Actuele maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Laatste update: 25 maart, 14u17
 

Ondertussen zijn heel wat maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19, in te perken. Ook de balie West-Vlaanderen is alert op dit vlak en volgt alles nauwgezet op. Met onze advocaten als belangrijke actor binnen justitie, die zich vaak moet verplaatsen richting verschillende rechtbanken, zijn we alert én bezorgd over de toestand. Zeker als er verder wordt gewerkt.

Zodra er bijkomende of nieuwe maatregelen worden genomen, zal u daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

Opgelet: er werd zaterdag 14/3 een bericht verspreid via HLN dat alle rechtbanken drie weken zouden sluiten in onze provincie.
De inhoud van dit bericht klopt niét en was zeker, bij het publiceren ervan, helemaal nog niet aan de orde. Enkel wat op deze pagina staat, sluit aan bij de informatie die wij van de verschillende korpsoversten hebben ontvangen.

Maatregelen.

Zittingen hoven en rechtbanken.

Er werden aanvankelijk aanbevelingen verspreid door het College van hoven en rechtbanken, maar erg duidelijk waren ze niet. Het zullen de korpsen zelf zijn die concreet beslissingen nemen. Vorige week maandag kwam het College opnieuw samen en formuleerde nieuwe - een pak meer dwingende - richtlijnen.
Lees deze richtlijnen zeker even door, want de principes worden er uiteengezet.

Na deze maatregelen werden nadien opnieuw nieuwe (strengere) dwingende maatregelen genomen door het college van hoven en rechtbanken. Ze slaan vooral op de werking van het personeel, behalve dat de toegang tot de justitiepaleizen stevig wordt beperkt.

De OVB bericht regelmatig de laatste stand van zaken voor de verschillende ressorten.
Het actuele overzicht vindt u hier. Het blijft zo veel als mogelijk up to date. De OVB startte ook een websitepagina op.
Het spijt ons, maar het overzicht is lang, vaag en niet - uniform. We zitten ondertussen aan 65 (!) blz...
We hadden het, net als de OVB trouwens, ook liever anders gezien.
Het overzicht van de OBFG (avocat.be) vindt u hier.

Wat staat in die algemene richtlijnen over de zittingen, zeker tot 19/4?

1. Gefixeerde zaken: u kan voorstellen om de mondelinge behandeling te vervangen door schriftelijke procedure. alle partijen moeten wel instemmen.

2. Advocaten moeten hun cliënten vertegenwoordigen, ook als de aanwezigheid in persoon wettelijk vereist is. Als de persoonlijke aanwezigheid als nodig wordt geacht, moet de zaak worden uitgesteld na 19/4. Uitzonderingen zijn er als bijzondere omstandigheden een onmiddellijke behandeling vragen.

3. Er wordt van de rechtbanken maximale soepelheid gevraagd bij vragen tot uitstel. Vraag het dus ook.

Het Hof van Beroep.

De eerste voorzitter van het Hof van Beroep Gent liet het volgende weten:

 1. Aan de ingang van het hof zal ontsmettingsgel worden geplaatst. Gelieve hiervan gebruik te maken bij het binnenkomen.
 2. Bewaar een veilige en gepaste afstand tussen de leden van de zetel, de advocaten en de cliënten.
 3. Met aandrang wordt verzocht om cliënten zoveel als mogelijk te vertegenwoordigen, zowel voor de burgerlijke als voor de correctionele zittingen. Wat de kamer van inbeschuldigingstelling en de correctionele kamers betreft, wordt meer in het bijzonder gevraagd om cliënten, die in de gevangenis verblijven, te verzoeken zich niet te laten uithalen en zich dus door hun raadsman te laten vertegenwoordigen. Gevangenentransport moet zoveel als mogelijk worden vermeden. Ook de aangehouden beklaagden dienen zich bewust te zijn van het zeer uitzonderlijk karakter van de toestand veroorzaakt door het coronavirus. 
 4. Aan de advocaten wordt gevraagd om de zittingszaal enkel te betreden indien hun zaak wordt behandeld. Op die manier kunnen we vermijden dat er zich teveel mensen in een relatief kleine ruimte bevinden.
 5. In burgerlijke zaken verdient het de voorkeur om, in de mate van het mogelijke, zaken via een procedure schriftelijke behandeling te laten verlopen. De advocaten worden verzocht om na te zien of de bundels voor de zitting neerliggen en, waar mogelijk, hun akkoord met de schriftelijke behandeling aan het hof te laten kennen.
 6. Aan de (waarnemend) kamervoorzitters werd medegedeeld dat zij in burgerlijke zaken de beslissing kunnen nemen om inleidingszittingen, waarop normaliter veel personen aanwezig zullen zijn of waarvoor een grote opkomst wordt verwacht, alsnog uit te stellen. Bedoeling is te vermijden dat teveel personen in eenzelfde ruimte samenkomen. Indien deze beslissing wordt genomen, werd gevraagd dat de bevoegde griffiers en griffiemedewerkers zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht teneinde de advocaten tijdig te kunnen verwittigen. Het heeft immers geen zin een zitting af te gelasten als iedereen toch naar het gerechtshof komt.
Het arbeidshof. (laatste update 23 maart, 13u57)

