Corona laatste update: 06/03/2022

'Marathonles is more!'

Eerder dit jaar werd vastgesteld dat de West-Vlaamse advocaat een goede leerling is op het vlak van permanente vorming, maar dat er ruimte is voor verbetering. Uit de controles bleek ook dat de attesten wel worden verkregen, maar laattijdig worden bezorgd. Een hele (onnodige) administratie dus. Ook dat kan beter. Zoals beloofd willen we als balie een steentje bijdragen in de weg naar het zgn. mark of excellence van onze advocaten.
Dit doen we in de vorm van een marathonles en deze editie is ter nagedachtenis van stafhouder Manu Aspeele, die aan de vroegere Brugse balie ook altijd streed voor lesdagen om advocaten een duwtje in de rug te geven om hun punten te kunnen behalen.

Praktisch

Een marathonles op 25 juni met vier webinars.

Voor de prijs van 126 euro heeft u 6 topsprekers over 4 topthema’s. Het is daarbij ook mogelijk om voor een webinar apart in te schrijven voor 31,50 euro.

Voor deze webinardag werd een totaal van 8 punten aangevraagd, 2 punten per webinar.

Inschrijven kan via het privaat luik / applicaties / permanente vorming / overzicht cursussen / cursussen georganiseerd door de balies: klik op West-Vlaanderen / klik op het winkelkarretje naast de opleiding.

Programma
Van 9u00 tot 11u00 | De werkgever op de beklaagdenbank: sociaal strafrecht in de praktijk

Mr. Kenny Decruyenaere

Een werkgever heeft dagelijks talrijke verplichtingen na te leven in het kader van het sociaal recht. Veel van deze verplichtingen zijn strafrechtelijk gesanctioneerd en kunnen dus de aansprakelijkheid van de onderneming, van de bedrijfsleiding en/of van de hiërarchische lijn in het gedrag brengen. Kenny Decruyenaere wil aan de hand van praktijkvoorbeelden een helder overzicht bieden van de mogelijke strafrechtelijke risico’s. Ook de rol en de bevoegdheden van de sociale inspectiediensten komen hierbij aan bod.

Spreker

Naast het klassieke arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, is Kenny Decruyenaere ook actief binnen een aantal deelgebieden van het sociaal recht, waaronder sociaal strafrecht, preventie en bescherming op het werk en sportrecht. Hij staat geregeld werkgevers bij die het voorwerp vormen van een strafrechtelijk onderzoek door de inspectiediensten. Hij spreekt en publiceert ook geregeld over deze materies.

Van 11u00 tot 13u00 | De bestuurder in 2020: waakzaamheid is geboden

Mr. Thomas Vandenberghe

Dat onze ondernemingen in en ná 2020 voor nieuwe en niet te onderschatten uitdagingen staan, behoeft weinig betoog. Na de initiële gezondheidscrisis doemt het spook van een economische en financiële crisis immers steeds duidelijker op. Bestuurders van vennootschappen zullen hierin een cruciale rol spelen. In dit seminarie wordt vanuit een analyse van het WVV en Boek XX WER stilgestaan bij enkele aandachtspunten die de bestuurder ten allen tijde in het achterhoofd moet houden. Daarbij wordt niet enkel het preventieve luik belicht, maar wordt ook grondig aandacht besteed aan de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen die tegen bestuurders kunnen worden ingesteld wanneer de onderneming alsnog op een faillissement afstevent.

Spreker

Thomas Vandenberghe legt zich hoofdzakelijk toe op adviesverlening in het vennootschaps- en aannemingsrecht en op geschillenbeslechting en procesvoering in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen. Hij heeft een bijzondere interesse in het bestuur van vennootschappen, en staat in die materie verschillende cliënten – van multinationals over KMO’s en start-ups – bij. Hij publiceerde recent een boek over bestuurdersaansprakelijkheid bij nakende insolventie bij Larcier Legal. Thomas is als lid van de Balie West-Vlaanderen verbonden aan het kantoor Eubelius (Kortrijk).

Van 14u00-16u00 | Gerechtelijke vereffening-verdeling, een mijnenveld voor de advocatuur

Praktische tips voor de advocaat bij de nieuwe visie van de taakverdeling tussen de rechtbank en de notaris

Mr. Guillaume Deknudt & mr. Evy Dhaene

De sprekers gaan in dit seminarie in op de gerechtelijke vereffening-verdeling, die op heden een waar mijnenveld is voor de advocaat. 
Er wordt vertrokken vanuit het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017. De lering van dit arrest is dat de verjaring van vorderingen gelinkt aan de vereffening-verdeling enkel kan worden gestuit via een vordering in rechte. Deze leer werd bevestigd bij arrest van het Hof van Cassatie van 1 februari 2018, waarbij werd verduidelijkt dat formele briefwisseling bij de notaris-vereffenaar daartoe niet volstaat.

