Richtlijnen voor afsluiting dossiers tweedelijnsbijstand per materie

Algemeen
 • Verplaatsingen ingeven doet u zo:
   
  • In het verslag geeft u de effectieve datum van de verplaatsing in en het effectief aantal gereden kilometers. De BJB-module berekent automatisch het aantal punten voor de ingebrachte kilometers.
  • Kunt u verplaatsingen voor meerdere dossiers combineren, dan getuigt dit van een goede kantoororganisatie. U mag de verplaatsing echter slechts in 1 dossier ingeven. 
  • Heeft u meerdere kantoren, dan wordt het kantoor genomen met de kortste afstand tot de plaats van de geleverde prestatie.
  • Doet u een beroep op een vervanger, dan wordt de effectieve verplaatsing van de vervanger vergoed, ongeacht de plaats van de prestatie of zijn balie.
  • Er worden geen verplaatsingen vergoed voor de inzage van stukken, verslagen e.d. die digitaal kunnen worden verstuurd of waarvoor er een redelijke termijn is voor inzage. In deze gevallen gaan we ervan uit dat u zich niet speciaal dient te verplaatsen.
    
 • Geeft de verwerende partij verstek, dan kunt u de basiscode gebruiken, zij het dat die te verminderen is met 1 punt.
   
Administratief recht
 • Code 8.1 – GAS boetes – boete NMBS – voetbalcel en andere administratieve boetes: de 3 punten zijn verworven indien er effectief verweer wordt gevoerd naar de sanctionerende overheid toe. Het verweer dient aangetoond te worden.

  Indien geen verweer wordt aangetoond dient de code 8.1 herleid te worden, rekening houdend met de effectief geleverde prestaties.
   
Familierecht
 • Cumul is toegestaan tussen echtscheiding, maatregelen en vereffening-verdeling,  maar het is belangrijk om hierbij telkens de juiste code te gebruiken.

  Voorbeeld:
  Echtscheiding onherstelbare ontwrichting = code 2.1.7.

  Maatregelen = code 2.1.9.

  Vereffening-verdeling = code 2.1.11.

  Hier kan je telkens de basis vragen en de opmaak van de inleidende akte (als eiser echtscheiding en als eiser inzake maatregelen) de corresponderende punten afhankelijk van welke prestaties er geleverd werden.
   
 • Besluiten geven in principe slechts 1 keer recht op punten binnen de bovenvermelde codes. U kunt wel cumuleren, als de besluiten bij voorbeeld zowel de vordering betreft over het verblijf/omgangsrecht van de kinderen (code 2.1.9.3.)  als die omtrent het onderhoudsgeld (code 2.1.5.3.). In dit geval bewijst u dat aan de hand van de besluiten, waarna u met vermelding van de beide toepasselijke codes twee maal drie punten mag vragen.
   
 • De eerste pleitzitting zit inbegrepen in de punten basis.  Als er daarnaast nog bijkomende zittingen zijn (andere dan deze waarop de zaak wordt uitgesteld), kan hiervoor code 2.1.1.5. enz… 2.1.7.6. of 2.1.9.7. gebruikt worden op voorwaarde dat deze prestatie gestaafd wordt aan de hand van de zittingsbladen, ook voor de eerste pleitzitting.
   
 • Blijvende saisine (als zich lopende de procedure maatregelen of na het bekomen van een vonnis nieuwe omstandigheden voordoen):
   
  • Na eindvonnis: hiervoor dient u een nieuwe aanvraag in, waarna opnieuw punten worden toegekend (basis + besluiten + … = code 2.1.14)
  • Lopende de procedure; dan kan code 2.1.14.3. bijkomend gevraagd worden (3 punten voor opmaak besluiten etc. )
    
 • TIP: code 2.1.14. is ook de code bij feitelijk samenwonenden.
   
