Corona laatste update: 06/03/2022

Wijziging artikel 1254 Ger. W.

De hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, Wim Orbie, vestigt de aandacht op het gewijzigde artikel 1254 Ger. W.

Het nieuwe artikel bepaalt onder meer:

“… Indien de huwelijksakte in het buitenland werd opgemaakt, verzoekt hij (de griffier) de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte naar analogie met afdeling 15 van boek I, titel II, hoofdstuk 2, van het Burgerlijk Wetboek door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken …”.

Bij de voorbereiding van een dossier dienen de griffiers na te gaan of partijen al dan niet een buitenlandse huwelijksakte hebben gedeponeerd.

In bevestigend geval moeten de betrokken griffiers de verzoekende partijen vragen om deze alsnog te laten overschrijven door de ABS, zodat naderhand een Belgische akte kan worden gedeponeerd.

De rechters van de familiesectie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen verzochten de griffiers dit voorafgaandelijk de vaststelling van de inleidende zitting te controleren. Op deze wijze wordt de zittingsrol niet belast met zaken die niet kunnen worden behandeld.

Anderzijds is het vaak zo dat in éénzelfde verzoekschrift zowel de echtscheiding als maatregelen worden gevorderd. Dan speelt de termijn van vijftien dagen waarbinnen partijen moeten worden opgeroepen na neerlegging van het verzoekschrift. Het lijkt niet haalbaar om binnen die termijn partijen te verzoeken om een huwelijksakte te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte (ABS vraagt in dergelijke dossiers wel eens het advies van de Centrale Autoriteit, en dit kan wel enkele maanden op zich laten wachten) en hen op te roepen.

De hoofdgriffier maakt volgende slotconclusies:

  • Als het een verzoekschrift loutere echtscheiding betreft, wordt dit voorafgaandelijk door de griffier gemeld aan de betrokken advocaat.
  • Als het een verzoekschrift echtscheiding én maatregelen betreft, wordt dit idealiter vooraf gemeld aan de eiser maar zal de zaak wel gefixeerd moeten worden. Op de inleidingszitting wordt het luik echtscheiding in voorzetting gesteld in afwachting van de huwelijksakte die wordt opgemaakt op basis van de buitenlandse akte.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.