Deze cassatieleer staat haaks op de klassieke visie, die immers uitgaat van een “aanzuigeffect” van de vereffening-verdeling richting de notaris-vereffenaar en stelt dat vorderingen met een impact op de vereffening-verdeling bij de notaris-vereffenaar moeten worden gesteld. Ook het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 maart 2020 lijkt de taak van de notaris-vereffenaar nog steeds ruim op te vatten. In dit arrest wordt immers gesteld dat van zodra werd gedagvaard in vereffening-verdeling, de betwistingen die verband houden met de vereffening-verdeling in beginsel slechts bij de notaris-vereffenaar kunnen worden aangebracht.

Het Hof van Cassatie lijkt dus uit te gaan van het principe dat de vorderingen die verband houden met de vereffening-verdeling in principe bij de notaris-vereffenaar aanhangig moeten worden gemaakt, maar dat er uitzonderingen zijn. De moeilijkheid in de praktijk is om te weten wat nu de regel is en wat de uitzondering. Betreft de uitzondering enkel de vorderingen waarbij de verjaring kan intreden? Moet de verjaring nakend zijn? Kan er op basis van de actuele wetteksten wel worden verantwoord waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen vorderingen waarbij de verjaring dreigend is en vorderingen waarbij dit niet het geval is?

Voor de advocaat is het uiteraard belangrijk om de vorderingen die verband houden met de vereffening-verdeling op een correcte manier in te stellen. Gelet op bovenstaande is dit op heden niet eenvoudig. De sprekers zullen in dit seminarie dan ook praktische tips geven van formulering van een dagvaarding teneinde er ondanks de onduidelijkheid toch in te slagen om in dit mijnenveld niet gewond te geraken.

Sprekers

Mr. Guillaume Deknudt is advocaat-vennoot bij het kantoor Deknudt Nelis Advocaten. Hij heeft een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven en nadien aan de Universiteit van Hasselt.

Mr. Evy Dhaene is advocaat bij het kantoor Deknudt Nelis Advocaten. Zij legt zich toe op onder meer procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en successieplanning. Evy publiceert regelmatig over deze materies. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens- en samenwoningsrecht.

Van 16u00 tot 18u00 | Het faillissement van de advocaat en andere nieuwe ervaringen met boek XX WER

Mr. Rik Crivits & mr. Jens Vrebos

Boek XX WER voerde het nieuwe insolventierecht in en is van toepassing vanaf 1 mei 2018. Bijna alle ondernemingen vallen onder het toepassingsgebied, dus ook de beoefenaars van een vrij beroep en onder hen de advocaten. Andere innovatie is het systeem van de kwijtschelding van de gefailleerde natuurlijke persoon en het feit dat het nieuwe vermogen van deze gefailleerde buiten het faillissement valt. Er zijn nog innovaties zoals bijvoorbeeld het behoud van  sommige beslagen (en hun werking) die zijn gelegd  voor een verzoekschrift tot het bekomen van gerechtelijke reorganisatie en dit niettegenstaande de opschorting. Ondertussen hebben we twee jaar ervaring met boek XX. Er zijn advocaten failliet verklaard, het reglement van de OVB is op hen toegepast en werd door sommigen bestreden. We hebben al wat ervaring met het brede toepassingsgebied en sommige ondernemers hebben de voordelen van een faillissement ingezien, zodat er al eens sprake is van faillissementsmisbruik. De sprekers behandelen deze en andere interessante capita selecta uit boek XX WER, zoals ze concreet zijn toegepast.

Sprekers

Rik Crivits en Jens Vrebos zijn beiden vennoot bij Crivits & Persyn te Brugge. Ze leggen zich beiden toe op insolventierecht en herstructurering van ondernemingen. Over de materie geven ze geregeld seminars en, in deze tijden, webinars.

Jens Vrebos startte zijn loopbaan als advocaat aan de balie te Brussel, waar hij alle aspecten van het insolventierecht leerde kennen in het kantoor van mrs. Van Buggenhout en Van de Mierop. Hij is bijzonder onderlegd in het begeleiden van gerechtelijke en minnelijke reorganisaties. Rik Crivits is faillissementscurator. Hij heeft ook ruime ervaring als bewindvoerder van ondernemingen en als gerechtsmandataris.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.