Curatoren | Model jaarverslag en minimumnorm boekhoudfiche vanaf 1 september 2019.

Modelverslag art. 34 F.W.-XX.128 WER:

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent meldt dat in faillissementen tal van verschillende modellen worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting van jaarlijkse verslaggeving.

In het kader van het uniform maken van de werkprocessen heeft de werkgroep faillissementen, rekening houdend met de verschillende gebruiken, een eenvormig model van jaarverslag gerealiseerd. U vindt het model van jaarverslag hieronder.
 

Minimumnorm boekhoudfiche:

Middels een bericht van 22 mei 2019 informeerden we u reeds over de minimumnorm die vanaf 1 september 2019 geldt voor de boekhoudfiche evenals de modellen die terzake ter beschikking werden gesteld door de insolventiemagistraten in West-Vlaanderen.

De curatoren worden geacht voor ieder faillissement een beperkt boekhoudkundig overzicht van de rubriekrekening en de rekening bij de Deposito- en Consignatiekas bij te houden. Hoe en onder welke vorm dit gebeurt staat ter vrije beoordeling van de curator, voor zover het gehanteerd systeem beantwoordt aan de vastgestelde minimumnorm. Onder de  documenten vindt u een overzicht van deze minimumvereisten.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent stelt:

"Een snelle controle door elk van de curatoren zal toelaten om na te gaan of de boekhouding die gebruikelijk gevoerd wordt voldoet aan de minimumcriteria. Zo de curator twijfelt, legt hij/zij de vraag via het ressortelijk secretariaat voor aan (een deel van) de werkgroep faillissementen, die bindend zal beslissen."
 

  • De insolventiemagistraten roepen op om vanaf 1 september 2019 gebruik te maken van het model van jaarverslag en de minimumnorm te respecteren in alle lopende faillissementen. Het conformeren aan deze vraag zal een criterium zijn dat mee in overweging wordt genomen bij het aanstellingsbeleid dat zij voeren.