De eerste voorzitter van het arbeidshof Gent heeft op 23 maart een beschikking dringende maatregelen genomen die u hier terugvindt.

Met betrekking tot de toegang tot de rechtspleging:

 • De minimale dienstverlening voor dringende zaken blijft behouden.
 • De griffie van het arbeidshof Gent, afdeling Gent, Savaanstraat 11, en de griffie van de afdeling Brugge, Kazernevest 3, zijn enkel toegankelijk voor personen die hoger beroep komen aantekenen. De verzoekschriften hoger beroep mogen uitzonderlijk ook per e-deposit / DPA-deposit worden bezorgd, of in de brievenbus van het gerechtsgebouw gestopt. Voor de inleidingsakten die niet zijn vrijgesteld van de bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, dient het bewijs van betaling van de bijdrage gevoegd.
 • De griffiediensten in de afdelingen Gent en Brugge blijven verder bereikbaar per post, telefoon en e-deposit / DPA-deposit. Inleidende processtukken, conclusies, stukkenbundels, gewone briefwisseling en andere processtukken m.b.t. hangende zaken dienen verplicht (gelet op de dwingende richtlijnen van het College van Hoven en Rechtbanken) neergelegd via e-deposit / DPA-deposit. Enkel wanneer het gebruik van e-deposit / DPA-deposit niet mogelijk is mag gebruik gemaakt worden van toezending via de postdiensten, of de brievenbus aan het gerechtsgebouw.

Met betrekking tot de openbare terechtzittingen en zittingen in raadkamer

 • Alle zittingen van het arbeidshof Gent worden opgeschort t.e.m. eind april 2020.
 • In de zaken die in deze periode reeds voor inleiding staan, behoudens voor de zaken waar een afsprakennota m.b.t. de conclusietermijnen of een gezamenlijk verzoek tot uitstel in neerligt of wordt neergelegd, volgt een gerechtelijke instaatstelling.
 • De zaken die, na beraadslaging, voor uitspraak staan t.e.m. 30 april 2020 worden enkel ondertekend door de voorzitter van de kamer, die het heeft gewezen, en de griffier. De raadsheren in sociale zaken die hebben deelgenomen aan de beraadslaging, ondertekenen het arrest niet mee. Overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek zal de griffier onderaan op de akte melding maken van de onmogelijkheid tot het tekenen. Het Openbaar Ministerie wordt overeenkomstig artikel 787 van het Gerechtelijk Wetboek hiervan in kennis gesteld. De voorzitter van de kamer spreekt het arrest formeel uit.
 • Alle pleitzaken, behoudens die die geen uitstel kunnen dulden, worden van ambtswege en in dezelfde staat verdaagd naar een (buitengewone) zitting in de maanden mei of juni.
 • Dringende zaken worden behandeld. De voorzitter van de kamer beoordeelt of een zaak dringend  is. De advocaten zullen hun cliënt vertegenwoordigen. In deze dringende zaken kan de zaak ook zonder pleidooien in beraad worden genomen indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
  • De dossiers van alle partijen zijn vooraf ter griffie neergelegd, waarbij met aandrang wordt gevraagd dit te doen via e-deposit / DPA-deposit (de stukken in een geïndexeerd pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen worden teruggevonden, alsook de syntheseconclusies in OCR/Word). Enkel wanneer door de voorzitter uitdrukkelijk wordt gevraagd de stukken ook in papieren versie neer te leggen, kan dit gedaan worden.
  • Alle partijen stemmen er schriftelijk mee in dat alle neergelegde conclusies tot het debat behoren.
  • Alle partijen bevestigen schriftelijk dat de zaak zonder pleidooien in beraad mag worden genomen.
 • Nieuwe verzoekschriften/dagvaardingen hoger beroep zullen worden gefixeerd en ingeleid, conform het geldend bijzonder reglement, zo mogelijk vanaf de maand mei.
De arbeidsrechtbank. (laatste update 19 maart, 14u04)

