Corona laatste update: 06/07/2021

Actuele maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Laatste update: 6 juli 2021, 16u
 

Overzicht:

 1. Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, arbeidsrechtbank Gent, politierechtbanken en vredegerechten West-Vlaanderen, parket West-Vlaanderen, arbeidsauditoraat Gent
 2. Hof van beroep Gent
 3. Arbeidshof Gent
 4. Andere rechtbanken
 5. Balie en BJB
 6. Diverse informatie
   
1) Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, arbeidsrechtbank Gent, politierechtbanken en vredegerechten West-Vlaanderen, parket West-Vlaanderen, arbeidsauditoraat Gent (laatste update: 17 juni 2021, 16u)

Deze instanties maakten een gemeenschappelijke communicatie op die u hier kunt terugvinden, en die als volgt kan worden samengevat:

Betreden van het gerechtsgebouw

 • Er zijn zo weinig mogelijk mensen in het gerechtsgebouw aanwezig
 • In de publieke gedeelten van de rechtbank (zittingszalen, griffies, gangen, trappenhallen, liften, bibliotheken, sanitaire ruimtes …)  wordt een mondmasker gedragen door eenieder vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Wanneer dit niet mogelijk is wegens medische reden, mag een gelaatsscherm worden gebruikt
 • Bij betreden van het gebouw, de zittingszaal of de griffie moet eenieder grondig de handen ontsmetten
 • Op elk moment moet de veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaard worden.
 • Update: de cases worden vanaf 17 juni opnieuw in gebruik genomen. Lees er hier meer over.

Zittingen

 • Praktische afspraken in verband met procedureregelingen, tussenkomsten, etc. gebeuren via de zittingsgriffier en bij voorkeur per e-mail op deze emailadressen
 • Er wordt in afspraak met de rechter en zittingsgriffier zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van :
  • Het in beraad nemen van dossiers zonder pleidooien
  • videozitting
  • het gebruik van de schriftelijke procedure (art. 755 Ger.W.)
 • aan advocaten wordt gevraagd om hun cliënten te vertegenwoordigen, zonder aanwezigheid van de cliënt(en)
 • de zaken worden (in afspraak met de rechter en zittingsgriffier) zo veel als mogelijk op vast uur of in tijdsblokken gefixeerd
 • het aantal personen in de zittingszaal wordt beperkt in functie van de capaciteit van de zittingszaal
 • aan de advocaten en partijen wordt gevraagd om de veiligheidsmaatregelen ook in de gangen en wachtzalen altijd gedisciplineerd na te leven en de instructies via borden of zaalwachters stipt op te volgen
 • er wordt zoveel mogelijk gezeteld in grote lokalen met voldoende verluchtingsmogelijkheden

Bezorgen documenten

 • Bezorg conclusies en stukken zo veel als mogelijk elektronisch (via E-deposit of DPA)
 • Maak ze alleszins maar één keer over. Alle binnenkomende exemplaren moeten geïnventariseerd worden in het dossier wat voor onnodig meerwerk zorgt.
 • Dagvaardingen en inleidende verzoekschriften kunnen nog steeds elektronisch (via E-deposit of DPA) worden neergelegd.

Griffies

 • de griffies blijven toegankelijk voor het publiek gedurende de normale openingsuren, tenzij anders aangegeven
 • communicatie met de griffies gebeurt bij voorkeur telefonisch en/of per e-mail
 • indien geen elektronische neerlegging mogelijk is, worden neer te leggen stukken contactloos neergelegd in de daartoe bestemde bakjes op/aan de griffie of in de daartoe bestemde bakken aan de ingang van de gerechtsgebouwen
 • cash geld wordt niet aanvaard. Gebruik een griffiebon of schrijf het bedrag voorafgaand over op deze rekeningnummers (en voeg een overschrijvingsbewijs bij de neer te leggen stukken)
 • dossiers kunnen slechts na voorafgaande afspraak worden ingezien
 • vonnissen worden waar mogelijk elektronisch overgemaakt

Rechtbank van eerste aanleg (laatste update: 6 juli 2021, 16u)

Burgerlijke zaken:

 • Conclusieskalenders worden schriftelijk overgemaakt, voorafgaandelijk aan de zitting.
 • Verzoeken tot uitstel e.a. worden schriftelijk ingediend. Indien mogelijk delen alle partijen ook omtrent deze verzoeken hun standpunt voorafgaandelijk en schriftelijk mee, alsook hun eventueel akkoord dat over die betwisting uitspraak mag worden gedaan via schriftelijke behandeling.
 • De zaken worden zoveel als mogelijk schriftelijk in beraad genomen. Partijen delen hun gebeurlijk akkoord met die werkwijze voorafgaandelijk mee.
 • In het kader van de opvolging van de expertises wordt zoveel als mogelijk voorafgaandelijk schriftelijk standpunt meegedeeld.
 • Behandeling van de zaken via videoverbinding wordt aangemoedigd waar mogelijk zoals vermeld in de aanbeveling van het College van hoven en Rechtbanken van 1 november 2020.

