What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 29 maart 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB

 

1. Stafhouder Alex TALLON doet verslag over de werkzaamheden van de CCBE (Council of bars and Law societies of Europe).

Stafhouder Tallon is momenteel Belgisch delegatiehoofd binnen dit adviesorgaan, waarin onder andere ook mr. Philippe De Jaegere zetelt voor ons land.

De CCBE verenigt alle nationale ordes van de Europese landen en is gesprekspartner van de Europese Instellingen bij vragen die het stelt aan en over de advocatuur.

Zo wordt momenteel gewerkt aan een advies omtrent zogenaamde SLAPP-procedures (Strategic Lawsuit Against Public Participation), waarbij kapitaalkrachtige cliënten procedures aanspannen tegen klokkenluiders of onderzoeksjournalisten om hen het zwijgen op te leggen.

De CCBE denkt na in welke mate advocaten hun medewerking mogen verlenen aan dit soort procedures, evident een wankele evenwichtsoefening met de vrije toegang tot de rechter.

De CCBE zoekt ook hoe ons beroep aantrekkelijker te maken voor jonge beginners, recent werd mr. Charlotte Vanneste voorgedragen als nieuw lid bij de ‘jonge kamer’ binnen de CCBE.

Stafhouder Tallon kondigde het einde van zijn mandaat als delegatiehoofd aan en bracht verslag van zijn activiteiten. Hij ijverde om de CCBE-vertegenwoordiging op één of andere manier te incorporeren in het bestuur van de OVB.

 

2. Reglement arbeidsovereenkomsten voor advocaten in dienst van een advocaat of advocatenkantoor

Er werd een ontwerptekst voorgelegd aan de vergadering, maar ook een nota van een aantal specialisten met opmerkingen op die tekst.

De vergadering merkte op dat de vorige keer weliswaar principieel gestemd werd pro bediendenstatuut, maar ook met een duidelijk voorbehoud aan de wetgever om te voorzien in specifieke reglementering omtrent pakweg vakantie- en uurregeling voor advocaten.

De verdere behandeling van dit punt werd uitgesteld naar latere datum, in afwachting van verdere aanpassing van de ontwerptekst.

Het zij duidelijk dat er in afwachting nog geen sprake is van een bediendenstatuut voor advocaten.

 

3. Reglement communicatie tussen advocaten

Een aanpassing van het reglement rond vertrouwelijkheid van briefwisseling werd in overweging genomen, amendementen dienen neergelegd tegen 5 mei 2023.

 

4. Reglement op verplicht gebruik van een e-mailadres

Een aanpassing van het reglement rond het verplicht beschikken over een mailadres werd in overweging genomen, amendementen dienen neergelegd tegen 5 mei 2023.

 

5. Stand van zaken moderniseringsplannen kabinet Justitie

Er was recent opnieuw een constructief gesprek tussen OVB en de minister van Justitie.

De minister gaf alvast te kennen niet zinnens te zijn beslissingen op te leggen die de goedkeuring van de OVB niet wegdragen.

Er volgde een stand van zaken betreffende onder andere de digitale toegang tot strafdossiers en een rechtscollege voor het beroepsgeheim van de advocaat.

Een vermindering van het BTW-tarief komt er alvast zeker niet.

De minister toonde ook begrip voor onze verzuchtingen omtrent de databank van vonnissen en arresten en het feit dat die niet doorzoekbaar zou zijn. Aan de digitale en gecentraliseerde toegang tot alle overheidsdatabanken voor advocaten wordt gewerkt, maar de medewerking van andere ministeries is ook vereist.

Ondertussen maakt de OVB verder werk van een aangepast ontwerpreglement tucht, de minister verwacht onze teksten tegen 31 maart, zodat een wetswijziging nog mogelijk is voor het parlementair reces.

 

6. Wijziging art. 53 Codex (permanente vorming tijdens de stage)

Stagiairs moeten ook twintig punten permanente vorming behalen, behalve in het jaar dat ze beroepsopleiding volgen.

Thans loopt die beroepsopleiding twee jaar, zodat ze in het derde jaar twintig punten moeten halen.

Sommige stagiairs komen echter ‘binnen’ middenin het gerechtelijk jaar en kunnen daardoor niet instappen in de beroepsopleiding. Volgens de huidige tekst moeten ze niettemin twintig opleidingspunten behalen in dat verkorte jaar.

De aanpassing van het reglement werd in overweging genomen, amendementen dienen neergelegd tegen 5 mei 2023.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.