Vanaf 16 maart tot en met 19 april worden alle zittingen (zowel de openbare als zittingen in raadkamer) geschorst, met uitzondering van:

 • De zittingen in kort geding,
 • De zittingen in verband met het ontslag van een beschermde werknemer,
 • De zittingen sociale verkiezingen,
 • De zittingen waarop (enkel) uitspraken worden verleend,

De pleitzaken worden ambtshalve verdaagd naar een latere zitting, afhankelijk van de duur van de huidige crisis en van de werklast van de betrokken kamer.

In zaken die in deze periode reeds voor inleiding zijn gefixeerd en waar een afsprakennota m.b.t. de conclusietermijnen neerligt of wordt bezorgd, volgt een instaatstelling. Zaken waar nog geen afspraken zijn omtrent conclusietermijnen worden verdaagd.

Nieuwe zaken dienen te worden ingeleid op een datum na 19 april.

In contractenzaken en zaken betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten kan geopteerd worden voor de schriftelijke behandeling, op voorwaarde dat alle partijen hiermee akkoord gaan. In dit geval zullen zij dit akkoord vooraf schriftelijk meedelen aan de griffie. In het geval er conclusies zijn neergelegd na de conclusietermijnen, moeten alle partijen bevestigen dat zij ermee instemmen dat deze conclusies in het debat kunnen blijven (zo niet worden de conclusies ambtshalve uit het debat geweerd). Indien gekozen wordt voor de schriftelijke behandeling dienen vooraf alle conclusies te zijn neergelegd (via e-deposit of DPA) en alle stukken (in een geïndexeerd bewerkbaar pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen geconsulteerd worden).

De voorzitter van de arbeidsrechtbank meldt ook het volgende:

"Aan de inkomdeur van ieder gerechtsgebouw zal door de gebouwenbeheerder de volgende tekst worden uitgehangen “Omwille van de lockdown-maatregelen van de regering die vandaag, 18 maart, ingaan om 12 uur ‘s middags, mag u alleen binnen indien u bent opgeroepen voor een zitting of om uw rijbewijs terug op te halen of in te leveren, of om hoger beroep aan te tekenen of een voorziening in te stellen in een strafzaak. Voor alle andere vragen blijven wij bereikbaar per e-mail en telefonisch (e-mail adres en telefoonnummer van het betreffende rechtscollege vermelden). Verzoekschriften hoger beroep en andere procedurestukken mogen in de brievenbus worden gestopt, of uitzonderlijk worden toegestuurd per e-mail, en zullen onverwijld worden behandeld. Voor betalende procedure-akten moet daarbij het bewijs worden gevoegd van de betaling vooraf.”

Het e-mailadres en telefoonnummer van de afdelingen van de arbeidsrechtbank Gent zijn terug te vinden via de website.

Bovendien kunnen alle procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep, dagvaardingen, enz.) uitzonderlijk per e-mail of e-deposit  worden toegezonden, aldus de richtlijnen van het College. Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten.

Omtrent dit laatste dien ik op te merken dat het neerleggen via e-deposit van inleidende akten vandaag nog niet mogelijk is vermits nieuwe zaken nog geen rolnummer hebben. Er wordt naar een oplossing gezocht om hieraan op zo kort mogelijke termijn te verhelpen. In afwachting dring ik er op aan om de inleidende akten, zoals in mijn vorig bericht gevraagd, enkel per post te bezorgen."

De ondernemingsrechtbank. (laatste update 18 maart, 11u28)

Dringende zaken en zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen, worden behandeld. Alle andere zaken dienen aldus uitgesteld tot na 19 april 2020.

Concreet wijzigen de eerdere richtlijnen van gisteren dus voor de Insolventiekamers (2de en 3de kamer), waar voorzien was dat deze blijven zetelen. Thans geldt voor deze kamers: 'Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 19/04/20 met uitzondering van de dringende zaken. Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19/04/20 behoudens de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.'