Strafzaken:

 • Conclusietermijnen worden schriftelijk aangevraagd en vastgesteld. Deze worden aan de partijen elektronisch/schriftelijk meegedeeld.
 • De aangehouden persoon heeft het recht om voor de correctionele rechtbank te verschijnen.
 • Verschijning van aangehouden personen: de voorzitter van de kamer neemt de nodige schikkingen zodat de aangehouden beklaagden kunnen verschijnen, rekening houdend met de sanitaire maatregelen en spreiding van de te behandelen zaken. De griffier deelt dit mee aan de Procureur des Konings, zodat de nodige (veiligheids)maatregelen kunnen getroffen worden voor de overbrenging.
 • Bij vertegenwoordiging door de raadsman, kan de aangehouden persoon vanuit de gevangenis via  een  videoverbinding  het proces volgen, voor zover het technisch haalbaar is en de voorzitter van de kamer daartoe beslist.
 • Indien er beperkte transportcapaciteit is, wordt voorrang gegeven aan de aangehouden personen die voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen ten opzichte van deze die voor de correctionele raadkamer dienen te verschijnen.
 • Wanneer de beklaagde niet kan verschijnen wegens gebrek aan transport of beperkende maatregelen in de gevangenis, beslist de rechter over de verdere behandeling van de zaak.

Onderzoeksrechter en raadkamer:

 • Voorleidingen gebeuren in een grotere zittingszaal, niet in het kabinet van de onderzoeksrechter.
 • Bezoek van advocaten en politiediensten in het kabinet wordt tot een minimum herleid.
 • Zittingen van de raadkamer vinden plaats in een grotere zittingszaal.
 • De aangehouden persoon heeft het recht voor de raadkamer te verschijnen.
 • Voorafgaandelijk wordt overlegd met de voorzitter van de raadkamer en de griffier om de behandeling van de zaken te spreiden in de tijd.
 • Wanneer de verdachte niet kan verschijnen wegens gebrek aan transport of beperkende maatregelen in de gevangenis, beslist de rechter over de verdere behandeling van de zaak.

Familiezaken:

 • Er is schriftelijke verschijning bij de inleiding en de instaatstelling indien op de desbetreffende zittingen enkel procedurele aspecten moeten worden geregeld.
 • Indien persoonlijke verschijning en pleidooien noodzakelijk zijn (bv. verblijfsregelingen) dienen de dossiers op uur gefixeerd te worden.
 • Het voormelde geldt eveneens voor het horen van kinderen.
 • Politionele en maatschappelijke onderzoeken en verhoren van minderjarigen worden aan de raadslieden gemaild.

  Jeugdzaken

  • De bijzonderheden inzake de jeugdzaken kunt u terugvinden in de nota hierboven gevoegd
  • Vanaf 1 september 2021 worden de advocaten, minderjarigen en hun ouders opnieuw verwacht ter zitting

  Ondernemingsrechtbank (laatste update: 2 juli 2021, 16u)

  De maatregelen die momenteel gelden in de ondernemingsrechtbank Gent kan u hier raadplegen.

  De griffies en de rechtspersonenregisters werken sinds 1 juli niet langer met gesloten deuren en zijn opnieuw toegankelijk voor het publiek tijdens de gewone openingsuren.

  Arbeidsrechtbank (laatste update: 17 november 2020, 19u)

  • In de afdelingen Kortrijk en Veurne kan gepleit worden via videoconferentie indien alle partijen hiermee akkoord gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de betreffende afdelingen.

  Politierechtbank (laatste update: 3 november 2020, 17u)

  • Strafzittingen: De advocaten komen bij voorkeur pas vanaf 10.00 u (in afdeling Ieper vanaf 15.00) naar de zitting. Zo kunnen de politierechters eerst de zaken van personen zonder advocaat behandelen.
  • Burgerlijke zittingen: Op de inleidingszittingen van de burgerlijke kamer van de politierechtbank is de fysieke aanwezigheid van advocaten niet vereist (schriftelijke verschijning).  Ook de verdere procedure verloopt bij voorkeur schriftelijk.
  • Griffies: blijven open tijdens de normale openingsuren maar er wordt gevraagd om ze enkel fysiek te betreden voor dringende zaken, zoals bv. afhalen rijbewijs, aantekenen hoger beroep en inzage strafdossier ter voorbereiding van de zitting.  

