Betwisting erelonen niet te vermijden?

Mr. Philippe Versyp zetelt in de commissie erelonen van onze balie en komt zo in aanraking met heel wat ereloonbetwistingen, in het kader van verzoening, arbitrage of als advies voor de rechtbank.

Hij geeft ons enkele tips en tricks om moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden.

 

In de periode oktober 2020 tot oktober 2021 werden voor heel West-Vlaanderen 17 dossiers opgestart voor verzoening en 27 dossiers via de rechtbank bekomen voor advies.

Prima facie is dit vrij beperkt; het is natuurlijk onduidelijk of het maar het topje van de ijsberg is en hoeveel advocaten geen moeite doen om een vordering wegens onbetaalde erelonen in te leiden, b.v. omwille van vrees voor insolvabiliteit van de cliënt.

Ereloonbetwistingen zullen wellicht nooit volledig uit te sluiten zijn. Toch zijn er een aantal gouden regels die trouwens wellicht door iedereen gekend zijn, maar onvoldoende toegepast.
 

1. Maak duidelijke afspraken over de tarieven

De advocaat heeft de plicht om zijn cliënt bij aanvang correct in te lichten, ook over de gehanteerde tarieven. Het valt ons op hoeveel advocaten nog steeds bij de aanvang van hun opdracht geen dienstverleningsovereenkomst laten ondertekenen door de cliënt.

Vaak gehoord argument is dat dit strijdig is met de vertrouwensband cliënt-advocaat of dat dit een te grote drempel vormt voor de cliënt.

Dat is volkomen onterecht.

Niets is zo ergerlijk voor de cliënt dan dat de advocaat bij de aanvang van de zaak “zweverig” doet over de kostprijs van zijn prestaties en zich beperkt tot uitlatingen dat het allemaal wel zal meevallen.

Het volstaat de cliënt bij aanvang duidelijk in te lichten van de redenen voor de ondertekening van dat document, met verwijzing naar de dienstverleningswet.

Het is belangrijk dat de cliënt bij aanvang beseft dat een procedure niet vrijblijvend is en geld zal kosten.

Maak er een gewoonte van geen dossier op te starten zonder vooraf ondertekend ‘mandaat ad litem’ of ‘dienstverleningsovereenkomst’ met alle wettelijk voorgeschreven inlichtingen, contractvoorwaarden én GDPR-verklaring erin opgenomen, of het nu om particulieren of ondernemingen gaat. Bij voorkeur laat u voor elk nieuw dossier dat u voor een bestaande cliënt opstart een afzonderlijk  mandaat ondertekenen.

U zal vaststellen dat geen enkele cliënt zal weigeren dit mandaat of deze overeenkomst te tekenen. En als de cliënt toch weigert te tekenen, dan vertrouwt hij u niet en kan u beter voor hem niet optreden.
 

2. Maak regelmatig tussentijdse ereloonstaten

Bij alle ereloonbetwistingen merken wij dat er lopende het dossier niet of nauwelijks provisies werden gevraagd.

Bovendien is het voorbijgestreefd om in de loop van het dossier uit de losse pols een forfaitaire provisie te vragen die niet in verhouding is met de reëel uitgevoerde (of uit te voeren) prestaties. De cliënt krijgt (vaak onterecht) op die manier de indruk dat de gevraagde provisie volstaat op de lopende prestaties te dekken, hetgeen achteraf door hem wordt ingeroepen om een ereloonnota te betwisten.

Het is absoluut onontbeerlijk om tussentijds gedetailleerde facturen over maken met uitsplitsing in erelonen (al dan niet volgens uurtarief), briefwisseling, kosten, verplaatsingen, …

Afhankelijk van de relatie met / de solvabiliteit van de cliënt kan u uw prestaties afrekenen nadat zij zijn uitgevoerd, dan wel provisies vragen die zo goed mogelijk overeenkomen met wat u verwacht te moeten verrichten, met een correctie zo vlug mogelijk na het uitvoeren van de prestatie.

De cliënt ziet dan wat hij betaalt voor hetgeen effectief werd gepresteerd.

Indien de cliënt u te duur vindt, kan hij afhaken, wat altijd beter is dan dat hij op het einde van de rit weigert te betalen.

Voor u is deze werkwijze eveneens handig. U kan elke deelprestatie individueel afrekenen en hoeft op het einde van de rit geen ’Blankenbergse’ rekening meer te presenteren aan de cliënt.

Ook in geval van opvolging is deze werkwijze voordelig; de afrekening is beperkt tot de prestaties verricht sedert uw vorige tussentijdse ereloonstaat en de virtuele betwisting van de erelonen mutatis mutandis beperkt tot de prestaties uitgevoerd in die laatste periode.

 

Philippe Versyp

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.