De afrekeningsvergadering inzake faillissementen worden uitgesteld.

Voor het overige blijven de richtlijnen die gisteren meegedeeld werden gelden, behoudens waar zij eventueel in strijd zijn met de dwingende richtlijnen van het college (zie ook hoger).

 1. Er wordt met aandrang gevraagd aan advocaten om, vooraleer zij de zittingszaal betreden, grondig hun handen te wassen.
 2. Er wordt met aandrang gevraagd om een gepaste afstand te bewaren tussen elkaar en ten aanzien van de leden van de zetel en van griffiepersoneel.
 3. Met aandrang wordt verzocht om cliënten te vertegenwoordigen.
 4. Aan de advocaten wordt gevraagd om de zittingszaal enkel te betreden indien hun zaak wordt behandeld. Op die manier kunnen we vermijden dat er zich teveel mensen in een relatief kleine ruimte bevinden.
 5. Het verdient de voorkeur om, in de mate van het mogelijke, zaken via een procedure schriftelijke behandeling (artikel 755 Ger.W.) te laten verlopen. De advocaten worden verzocht om na te zien  of de bundels voor de zitting neerliggen en, waar mogelijk, hun akkoord met de schriftelijke behandeling aan de rechtbank te laten kennen.
 6. Met het oog op het vermijden dat te veel personen in eenzelfde ruimte samenkomen, zullen de inleidingszittingen in de afdelingen Gent, Dendermonde en Kortrijk, geen doorgang vinden. 
  Aan de voorzitters van de inleidingskamers van Brugge, Oudenaarde, Oostende wordt medegedeeld dat zij de beslissing kunnen nemen om inleidingszittingen, waarop normaliter veel personen aanwezig zullen zijn of waarvoor een grote opkomst wordt verwacht, alsnog uit te stellen. Indien deze beslissing wordt genomen, wordt gevraagd dat de bevoegde griffiers en griffiemedewerkers zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht teneinde de advocaten tijdig te kunnen verwittigen.
  De inleidingszittingen in de kleine afdelingen Ieper en Veurne vinden wel doorgang doch ook hier wordt uitdrukkelijk aan de advocaten gevraagd om veilige afstand van elkaar en van de rechtbank en het griffiepersoneel te bewaren.
 7. Aan alle advocaten wordt gevraagd om zich niet naar de rechtbank te begeven indien zij symptomen van het virus bij zichzelf opmerken.

Nieuw: informatie en aanpak voor de inleidingzitting (eerste kamer) in de afdeling Kortrijk op donderdag!

De rechtbank van eerste aanleg. (laatste update 23 maart 2020, 12u47)

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen bezorgde op 23 maart een nieuwe nota met alle maatregelen.

Burgerlijke zaken:

- inleidingen: schriftelijk verschijnen en per mail conclusiekalender overmaken.

- pleitzaken: bundels vooraf neerleggen en zaak zal in beraad worden genomen zonder dat aanwezigheid vereist is. Als toch een partij aanwezig is of wil behandelen, wordt de zaak in principe uitgesteld.

- opvolging expertises: enkel schriftelijk behandeld.

Correctionele zaken:

Enkel zaken met aangehoudenen worden behandeld. Zij worden vertegenwoordigd door hun advocaten. Andere zaken worden in principe uitgesteld.

Er worden geen gevangenen meer overgebracht uit de gevangenis naar de rechtbank van eerste aanleg om het besmettingsrisico voor alle betrokkenen te vermijden.
Algemene richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken m.b.t. het overbrengen van gedetineerden vindt u hier.

Voor alle andere kamers verwijzen we naar de nota (familiekamers, jeugdkamers, raadkamer, ...) want de maatregelen zijn vrij specifiek.

De politierechtbanken in West-Vlaanderen (laatste update 17 maart, 14u37)

De strafzaken:

 • De zaken van alle afdelingen van de politierechtbank (Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) worden met uitzondering van de dringende zaken uitgesteld. De burgers/advocaten moeten niet naar de rechtbank komen. De burgers zullen een nieuwe oproeping krijgen voor de politierechtbank.