Geesteszieken
 • Hier gelden de volgende principes:
 • Voor een eerste verschijning geldt code 2.2.2.1 bijstand (4 punten)
 • Voor bijkomende verschijningen (verlengingen) geldt code 2.2.2.2 (2 punten)
 • Voor voorafgaand overleg geldt code 2.2.2.3. (2 punten). Let op: dit is enkel het geval als het overleg plaats vond op een andere dag dan de dag van de behandeling. Hiervoor legt u een attest van de instelling voor.  Een voorbeeldformulier kunt u oppikken in Henri.
   
Jeugdrecht
 • Salduz, VOS of kabinet zijn afzonderlijke aanstellingen, die liefst niet in één en hetzelfde dossier gepresteerd worden.
 • Sluit in de mate van het mogelijke het dossier jaarlijks af.
 • Zijn er meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin, wiens dossier op dezelfde datum behandeld wordt en op wie dezelfde maatregel van toepassing is, dan kunt u slechts 1 keer aanspraak maken op de punten.
 • Als er meerdere kinderen zijn met behandeling op dezelfde datum maar verschillen de toepasselijke maatregelen (bv. één kind zit in een pleeggezin en een ander kind verblijft binnen het oorspronkelijke gezin maar onder toezicht), dan mag u punten claimen voor evenveel kinderen als er verschillende maatregelen gelden. Dit is te bewijzen aan de hand van de vonnissen/beschikkingen.
 • De volgende principes gelden voor  tussenkomsten en adviezen in kabinet:
  • Als er meerdere opeenvolgende telefonische overleggen/adviezen waren in kabinet, wordt telkens één punt toegekend (i.p.v. drie)
  • Als er schriftelijk advies wordt gegeven door de advocaat in kabinet, is dit twee punten waard (i.p.v. drie)
  • Fysiek verschijnen en pleiten in kabinet blijft uiteraard drie punten, te bewijzen met de beschikking of een aanwezigheidsattest
 • Herstelbemiddeling : als er een eindverslag is en de advocaat bewijst prestaties door de briefwisseling te voegen, dan ontvangt u de volle 3 punten, ongeacht het resultaat van de herstelbemiddeling. Per slachtoffer komen er 3 punten bij, ongeacht het aantal slachtoffers. U kunt enkel punten indienen, als er een verslag wordt voorgelegd.
   
Kosteloze rechtspleging
 • Voor het eerste verzoekschrift en beschikking gebruikt u code 17.2 (gerechtigd op 1 punt).
  Daaropvolgende verzoekschriften en beschikkingen geven recht op 0,25 punten. Indien u als advocaat zelf een fout heeft gemaakt, waardoor meerdere verzoeken nodig waren, dan wordt enkel 1 punt toegekend voor het eerste verzoek.

   
Strafrecht
 • Voor Salduz gelden de volgende vuistregels:
  • Bij het afsluiten van prestaties voegt u de volledige verhoren (indien beschikbaar).
  • Dubbele prestaties (’s nachts, tijdens weekends of op feestdagen) kan u enkel claimen, als de meerderheid van de prestaties in dat tijdsblok viel. Dubbele cumul (bv. feestdag die in het weekend valt) is niet toegestaan.
  • Voorafgaandelijk overleg moet bewezen worden
  • Vanaf het tweede verhoor voor een zelfde rechtzoekende, worden de punten gehalveerd. Dit geldt ook vanaf de tweede verdachte die u hetzelfde dossier bijstaat
    
 • Correctionele zaken
  • geen toepassing van de code 5.1.2.naar analogie voor besluiten, eventuele buitengewone prestaties dienen via meerwerk gemotiveerd te worden
    
 • Raadkamer
  • Voor de eerste zitting van de Raadkamer bent u gerechtigd op 4 punten. Dit geldt eveneens voor de eventuele zitting van de KI, volgend op deze eerste zitting van de Raadkamer.

   Belangrijk: deze vier punten worden bepaald door de zitting en niet door de identiteit van de raadsman. Volgt u dus een advocaat op die uw cliënt bijstond op de eerste zitting van de raadkamer, dan zal u voor uw eerste zitting voor de raadkamer voor deze cliënt niet de vier punten kunnen claimen. Uw voorganger zal die wel ontvangen voor de eerste zitting na aanhouding.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.