  Vredegerechten  (laatste update: 3 november 2020, 17u)

  • E-sign: De via de e-ID digitaal ondertekende beslissing door de vrederechter (in pdf-formaat) wordt elektronisch doorgestuurd naar de advocaten die over een actieve jBox beschikken. Advocaten die nog geen aanvraag voor de aanmaak van JBox hebben gedaan, worden verzocht om hier het nodige te doen zodat de vonnissen van de vrederechters digitaal ter kennis kunnen worden gebracht.
  • Indien je een mail naar een stadskanton stuurt, wil bij zeker de referte de rol en het kantonnummeer vermelden. Voorbeelden:
   • zaak voor openbare terechtzitting van eerste kanton: A1
   • zaak m.b.t. bewindvoering, collocatie, voogdij en ouderlijk gezag voor het 2° kanton: B2

  Parket (laatste update: 3 november 2020, 17u)

  • De procureur des Konings laat in een brief de gewijzigde maatregelen weten. Meer bepaald werkt het parket volledig met gesloten deuren en inzage van geseponeerde dossiers kan enkel na telefonische afspraak.

   

  2) Het hof van beroep (laatste update 8 mei 2020, 17u)

  De eerste voorzitter van het hof van beroep Gent laat weten dat de richtlijnen van 17 april 2020 blijven gelden. Er werd in een overgangsfase voorzien met onderstaande hoofdrichtlijnen

  Het gerechtsgebouw:

  • de zittingszalen werden 'coronasafe'  ingericht
  • een circulatieplan in het gebouw wordt voorzien
  • de social distancing moet worden gerespecteerd en hier zal streng op toegezien worden

  Strafzaken zullen zoveel als mogelijk doorgaan, met dien verstande:

  • dat advocaten worden verzocht hun cliënten zoveel mogelijk te  vertegenwoordigen
  • dat de aangehoudenen niet automatisch worden uitgehaald maar enkel wanneer de aanwezigheid van de cliënt noodzakelijk wordt geacht en geen videovergadering mogelijk is
  • het komt de kamervoorzitter zelf toe zijn/haar zitting te organiseren.

  Burgerlijke zaken:

  • in burgerlijke zaken wordt aan advocaten de mogelijkheid geboden om in persoon te verschijnen, maar ook hier met het verzoek om zoveel mogelijk de cliënten te vertegenwoordigen.
  • ook hier is het de kamervoorzitter die beslist of en hoe de persoonlijke verschijning van partijen wordt georganiseerd.
  • de inleiding in burgerlijke zaken kan enkel met schriftelijke verschijning.

   

  3) Het arbeidshof (laatste update 20 oktober 2020, 18u)

  De veiligheidsvoorschriften die sinds 19 oktober gelden in het arbeidshof Gent kan u hier raadplegen. Inzake het verloop van de zittingen werd het volgende bepaald:

  1. Wanneer een uitstel zich opdringt in een zaak, en i.g.v. een akkoord onder de partijen hierover is, gelieve ten spoedigste en tijdig de griffie (schriftelijk: e-deposit/fax) hiervan te verwittigen. Het zich naar de zitting begeven in huidige tijden enkel met het oog op het vragen van een uitstel is geen essentiële verplaatsing.
  2. Bij het betreden van de zittingszaal/raadkamer (mondmasker verplicht) dienen de handen ontsmet. Er is handgel in de zittingszaal/raadkamer voorhanden.
  3. De zaken worden (zo veel als mogelijk) opgeroepen op uur om te vermijden dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn in de zittingszaal. U kan dus voorafgaand en kort voor de zitting een bericht (brief, mail of telefoon) krijgen van een wijziging van uur. De e-mails worden via een no-reply adres (justx-do-not-reply@just.fgov.be) in de regel verzonden aan uw persoonlijk e-mailadres dat werd gebruikt bij neerlegging via e-deposit/DPA-deposit, of, bij gebreke ervan, hetwelk wordt vermeld op www.advocaat.be.
  4. Het is belangrijk dat u de nodige voorzieningen treft in uw mailprogramma om mails afkomstig van voormeld mailadres niet als spam te beschouwen. U kan (en i.g.v. uurwijziging, daags nadat u hiervan bericht mocht ontvangen) op de website www.rechtbanken-tribunaux.be, tabblad “Uw dossier” - via het rolnummer - opzoeken op welk tijdstip uw zaak effectief zal behandeld worden -> wanneer u enkel zoekt via de optie “datum van de zitting” of via de “kamer” kan u ook zien welke pleitduur er voor uw zaak wordt voorzien. Tenslotte kan u op de website ook een lijst raadplegen van de advocaten die tussenkomen in de zaken vastgesteld op die zittingsdatum.
  5. De aanwezige partijen en/of raadslieden/volmachtdragers moeten tijdens de uiteenzetting altijd achter de banken blijven en minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar. Het is niet toegelaten zich te begeven naar het pupiter van de voorzitter en de griffier.
  6. Eventuele (aanvullende) stukkenbundels en zittingsnota’s moeten vóór de zittingsdag worden neergelegd, hetzij ter griffie doch bij voorkeur per e-Deposit/DPA-deposit.
  7. In de mate van het mogelijke wordt gevraagd dat de partijen vertegenwoordigd worden door hun raadsman/of volmachtdrager. Eventuele derden die de zittingen wensen bij te wonen dienen achteraan in de zittingzaal plaats te nemen en de regels van mondmaskerplicht en social distancing op te volgen.
  8. Bij het verlaten van de zaal mogen partijen, raadslieden/volmachtdragers derden elkaar niet kruisen. Aanwezige richtlijnen dienen gevolgd.
  9. Na elke zaak worden, voor ieders veiligheid, de banken en pupiters ontsmet.

   

  4) Andere rechtbanken (laatste update 6 mei 2021, 18u)

  De OVB probeert de laatste stand van zaken van de verschillende ressorten te verzamelen op het privaat luik.

  Het overzicht van de OBFG (avocat.be) vindt u hier.
  De maatregelen van het College van hoven en rechtbanken vindt u hier.

  De Raad van State licht zijn maatregelen toe op zijn website.

  Wat de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen betreft, licht de voorzitter in een beschikking van 6 mei 2021 de genomen maatregelen toe.

   

  5) Balie en BJB

  Eerstelijnsbijstand

  Rechtzoekenden kunnen telefonisch of via onze 'coronachat' een gratis advies in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand bekomen. Meer informatie vindt u hier.

  Tweedelijnsbijstand

  De fysieke zitdagen worden opgeschort tot nader order met uitzondering van de zitdagen in Brugge, Kortrijk en Veurne, zij het onder strikte voorwaarden.

  In de huidige omstandigheden is het niet altijd evident om een ondertekend aanvraagformulier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand te bekomen van de rechtzoekende. Lees er hier meer over.

  Secretariaat en bibliotheek

  De secretariaten van de balie, het BJB en de baliebibliotheken zijn opnieuw dagelijks open.

   

  6) Diverse informatie

  Hoe doe ik aangifte van arbeidsongeschiktheid ingevolge COVID-19?

  Een overzicht van de te ondernemen stappen vindt u hier.

  Uw beroepsgeheim

  Wat als u als advocaat ziek bent geworden en de overheid informeert naar de identiteitsgegevens van de personen waarmee u recent contact heeft gehad? Moet u in dat geval uw beroepsgeheim inroepen? Of primeert het hoger belang? Lees er hier meer over.

  Witwas

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking heeft een nota uitgebracht over de gevolgen van de COVID-19 crisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarin wijst de CFI op nieuwe vormen van criminaliteit die zij heeft waargenomen.

  Advocatenkantoren moeten op hun hoede zijn. Vreemde verzoeken, zeker van nieuwe cliënten, vooral wanneer men u vraagt geldtransferten te laten lopen via uw derdenrekening, verdienen uw bijzondere waakzaamheid.

  Privalis

  In de Privalis-kantoren in Brugge en Kortrijk werken de medewerkers gelet op de beperkte kantoorruimte achter gesloten deuren, maar worden de advocaten ontvangen mits het maken van een afspraak via volgende contactgegevens:

  justitiepaleis.brugge@ing.be - justitiepaleis.kortrijk@ing.be
  050/47.13.60 056/26.12.00
  Privalis helpdesk via 02/464.63.01

  In Kortrijk zijn kasverrichtingen sinds geruime tijd niet langer mogelijk; in het kantoor in Brugge is dit vanaf nu nog slechts mogelijk op dinsdag.