De burgerlijke zaken:

 • De burgerlijke zaken verlopen enkel nog schriftelijk.
 • Neerlegging van conclusies en stukken moet digitaal gebeuren.
De vredegerechten in West-Vlaanderen (laatste update 17 maart, 14u37)

De gewone zittingen van de vredegerechten 

 • In de vredegerechten worden alle zaken uitgesteld, tenzij de schriftelijke procedure kan worden gevoerd. De burgers en advocaten moeten niet naar de rechtbank komen om uitstel te vragen. Er wordt geen verstek uitgesproken tegen burgers die niet naar de zitting komen, ook niet tegen de personen die vooraf hun afwezigheid niet hebben gemeld aan de griffie. Zodra de toestand ‘genormaliseerd’ (opnieuw veilig) is, zal de griffie zorgen voor een nieuwe oproeping.

De verzoeningen

 • De verzoeningszittingen worden tijdelijk opgeschort.
 • De reeds geplande verzoeningen worden uitgesteld naar een datum na 1 mei.
 • De griffie doet het nodige om de partijen te verwittigen (advocaten telefonisch, partijen per brief).

Dossiers bewind

 • In raadkamer worden enkel de dringende zaken behandeld; de overige zaken worden uitgesteld naar een datum na 1 mei.
 • De behandeling van verzoekschriften bewindvoering wordt tijdelijk opgeschort.
 • De reeds gefixeerde verzoekschriften in de rusthuizen en instellingen worden uitgesteld naar een datum na 1 mei.

Plaatsbezoeken

 • Alle dossiers waarin plaatsopnemingen zijn bevolen, behalve inzake geesteszieken, worden uitgesteld tot na 1 mei.
Andere rechtbanken en diensten. (laatste update 23 maart, 14u56)

* de Dienst van de Bestuursrechtscolleges communiceerde al in functie van de zittingen van maart  en formuleert een voorkeur voor schriftelijke verschijning.

*de zittingen van de Raad van State worden allemaal opgeschort van 16 maart tot en met 19 april 2020.

*de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen laat geen gewone terechtzittingen meer doorgaan vanaf woensdag 18 maart tot en met dinsdag 31 maart 2020. Het nieuwsbericht leest u hier. De reeds geplande terechtzittingen worden verplaatst naar een andere datum. De RvV zal zelf de partijen tijdig van een nieuwe zittingsdatum op de hoogte stellen.  De terechtzittingen in het kader van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid in het annulatiecontentieux, de terechtzittingen in het kader van de versnelde procedure in volle rechtsmacht en de voorziene terechtzitting van de Verenigde Kamers van de RvV gaan gedurende deze periode wél door.

* de dienstnota van het parket West-Vlaanderen voorziet dat de zittings- en permanentieregelingen ongewijzigd blijven.

* de Raad voor Studievoortgangsbeslissingen licht in een brief en een beschikking de genomen maatregelen toe.
 

Werking griffies en rechtbanken in West-Vlaanderen.
DPA gratis! (update 18 maart, 13u21)

Algemeen kunnen we hieraan nog toevoegen dat Diplad heeft beslist dat alle conclusies en stukken die neergelegd worden via DPA-deposit gratis zijn tot en met 31 maart.
Maak er dus zeker gebruik van, zodat u zich niet nodeloos moet verplaatsen.
De handleiding vindt u hier.

Er wordt ook vanuit de rechtbanken zelf gevraagd zoveel als mogelijk DPA of E-deposit te gebruiken.
Ze vragen wél om stukken en / of conclusies en / of brieven slechts 1 keer neer te leggen, ofwel via DPA, ofwel E-deposit. Bovendien worden ze soms nog gefaxt. Alle binnenkomende exemplaren moeten geïnventariseerd worden in het dossier wat nu voor onnodig meerwerk zorgt.

Inleidingen.

Nieuwe zaken worden, volgens de dwingende richtlijnen van het college, pas ingeleid na 19 april met uitzondering van de dringende zaken. Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19 april behoudens de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.

Verzoekschriften bij Hof van Beroep kunnen digitaal! (update 20 maart, 13u57)

Verzoekschriften hoger beroep kunnen  per e-mail of e-deposit worden toegezonden en betalende akten worden (enkel) aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten.
Meer informatie hier.

Griffies niet bezoeken.

