What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 20 december 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB.

 

De vergadering ging virtueel door vanwege een eerder beperkte agenda.

 

1. Jaarlijkse bepaling minimumvergoeding stagiairs

De minimumvergoedingen voor stagiairs werden ingevolge indexatie bepaald op € 27.000 (€ 2.250/m) voor eerstejaars- en € 33.600 (€ 2.765/m) voor tweedejaarsstagiairs.

 

2. Aanpassing communicatiereglement na gemeenschappelijke- en OVB-commissie deontologie

OBFG verklaarde zich niet akkoord met ons aangepaste communicatiereglement inzake niet-vertrouwelijke briefwisseling.

In huidige stand kan een tegenstrever zonder motivering en zonder termijn weigeren om het officieel karakter van een schrijven te aanvaarden.

Er wordt gedacht aan een nieuw voorstel waarbij een termijn en een motiveringsplicht op te leggen voor die weigering.

Wordt vervolgd.

 

3. Aanpassing vergoeding bestuurders

De algemene vergadering keurde de indexatie van de vergoeding van de bestuurders goed.

 

4. Nomenclatuur tweedelijnsbijstand

De Raad van State vernietigde het Ministerieel besluit van 19 juli 2016 op formele gronden:  er was geen voorafgaand advies gevraagd was aan de afdeling wetgeving.

De gevolgen hiervan gelden weliswaar pas vanaf de achttiende maand na dit arrest.

De Minister vroeg de OVB nu om een nieuwe nomenclatuur tegen 17 januari.

Er circuleren momenteel twee voorstellen van de OVB en één van de OBFG, de kans op een gezamenlijk voorstel van beide lijkt klein.

Er volgde een uitgebreid debat of dezelfde nomenclatuur voor advies moest voorgelegd worden, dan wel een volledig nieuwe.

Wordt eveneens vervolgd.

 

5. Justrestart

Het aantal problemen vermindert stelselmatig, ook deze week kwam er een nieuwe release waarin de momenteel gekende ‘blocking issues’ opgelost zouden moeten zijn.

Er wordt momenteel veel werk gemaakt van het verbeteren van de data binnen de griffies.

Tegen 15 januari zou de situatie genormaliseerd moeten zijn, er komen ook bijkomende opleidingen.

 

6. Arrest Grondwettelijk Hof ‘vaderlijke vermaning’

Het Grondwettelijk Hof besliste dat ook tegen een ‘vaderlijke vermaning’ door de stafhouder beroepsmogelijkheden moeten openstaan, wat thans niet het geval is.

Een aanpassing van het reglement ligt momenteel voor ter studie.

 

7. Advies Raad van State op het wetsontwerp modernisering van de advocatuur

Er kwamen een aantal eerder technische opmerkingen, vooral wat betreft de tuchtprocedure.

Wat de beroepsopleiding betreft merkte de Raad van State op dat dit geen federale maar wel een communautaire bevoegdheid is. In Vlaanderen lopen alvast gesprekken met de bevoegde Minister.

De Raad van bestuur maakt momenteel werk van aangepaste teksten.

 

Aan allen een prettig eindejaar en een voorspoedig 2024 gewenst!

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.