Nieuwe regeling betaling kostenstaten pro deo faillissementen

De werkgroep faillissementen van de ondernemingsrechtbank Gent heeft, na overleg met de hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg van Oost- en West-Vlaanderen, een regeling uitgewerkt met het oog op de toepassing van de wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 Sv. en het KB van 15 december 2019.

Hieronder treft u volgende documenten onder vermelding van de bestandsnaam:

TXT_Kosten_en_ereloon_gebrek_actief_V20200624.pdf
Tekst waarin de werkwijze begroting kosten en ereloon bij faillissementen die zullen worden gesloten bij gebrek aan actief wordt beschreven, rekening houdend met de tussenkomst van de Bureaus Gerechtskosten.

KOSTENSTAAT_CUR_taxatiebureau_V20200624.docx
Model van kostenstaat om samen met de bijlagen over te maken aan het bevoegd taxatiebureau volgens de voornoemde werkwijze.

FW52_FW73_VZK_CUR_pro_deo_V20200624.docx
WER145_WER135_VZK_CUR_pro_deo_V20200624.docx
Voorstel van model van verzoekschrift tot begroting van de kosten en ereloon in een faillissement dat zal worden gesloten bij gebrek aan actief hetzij onder de F.W., hetzij onder het WER.

De vernieuwde werkwijze wordt met onmiddellijke ingang toegepast en geldt in alle afdelingen.

De werkgroep wenst volgende elementen te benadrukken:

  • Wegens de tussenkomst van de Bureaus Gerechtskosten, kan er geen taxatie meer gevraagd worden in het verzoekschrift tot sluiting of vice versa.
  • Om redenen van duidelijkheid zal het ereloon door de rechtbank altijd worden begroot met aanrekening van de juiste BTW-voet, waarbij als principe wordt gesteld dat de BTW verlegbaar is tenzij de curator aantoont dat dit niet mogelijk is.
  • Alle verzoekschriften die inmiddels zijn neergelegd, zullen worden afgehandeld op de oude werkwijze. De Bureaus Gerechtskosten zullen een overgangsmaatregel toepassen (zie randnummer 24 tekst).
  • Aan de curatoren wordt in het bijzonder gevraagd het verzoekschrift tot taxatie van de kosten en ereloon op te stellen in de vorm of aan de hand van de hierbij bezorgde modellen van verzoekschriften. Dit is vooral van belang voor een soepele behandeling door de Bureaus Gerechtskosten.
  • Voor de gerechtelijke vereffenaars / bewindvoerders worden aangepaste modellen opgemaakt. In afwachting kunnen zij echter een analoge werkwijze toepassen.
  • Om de werking t.a.v. de Bureaus Gerechtskosten uniform te maken, worden verzoekschriften die worden neergelegd na 30 juni 2020 en die niet beantwoorden aan de nieuwe werkwijze niet meer in aanmerking genomen en zullen deze worden terugbezorgd aan de curator om te worden verbeterd.

Feedback omtrent deze nieuwe werkwijze kan u steeds overmaken aan het departement mandaten van de balie via info@baliewestvlaanderen.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.