Voor de griffies van de rechtbank van eerste aanleg:

 • De griffiedeur wordt dicht gehouden en aan de toegang tot de griffie worden bakjes geplaatst om conclusies en stukken neer te leggen, dit om het contact met het publiek te reduceren.  Er wordt gevraagd stukken zoveel mogelijk digitaal neer te leggen.         
 • Er wordt gewerkt met gesloten deuren, doch met toegang voor noodzakelijke verrichtingen; particulieren of advocaten kunnen voor dringende zaken binnen gelaten worden (zoals onder meer aantekenen hoger beroep, afhalen  rijbewijs, legalisatie)
 • Er dient hierbij zoveel als mogelijk een minimale afstand (1,5 meter) tussen de medewerker en de persoon voor u gehouden. De handen dienen regelmatig gewassen te worden.
 • Er wordt tijdelijk toegelaten om telefonisch info te verstrekken aan de advocaten door de griffiers, zodanig dat de advocaten zich niet meer naar de griffie moeten begeven; indien de griffier niet aanwezig is (verlof of telewerk) duidt hij een medewerker aan die de telefonische communicatie zal doen.
 • Alle documenten in de cases worden per post verstuurd.
 • Voor de onthaalbalies : men organiseert deze in die zin dat het publiek minstens 1,5 m verwijderd blijft van de onthaalbediende (eventueel plaatsen van een tafel voor de onthaalbalie).

Voor de griffies van de politierechtbanken en vredegerechten (laatste update 17 maart, 14u37)

 • De griffies waarborgen de continuïteit van de dienstverlening. De dienstverlening wordt evenwel in het belang van het gerechtspersoneel tot een minimum herleid.
 • De griffies werken met gesloten deuren, maar blijven telefonisch bereikbaar. Om het contact met het publiek te beperken, worden aan de toegang tot de griffie faciliteiten (bakjes) voorzien om conclusies en stukken neer te leggen. Neerlegging van conclusies en stukken door advocaten moet gebeuren via digitale weg.
 • Hoewel er met gesloten deuren wordt gewerkt, is de griffie uitzonderlijk toegankelijk voor noodzakelijke verrichtingen zoals het aantekenen van hoger beroep, afgifte rijbewijzen en dringend noodzakelijke inzage van het strafdossier. Aan de deur van de griffie wordt een bericht aangebracht met vermelding van het telefoonnummer van de griffie.

* de parketadministratie wordt gesloten voor derden tot en met 13 april 2020.

* de griffies van de arbeidsrechtbank blijven toegankelijk via een permanentieregeling, wat betekent dat er gewerkt wordt met een minimale bezetting. Het is mogelijk dat de openingsuren beperkt moeten worden gelet op de personeelssterkte in sommige afdelingen.
Er wordt gevraagd om stukken, conclusies, brieven zoveel mogelijk digitaal neer te leggen en de fysieke contacten met de griffies te beperken tot het strikt noodzakelijke. De griffies blijven telefonisch bereikbaar en er kan gebruik gemaakt worden van de functionele mailadressen die te vinden zijn op de website.

Salduz.

Alle verhoren inzake categorie I (niet verdachten, getuigen & slachtoffers), categorie II (verdachten inzake misdrijven waarop geen vrijheidsstraf staat) en categorie III (verdachten inzake misdrijven waarop vrijheidsstraffen staan, die op het moment van het verhoor niet van hun vrijheid beroofd zijn) laten uitstellen tot en met (minstens) 3 april.

Betreffende verhoren inzake categorie IV (verdachten die op het moment van het verhoor van hun vrijheid beroofd zijn) worden volgende aanbevelingen gedaan:

Het voorafgaand vertrouwelijk overleg:

 1. Er wordt herinnerd aan de wettelijke mogelijkheid tot uitvoering van een telefonisch afstandsconsult (wanneer de verdachte geen verhoorbijstand wenst). Ook een voorafgaand vertrouwelijk overleg op afstand via andere technische hulpmiddelen dient te worden nagegaan, op voorwaarde dat de absolute vertrouwelijkheid van het overleg wordt gegarandeerd.
 2. Niet plaats nemen in publieke wachtzalen politiecommissariaten / rechtbanken (best vooraf contact nemen voor praktische afspraken)
 3. Indien mogelijk ter plaatse het voorafgaand vertrouwelijk overleg met de verdachte verrichten achter glas of via andere technische hulpmiddelen (telefonisch, skype…) indien deze de absolute vertrouwelijkheid van het overleg kunnen garanderen
 4. Bij het voorafgaand vertrouwelijk overleg met de verdachte, de richtlijnen van de overheid eerbiedigen (zoals geen handen geven, veilige afstand bewaren, handen grondig wassen, weiger opdracht als u ziek bent, raak uw gezicht zo weinig als mogelijk aan, best handgel of andere desinfecterende gel mee nemen…)

