What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 27 maart 2024

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB.

 

1. Cel evenredigheid

Bestuurder Nicolaas Vinckier werd gevraagd te motiveren waarom de evenredigheidsbeoordeling bij het nemen van beslissingen niet door onze vergadering zelf maar wel door een onafhankelijke instantie zou moeten gebeuren.

De bestuurder nam dit verzoek ter harte en verwees bovenal  naar het ‘richtsnoer’ van de Europese commissie ter interpretatie van de Europese richtlijn hieromtrent.

Daarin uitdrukkelijke melding van de onafhankelijkheidsvereiste en de mogelijke nietigheidssanctie van reglementen die zonder onafhankelijk advies tot stand kwamen.

De vergadering toonde zich overtuigd en stemde met ruime meerderheid voor de inrichting van een ‘Cel evenredigheid’.

 

2. Aanpassing reglement permanente vorming

Bestuurder Els Koninckx  polste naar de bereidheid van de vergadering om het reglement permanente vorming aan te passen, waarbij gedacht werd aan een opsplitsing tussen ‘juridische’ en ‘beroepsondersteunende’ punten.

De vergadering steunde dit voorstel niet.

 

3. Reglement communicatie i.v.m. de vertrouwelijkheid van briefwisseling

De Franstalige balies willen nog een aantal vragen voorleggen aan hun raden, eind april meer nieuws.

 

4. Ontwerpreglement stafhouderlijke vermaningen

De stafhouder kan een vermaning geven aan een advocaat zonder of na sepot van een tuchtonderzoek.

Deze praktijk is erkend door de wetgever in de parlementaire stukken, elke stafhouder en elke balie past dit momenteel op eigen wijze toe.

Het Grondwettelijk Hof besliste dat dergelijke vermaning de rechten van de advocaat raakt, terwijl die niet over een echt verweer beschikt.

Thans werd een ontwerpreglement in overweging genomen waarbij de stafhouder opmerkingen formuleert in het dossier van de advocaat en de advocaat daarvan in kennis stelt.

De advocaat wordt vervolgens uitgenodigd opmerkingen hierop te formuleren, die ook in het dossier opgenomen worden.

Zowel de opmerking van de stafhouder als de repliek verdwijnen na vijf jaar van rechtswege uit het dossier.

 

5. Jaarrapport CCBE 2023

Stafhouder Alex Tallon geeft toelichting bij het jaarverslag

De CCBE verenigt 58 balies uit 46 landen en is de lobbyinstelling van Europese en dus ook Vlaamse advocatuur op Europees vlak.

 

6. Defederalisering justitie?

Voorzitter Peter Callens geeft een overzicht van de mogelijke gevolgen van een defederalisering van justitie en de vraagstukken waarover daarbij zou moeten nagedacht worden.

Zeker is alvast dat het een bijzonder complexe operatie zou worden, waarvan de kostprijs alvast niet te berekenen valt.

Het is een politieke beslissing waar de OVB op zich geen inspraak in heeft. De taak van de OVB zou er desgevallend wel in kunnen bestaan bepaalde problemen onder de aandacht te brengen en de belangen van de rechtsonderhorigen te beschermen.

 

7. KB Tweedelijnsbijstand

Recent werd het KB tweedelijnsbijstand gepubliceerd, met daarin een aantal belangrijke  vernieuwingen:

  • vaste waarde van een punt
  • jaarlijkse indexatie van het punt, met dit jaar als vermoedelijke waarde € 93,97
  • de mogelijkheid van een tweede uitbetaling lopende het jaar

 

8. Onafhankelijkheid van de magistratuur

De vergadering uit haar bezorgdheid over het dreigende tekort aan rechters, blijkbaar deels omwille van de onaantrekkelijkheid van het beroep.

De voorzitter erkent dit probleem en staat in nauw contact met de Hoge Raad voor de opvolging ervan.

 

9. Wet modernisering advocatuur

De minister diende het ontwerp in bij de kamercommissie Justitie, waar het echter niet op de agenda raakte omwille van de gevangeniscrisis.

Mogelijk belandt het wel op de agenda van 4 april. Op 11 april is er geen vergadering en op 8 mei wordt het parlement ontbonden.

 

Commentaar

Frank Cambien

Vraagje aan de vice- stafhouder wat punt 9. betreft:

Geraakte het punt nog op de agenda van de kamercommissie Justitie?
Dank bij voorbaat voor antwoord.

Geplaatst op vr, 05/04/2024 - 22:43

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.