What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 28 februari 2024

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB.

 

1. Voorstelling jaarresultaten van de websites advocaat.be en ordevanvlaamsebalies.be

De website advocaat.be werd vernieuwd in 2022. De site werd ondertussen door één op de zes Vlamingen bezocht en kwam net niet aan het miljoen bezoekers.

Via de site werden 144.000 contacten via mail gemaakt met advocaten, 32.000 telefonische contacten.

Ordevanvlaamsebalies.be werd gelanceerd in april 2023 en heeft ondertussen 140.000 unieke websitebezoekers, meer dan een miljoen paginaweergaven.

 

2. Ontwerpreglement tot wijziging van de artikelen 163 en 167 CDA

De verwijzingen naar het oude BW in de Codex worden vervangen door NBW.

 

3. Stand van zaken wet modernisering advocatuur

De ontwerptekst is ondertussen goedgekeurd door de interkabinettaire werkgroep en met steun van de regering.

OVB en OBFG moeten tegen 15 maart nog antwoorden op een aantal vragen van de minister, onder andere omtrent techniciteiten inzake tucht.

Omtrent het statuut van bediende had de OVB gestemd voor een wijziging van de Codex en niet van de wet, om zo meteen een aantal deontologische aspecten inzake vb. onafhankelijkheid te kunnen regelen.

De wetgever lijkt er echter voor te kiezen het statuut in te voeren bij wet, mede omwille van het advies van de Raad van State dat de Ordes de arbeidsovereenkomstenwet niet kunnen aanpassen. Wat ook nooit de bedoeling was.

Er werd de OVB ook standpunt gevraagd omtrent een minimumvergoeding voor advocaten. Er werd gerepliceerd dat zoiets ook onbestaande is bij andere vrije beroepen zoals architecten. Bovendien is dergelijke minimumvergoeding quasi onmogelijk te bepalen in een zelfstandigenovereenkomst.

Ten slotte werd gevraagd naar onze bedenkingen omtrent het eventueel verplichten van een arbeidsovereenkomst voor stagiairs.

Als tegenargumenten formuleerde de OVB onder andere dat daarvoor ook voldoende aanbod zal moeten bestaan: hoeveel stagemeesters zijn bereid aan dergelijke voorwaarden werk aan te bieden.

Bovendien veronderstelt dit een aanpassing van de arbeidsduurreglementering, zoniet lijkt een arbeidsovereenkomst al te onaantrekkelijk.

Wat ook met het lot van de stagiair die einde stage is, maar op hetzelfde kantoor wil verder werken als zelfstandige. Dreigt een herkwalificatie van diens zelfstandigen- naar een arbeidsovereenkomst als de omstandigheden van de nieuwe samenwerking onvoldoende veranderd zijn?

Tenslotte kan een stagiair met eigen cliënteel of eigen pro Deo-opdrachten niet onder het bediendenstatuut vallen voor deze opdrachten, zodat hij zelfstandige in bijberoep zou moeten worden.

 

4. Beroepsopleiding

Er wordt momenteel gedacht om de opleiding te integreren in het laatste jaar van de rechtenopleiding, vermoedelijk gedurende zes maanden.

De stage van drie jaar zou dan met een gelijke duur verkort worden.

Alvorens verder standpunt in te nemen wordt de commissie beroepsopleiding samengeroepen om pro’s en contra’s te onderzoeken.

 

5. Verslag Rekenhof met betrekking tot een betaalbare toegang tot justitie

Dit verslag komt er naar aanleiding van de vraag van de ordes om de gesloten enveloppe van de pro Deo-uitkeringen om te vormen naar een open enveloppe, dus een vaste waarde per punt.

De OVB is niet akkoord met nogal wat onderdelen van het verslag, noch wat de methodiek betreft, noch de inhoud en staat indien nodig paraat om hierop een aantal antwoorden te formuleren.

Men maakt zich sterk dat dit een van de grootste gecontroleerde overheidsbudgetten betreft waarbij de advocatuur zelfs een voorbeeldfunctie heeft, met intensieve controles, kruiscontroles edm.

 

6. Voorstelling project intervisie binnen de advocatuur – voorstelling

Mr. Ritzen stelt het in Nederland succesvolle project omtrent intervisie voor, waarin advocaten verplicht worden jaarlijks een aantal uren workshop te volgen.

Daar worden onderlinge ervaring uitgewisseld op basis van door de deelnemers aangebrachte casussen.

In Nederland stelde men het verplicht omdat het in de vrijwilligheid onvoldoende aansloeg, terwijl het door de deelnemers quasi systematisch zeer nuttig bevonden werd.

 

7. Cel evenredigheid – bespreking

Er ontspint zich een levendig debat omtrent de al dan niet wenselijkheid van een externe cel evenredigheid, die een evenredigheidstoets zou doorvoeren bij beslissingen door onze Algemene vergadering betreffende de beroepsgroep.

De vergadering wenst zich verder te beraden over de noodzaak hieraan.

 

8. Stand van zaken Diplad: Newco

CV Diplad heeft momenteel enkel de Vlaamse balies en OVB als aandeelhouder, maar voert ook betalende opdrachten uit voor de Waalse balies en OBFG.

Momenteel wordt voor de facturatie van die prestaties gewerkt met een verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonië.

Bedoeling is te werken naar een globale vennootschap over het ganse land, dus ook met de Waalse balies en OBFG.

Na aanstelling van een revisor en rijp overleg tussen OVB, OBFG en de respectieve stafhouders is het eindvoorstel de intrede door OBFG en de Waalse balies in het kapitaal van Diplad.

Er wordt verder onderhandeld over de precieze voorwaarden van die intrede.

 

Commentaar

Frank Cambien

Dank u vice- stafhouder, alweer eens een goede synthese van opnieuw heel veel agendapunten.

Geplaatst op vr, 05/04/2024 - 22:38

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.