What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 29 november 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB.

 

1. Eerstelijnsmodule

Bestuurder Marnix Moerman bleef niet bij de pakken zitten sinds zijn benoeming en stelde de vergadering zijn geesteskind voor: de zogenaamde ‘eerstelijnsmodule’.

De OVB moet de belangen van zowel advocaat als rechtzoekende behartigen, de organisatie van de eerstelijnsbijstand maakt daar deel van uit.

De advocatuur heeft geen monopolie in de eerstelijnshulp, de eerstelijnsmodule creëert een platform waar de rechtzoekende rechtstreekse bijstand kan vragen aan advocaten, OCMW’s, CAW’s, consumenten- of slachtofferverenigingen, enz.

De bestuurder reserveerde hiervoor thans een budget in de begroting van volgend werkjaar, de kost zal gedeeld worden onder diverse actoren.

 

2. OVB-budget 2024

De begroting voor volgend werkjaar werd omstandig toegelicht door bestuurder Hans De Meyer.

Een aantal vragen werden gesteld door de AV, die op eigen initiatief - en dus niet op vraag van de bestuurders zelf - ook een bedrag reserveerde voor de eventuele indexatie van de bestuurdersvergoedingen. Debat ten gronde hieromtrent volgt nog.

De begroting werd alvast goedgekeurd, te onthouden is alvast dat de vergoeding die de OVB moet vragen aan de respectieve balies niet verhoogt.

 

3. Voorstel wijziging art. 294 §2 Codex – voorzitter College van Toezicht

De voorzitter stelde in de vorige AV een wijziging voor in de samenstelling van het College van Toezicht. De dubbele hoedanigheid van voorzitter van de OVB en voorzitter van het College van Toezicht zou daarbij uitgesloten worden.

De vergadering voerde dit idee thans weer af, omdat deze dubbele hoedanigheid eerder een troef dan een probleem is.

 

4. Reglement insolventiedeskundige/vereffeningsdeskundigen

De terminologie in art. 160 quater van de Codex werd aangepast aan de gewijzigde terminologie in de wet.

 

5. Uniform erelooncontentieux

Bestuurder Jan Meerts maakte de oefening om de verschillende procedures omtrent ereloonbetwistingen per balie in kaart te zetten.

Blijkt dat die nogal divers zijn.

Alvorens de vraag te beantwoorden of een uniformisering van de werkwijze nodig is, is de vergadering akkoord om een werkgroep op te richten die alvast de ‘best practices nagaat.

 

6. Wet modernisering advocatuur

Onze nieuwe minister van Justitie verzekerde alvast dat ook hij verder werk maakt van de wet modernisering advocatuur.

Hij uitte ook zijn bezorgdheid omtrent de vergoeding van onze derdejaarsstagiairs, waaromtrent momenteel geen uitdrukkelijke reglementering bestaat. Wordt vervolgd.

 

7. 30 jaar Charter van de advocaat

Het Charter van de advocaat bestaat 30 jaar en dat verdient een bloemetje, in de vorm van een aantal filmpjes die op de website van de OVB werden geplaatst.

 

8. Justrestart

Bestuurder Erik Valgaeren lichtte omstandig de moeizame start van JustRestart toe.

Afgerond zijn er momenteel zowat 2.900 ‘tickets’, waarvan 900 opgelost, 1000 ‘in afwachting van een oplossing’ en 1.000 nog niet behandeld.

De servicedesk werd versterkt, er werd een taskforce opgericht met schuldbemiddelaars, griffiers en magistraten.

Er komt tot het einde van dit jaar wekelijks op vrijdag een update van de software, waarin problemen verholpen worden.

De problemen zijn van diverse aard, gaande van toegang tot modeldocumenten waartoe men geen toegang behoort te hebben, over bugs in de software tot problemen met de ‘datakwaliteit’.

De evolutie van al deze cijfers wordt ook nauwgezet gepubliceerd op de website van de OVB.

De bestuurder erkent dat er problemen zijn maar benadrukt dat met man en macht gekeken wordt om die zo snel mogelijk opgelost te krijgen.

 

9. Varia

Mr. Alex Tallon wordt gefeliciteerd met zijn verkiezing tot 3e ondervoorzitter van de CCBE.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.