Het verhoor:

 1. Niet plaats nemen in publieke wachtzalen politiecommissariaten / rechtbanken (best vooraf contact nemen voor praktische afspraken)
 2. De mogelijkheid nagaan om ter plaatse via videoconferentie of gesloten televisiecircuit het verhoor te laten plaatsvinden en/of het audiovisueel laten opnemen van het verhoor
 3. Steeds een veilige afstand bewaren tot de verdachte en de verhoorder(s) tijdens het verhoor
 4. Bij het verlenen van verhoorbijstand, de richtlijnen van de overheid eerbiedigen (bijvoorbeeld geen handen geven, handen grondig wassen, weiger opdracht als u ziek bent, raak uw gezicht zo weinig als mogelijk aan, best handgel of andere desinfecterende gel mee nemen …)
Het gevangeniswezen.

Het Ministerie van Justitie liet weten dat advocaten voorlopig toegang behouden tot de gevangenissen. Bezoek wordt vanaf 16 maart wel beperkt.

 

Voor onze balie en onze advocaten.

Besmettingen aan onze balie en de gevolgen ervan.

Uiteindelijk is het virus vandaag al wijdverspreid in onze samenleving, maar voor de volledigheid wil de balie u laten weten dat we toch al enkele berichten ontvingen van besmettingen van West-Vlaamse confraters.

Twee weken terug liet een Brugs kantoor weten dat één van hun advocaten besmet is met het virus. Het kantoor voerde, ook op vraag van de balie, een contactonderzoek uit en iedereen werd persoonlijk op de hoogte gebracht van de besmetting. Ondertussen is ook een tweede besmetting binnen hetzelfde kantoor bevestigd.

Vorige week maandag ontving de balie opnieuw een melding van een kantoor in onze provincie dat zowel de stagemeester als de stagiair momenteel in quarantaine vertoeven door een mogelijke besmetting. De stagiair was  aanwezig op de laatste balieles die  doorging, dus het is niet onmogelijk dat ook daar het virus werd verspreid. De stagiair was  de week nadien ook zo goed als elke dag aanwezig op de rechtbank in Brugge.

Het is duidelijk dat het virus in onze gelederen circuleert.

Alle stagiairs werden eergisteren individueel op de hoogte gebracht van de besmetting, en worden verzocht zoveel als mogelijk contact met andere advocaten in de komende zeven dagen te vermijden. Het kantoor is verzocht om een contactonderzoek uit te voeren.
Ook wordt gevraagd om de algemene richtlijnen te volgen, met name als u als stagiair ziek wordt, onmiddellijk thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Dat geldt trouwens ook voor alle andere advocaten die zich ziek (verkouden volstaat) voelen. Zoek in dat geval geen contact met andere confraters.

Hoe doe ik aangifte van arbeidsongeschiktheid ingevolge COVID-19?

Een overzicht van de te ondernemen stappen vindt u hier.

Advocatentegencorona.be

Met onze balie zijn we ervan overtuigd dat we in deze tijden ook onderling solidariteit moeten kunnen tonen. Met het departement communicatie en IT van onze balie hebben we deze ochtend heel snel het initiatief genomen om een digitaal platform www.advocatentegencorona.be op te starten. We kregen daarbij hulp van een jong Gents bedrijf.

Op dit eenvoudige platform kunnen advocaten hulp aanbieden, of om hulp vragen. In deze moeilijke tijden is solidariteit onder onze beroepsgroep meer dan nodig.

Heel veel advocaten behoren tot de risicogroepen volgens leeftijd (bij ons in West-Vlaanderen alleen al 250), velen onder ons werken ook nog altijd in een eenmanskantoor (en kunnen ziek vallen) én het ziet ernaar uit dat de weinig uniforme maatregelen van justitie, die bij ons nota bene dan ook nog niet consequent worden opgevolgd, advocaten toch de komende tijd nog vaak op de been zullen brengen.

Het platform is voor alle advocaten, niet alleen de West-Vlaamse advocaten.
Laten we het met z’n allen gebruiken.

Jura voor onze advocaten.

