What happens in de OVB does not stay in de OVB | Verslag AV 31 mei 2023

Vicestafhouder Alain Vanryckeghem rapporteert over de algemene vergadering van de OVB

 

1. Beroepsopleiding en stage

De bevoegde commissie binnen de OVB werkte het competentieprofiel en lessenpakket van de opleiding uit en probeerde de kostprijs ervan te berekenen.

OVB en OBFG zijn akkoord dat geen concurrentie mag ontstaan tussen de landsdelen over aard en kostprijs van de opleiding.

Belangrijke vraag wordt hoe de opleiding te financieren: de student betaalt zelf, de student zoekt een patron die betaalt, alle advocaten betalen of een combinatie van deze mogelijkheden.

Duidelijk is ondertussen dat de universiteiten geen medewerking zullen verlenen.

De minister vroeg ons nu of wij de beroepsopleiding al dan niet zelf willen organiseren.

De vergadering bevestigde nogmaals het mandaat van de bestuurders om zelf een beroepsopleiding te organiseren, volgend op de master in de rechten en voor de inschrijving aan de balie. Dit moet niet noodzakelijk een manama zijn, aangezien die per definitie een volledig jaar duurt.

 

2. Voorontwerp van wet “houdende de modernisering van het beroep van advocaat” en vergelijking met gestemde resoluties van de algemene vergadering inzake die modernisering,

De minister legde een voorontwerp van wet voor om ons beroep te organiseren.

De bestuurders gingen hierover eerder in dialoog met de minister, die beloofde dat er niets komt wat de advocaten zelf niet willen.

Uit het voorontwerp blijkt alvast dat dit niet klopt. Zo is sprake van:

  • een stage van achttien maanden, waar onze vergadering voor drie jaar opteerde;
  • een onvoorwaardelijk bediendenstatuut, terwijl onze vergadering uitdrukkelijk voorwaarden koppelde zoals voorafgaande reglementering omtrent arbeidsduur;
  • een relativering van het verbod op handel drijven, waar onze vergadering het huidige verbod wou behouden;
  • het oprichten van een College van Toezicht dat toeziet op alle balies en hun ‘organen’.

Verdere besprekingen met de minister volgen.

 

3. Reglement e-mail

Elke advocaat zal voor contact met de ordinale overheden bereikbaar moeten zijn via een individueel mailadres.

Een ‘info@’ mailadres zal dus niet langer volstaan, om privacyredenen bij de communicatie van pakweg tuchtbeslissingen.

 

4. Reglement permanente vorming

Voortaan verduidelijkt de Codex dat de advocaat-stagiair in zijn eerste drie jaar balie geen permanente vorming hoeft te volgen bovenop zijn beroepsopleiding.

 

5. Jaarrekening OVB 2022

Na toelichting wordt de jaarrekening goedgekeurd, met kwijting aan de bestuurders.

 

6. Reglement correspondentie tussen advocaten

Op voorzet van de West-Vlaamse afgevaardigden - met mr. Nicolaas Vinckier en stafhouder Philippe De Jaegere op kop - komen er belangrijke aanpassingen betreffende de vertrouwelijkheid van briefwisseling. Eén en ander weliswaar mits goedkeuring van dezelfde principes door de OBFG.

Volgend principe werd aangenomen voor toevoeging aan art. 102 Codex deontologie - tekst nog verder te fatsoeneren:

“De advocaat mag rechtstreeks aan een partij die wordt bijgestaan door een advocaat een ingebrekestelling zenden om de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 2244 §2 oud BW. Uiterlijk gelijktijdig zendt de verzendende advocaat aan de advocaat van de bestemmeling een kopie van deze brief. Hij vermeldt dit in de brief aan de partij."
“De advocaat mag rechtstreeks aan een partij die wordt bijgestaan door een advocaat een brief zenden om rechtsgevolgen uit te lokken, wanneer deze brief niet kan worden vervangen door een niet vertrouwelijke brief, omdat de wet of het contract vereisen dat de brief, om rechtgevolgen te doen ontstaan, wordt verzonden naar de partij zelf. Uiterlijk gelijktijdig zendt de verzendende advocaat aan de advocaat van de bestemmeling een kopie van deze brief. Hij vermeldt dit in de brief aan de partij.”

Eveneens aangenomen, onder voorbehoud van navolging van de OBFG:

  • Wijziging art. 113 Codex Deontologie:

“De communicatie tussen advocaten is vertrouwelijk, en mag niet worden meegedeeld aan derden.

Zelfs indien de advocaten het eens zijn, mag vertrouwelijke communicatie enkel worden aangewend met toestemming van de stafhouder. De advocaat mag zijn cliënt in kennis stellen van de inhoud van vertrouwelijke communicatie, met de mededeling dat de cliënt het vertrouwelijk karakter moet eerbiedigen.”

  • Wijziging art. 114 Codex Deontologie :

“Verliest haar vertrouwelijk karakter, elke briefwisseling met:

1. een mededeling die een proceshandeling uitmaakt;
2. een mededeling die een mededeling van partij tot partij vervangt, op voorwaarde dat de afzender deze uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk bestempelt en dat deze niet verwijst naar een vertrouwelijk geschrift, gesprek of stuk.
3. elke mededeling, ook vertrouwelijk, die een voorstel of voorstellen van partij tot partij bevat en het antwoord daarop waaruit de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding het voorstel of de voorstellen door de andere partij blijkt.
Voor het verzenden van een niet-vertrouwelijke brief vergewist de advocaat zich van de toestemming van zijn cliënt met de inhoud van de brief.”

  • Wijziging art. 115 Codex Deontologie:

“In geval van betwisting over het al dan niet vertrouwelijk karakter van communicatie, oordeelt de stafhouder. In voorkomend geval zorgt de stafhouder voor de loyale toepassing van artikel 114.”

 

Commentaar

Frank Cambien

Opnieuw een uitstekende samenvatting door onze vice- stafhouder van alle punten die op de A.V. van de OVB van 31/05/2023 werden besproken.
Zeer nuttig en dank daarvoor.
Zelf herbeleef ik hiermee een beetje de periode tijdens dewelke ik zelf deel uitmaakte van de A.V. met de vaststelling dat bepaalde punten steeds opnieuw worden besproken met steeds dezelfde besluiten (bijvoorbeeld het punt van de beroepsopleiding).
Beschouw dit geenszins als kritiek maar eerder als een vaststelling waaraan wellicht zou kunnen verholpen worden door verslagen uit het verleden over de betreffende punten te raadplegen.

Geplaatst op zo, 11/06/2023 - 16:26

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.