVB dringt verder aan op het vastleggen van de waarde van een punt bij KB. Dit zou toelaten dat in de toekomst tweemaal per jaar of zelfs vaker wordt uitbetaald.

Er komt een hervorming van de financiering van de BJB’s. Er zullen geen voorschotten meer worden gestort, met nadien mogelijk opleg dan wel teruggave van bedragen. De BJB’s zullen een begroting moeten opstellen, met nadien mogelijkheid tot opleg van max 10% van het gespendeerde budget bij bewezen tekorten.

 

3. De nota modernisering advocatuur van de Minister van Justitie verder behandeld en er werd standpunt ingenomen over de diverse topics:

 

 1. Ereloonbetwistingen (art. 446ter Ger.W.)

 De laatste maanden is veel te doen in de rechtspraak over de partijbeslissing bij het bepalen van het ereloon van advocaten. Zowel Hof van Cassatie als Hof van Justitie deden recent relevante uitspraken.

Het debat werd gevoerd: partijbeslissing behouden als basis voor de relatie advocaat-cliënt, dan wel of overschakelen naar contracten, zoals destijds voorgesteld in het verslag van de twee Patricks.

De vergadering stelde zich de vraag of een overschakeling naar het gewone contractenrecht niet zou betekenen dat de toets met de deontologie mogelijk verdwijnt. Advocaten bieden nochtans een zeker surplus bovenop het contractenrecht, omwille van hu bijzondere vertrouwensrelatie met de cliënt.

Er werd beslist de partijbeslissing te behouden.

 

 1. College van Toezicht

De AV is van oordeel dat er geen nood is aan een wettelijke verankering van het College van Toezicht, dergelijke verankering is onnodig en overbodig.

 

 1. Langere mandaten en decumul mandaten

Ook hier acht de AV een wettelijke regeling onwenselijk.

Het is aan onze eigen beroepsgroep om de bestaande reglementering eventueel aan te passen.

 

 1. Twee communautaire ordes met lokale afdelingen en strakker afgelijnd takenpakket tussen afdeling en twee Ordes

 Er is momenteel geen draagvlak bij de AV om een algemene "Orde van Vlaamse Advocaten" op te richten. 

 

 1. Advocatenvennootschappen op tableau

Er werd nagedacht over de mogelijke relevantie van een tableau van advocatenvennootschappen. Zo zou tucht op die vennootschappen kunnen uitgeoefend worden, indien dat niet kan op de advocaten van die vennootschap.

Bij gebrek aan concrete voorbeelden waarbij dergelijke werkwijze nodig zou zijn werd dit voorstel weggestemd.

Mogelijks wel relevant is een eenvoudige lijst van advocatenvennootschappen en samenwerkingsverbanden.

 

 1. Minder onverenigbaarheden

 Het debat ging voor een zoveelste maal heen en weer maar de AV besliste tot behoud van het in art. 437 3e Ger.W. beschreven verbod op handel en nijverheid voor de advocaat.

 

 1. Reparatie en vernieuwing tuchtprocedure

Er worden een aantal aanpassingen in de tuchtprocedure voorzien:

 • de Stafhouder zal een beroep zal kunnen doen op een auditoraat van onderzoekers om een tuchtonderzoek te voeren;
 • Op tuchtzittingen zal de Stafhouder partij zijn in het geding, en kan zo volwaardig concluderen, repliceren en stukken voegen.
 • De mogelijkheden tot het uitspreken van een paleisverbod worden uitgebreid,
 • De geldboete wordt een mogelijke tuchtsanctie,
 • Er komt een mogelijkheid tot recuperatie van de kosten van de tuchtprocedure.

De tuchtraden zullen in de toekomst ook samengesteld worden op het einde van het gerechtelijk jaar, niet bij het begin ervan. Zo staat er al op 1 september een nieuwe tuchtraad klaar.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.