Samen met Wolters Kluwer sloten we een akkoord af om al onze advocaten gratis toegang te geven tot een basis abonnement voor Jura. U kan dit spontaan zelf aanvragen. Het loopt tot het einde van de strenge maatregelen. Lees er hier alles over.

De diensten van de balie.

We willen aan alle confraters vragen om de secretariaten van de balie telefonisch of per e-mail te contacteren in plaats van een bezoek te brengen. We willen zo onnodige contacten vermijden. De baliemedewerkers zullen de deuren gesloten houden van de secretariaten en er wordt geen bezoek van externen toegestaan.

Specifiek wat de afdeling Kortrijk betreft, wordt de 'loper' voor de cases tijdelijk niet meer beschikbaar gesteld voor de advocaten in Kortrijk.

De baliebibliotheken en de baliecafetaria in Kortrijk (gerechtsgebouw II).

Alle baliebibliotheken worden gesloten. U kan natuurlijk wel via onze medewerkers juridische opzoekingen in uw mailbox ontvangen. Deze dienst wordt al even aangeboden. U kan dit telefonisch of per e-mail opvragen. Meer informatie daarover vindt u hier.

De baliecafetaria in het gerechtsgebouw II van Kortrijk blijft gesloten. Wat Brugge betreft, is de balie afhankelijk van de rechtbank, maar de balie raadt haar advocaten af om er nog langs te gaan als het open zou blijven.

De opleiding voor stagiairs.

De eerste zittijd voor de BUBA-examens worden voor de stagiairs uitgesteld naar 14, 16 en 18 september (voorlopige data). De tweede zittijd verhuist naar de herstvakantie 2020. Ook de nog geplande lessen worden uitgesteld.

De data van de pleitwedstrijden, waarvan de voorronde is voorzien op 15 mei en de finale op 4 juni, blijven voorlopig gehandhaafd.

Zittingen eerste- en tweedelijnsbijstand.

De zittingen van de eerste- en tweedelijnsbijstand worden voorlopig opgeschort.

De activiteiten van onze conferenties en aanverwante organisaties.

* De conferenties stellen studiedagen en activiteiten uit. Voor meer updates hierover verwijzen we naar de Facebookpagina's van de verschillende conferenties.
Alle permanente vormingsessies van CJB Brugge worden uitgesteld. De permanente vorming van CJB Kortrijk op 31 maart en de baliereis worden ook uitgesteld.

* De Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda van 3 april worden uitgesteld.

* Alle geplande opleidingen van de OVB gaan zeker tot en met 3 april al niet door.

ING - kantoren in de justitiepaleizen. (laatste update 18 maart, 8u32)

ING Privalis meldt ons het volgende:

"De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor onze klanten blijven onze volle aandacht krijgen. Naast de algemene maatregelen die ING voorstelt (www.ing.be/corona), vereist de evolutie van de situatie helaas een verdere versterking van bepaalde maatregelen die dit weekend zijn genomen.

Concreet hebben wij besloten om alle Privalis-kantoren in de justitiepaleizen vanaf woensdag 18 maart tijdelijk te sluiten en onze cliënten op afstand te blijven bedienen (via onze directe kanalen, e-mail, telefoon, videoconferentie, enz.). De ervaring van de afgelopen twee dagen en het zeer lage "fysieke" verkeer in onze justitiepaleizenkantoren bevestigen dat het, gezien de huidige omstandigheden, perfect mogelijk is om op deze manier effectief samen te werken.

Voor beschermde personen (onder bewind) hebben onze lokale teams al met de meeste bewindvoerders contact opgenomen, om oplossingen te vinden, zodat deze mensen onder de beste omstandigheden over hun geld kunnen beschikken. In het algemeen moedigen wij bewindvoerders aan om (waar mogelijk) het gebruik van een bankkaart voor hun pupillen toe te staan; anders blijven sommige ING kantoren in de buurt cashdiensten aanbieden, maar alleen op afspraak en op bepaalde tijdstippen.

Onze Privalis-medewerkers staan ter beschikking van de advocaten:

 

We willen tot slot vragen om waakzaam te zijn, de richtlijnen van de bevoegde overheden strikt op te volgen en zoveel als mogelijk onnodige onderlinge contacten te vermijden.

Voor vragen en meldingen van besmettingen kan u terecht bij info@baliewestvlaanderen.be.
Algemene informatie van de overheid vindt u hier.

corona